Is verandering vooruitgang? J 4 Naast de atmosfeer en de stratosfeer, wordt de aarde aan het einde van de twin tigste eeuw 'via netwerken omspannen door een soort menselijk brein', aldus Eyskens. Deze "noössfeer" (van het Griekse noes wat geest betekent) wordt wel aangeduid met termen als de informatie-, netwerk- of kennismaatschappij. Sym bool is het internet. Het geheel heeft iets organisch, het groeit, het is niet gestructureerd, noch hij decreet of hij wet afgekon digd. De netwerken groeien tussen mensen als een totaal nieuw verschijn sel, als een nieuwe dimen sie. Daardoor ziet de mensheid zich geplaatst voor de grootste mentale revolutie aller tijden. De uitvinding van de compu ter verandert één van haar meest fundamentele para digma's: de verticaliteit, populair vertaald "het top- down denken". Door de revolutie van de informa tica en de netwerkmaat schappij wint "het hori zontale" snel terrein. De communicatiemogelijkheden bevorderen de communica tie tussen gelijken. Geen enkele beschaving kan zich hier aan onttrekken want de netwerksamenleving is univer seel. Het vuur van de samenwerking Tegelijkertijd, zo signaleert Eyskens, heerst er grote maatschappelijke en individuele malaise. De verandering van waarden en de mogelijkheid de eigen toekomst te scheppen gaan gepaard met veranderingsangst. De post industriële revolutie heeft te maken met de verspreiding van en toegang tot informatie en verandert de functie van de menselijke geest. Omdat informatie in de computer kan worden opgeslagen, wordt de functie van het geheu gen uitgehold. Dat heeft verreikende gevolgen voor het e leven niet alleen op een keerpunt maar ook op een breekpunt der tijden. De post industriële revolutie, ingeleid door de uit vinding van de computer, brengt voor de mens onge kende veranderingen teweeg. De uitdaging is het omzetten van die veranderingen in vooruitgang, want de maatschappelijke en individuele malaise is groot. 'We moeten de moed hebben om veranderingen die slecht zijn voor de maatschappij te bestrijden.' Die aanmoedi ging kwam van prof. dr. Mare Eyskens, Belgisch staats man en hoogleraar, die onder de titel "Is verandering vooruitgang?" de tweede Raiffeisen Lezing voor zijn reke ning nam. De coöperatieve beweging die ontstond uit 'het geniale initiatief van Raiffeisen' was volgens hem in zekere zin "avant la lettre". Een antwoord op de ontwikke ling van technocratisering, desolidarisering en individu alisering. 'De pioniers van de coöperatie beseften dat wij niet van maatschappij behoeven te veranderen, maar dat wij gezamenlijk ingrijpende aanpassingen moeten bewerkstelligen.' onderwijssysteem. Scholie ren en studenten worden vooral opgeleid tot creatief denken en "gesorteerd" op basis van hun intelligentie quotiënt. Eyskensspreekt in dit verband van 'de dic tatuur van het IQ'. Als tegenwicht zal in maat schappij en economie ruimte moeten worden geschapen voor het Emotie Quotiënt, het EQ. Andere belangrijke gevolgen, waarop hij wijst, zijn de afkalving van de natiestaat en de deterritorialisering van ondernemingen. Ook leidt de heerschappij van de audiovisuele media tot telecratie en disinformatie met als gevolg een eenzij dige inschatting van het maatschappelijk gebeuren als ongunstig, negatief, zwart, slecht en heilloos. De absolute kennis mag dan toenemen, maar de relatieve kennis neemt in de ogen van Eyskens af. Daarbij wijst hij op wat hij noemt "de vermenning": mén bestuurt, mén regeert, mén beslist, zonder dat de burger nog in staat is er iets van te begrijpen. Hier vormt zich in zijn ogen het democratisch deficit. De representatieve democratie maakt plaats voor een mandaterende, waarin de tele- voting, met veel opiniepeilingen en volksraadplegingen, gaat overheersen. Het omzetten van verandering in voor uitgang vraagt daarom om ethische invulling van het lei derschap en in economisch opzicht her bestrijden van egoïsme en hebzucht. Het heeft alles te maken met een begrip als algemeen welzijn. In deze context beantwoordt de coöperatieve bank naar de mening van Eyskens aan de eisen die de netwerkmaatschappij stelt. Zij voldoet aan de eisen van open, verantwoord en verantwoordelijk bestuur. Bovenal draagt zij het vuur van de samenwer king in zich. En dat is nodig om verandering tot vooruit gang te maken.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1999 | | pagina 14