Er komt hart en ziel in ons professionalisme X De lokale banken kregen een brief, maar verder was er weinig tamtam rond het omdopen van het "Werkgebied Aangesloten Banken" tot "Rabobank Nederland Aangesloten Banken". Menigeen zal het voor kennisgeving hebben aangenomen. Iets wat drs. Bert Mertens, plaatsvervangend voorzitter van de directie RNAB, zich vanuit zijn lokale bankervaring wel kan voorstellen. Hij doet het waarom van de naamswijziging nog eens uit de doeken. Er gaan fundamentele veranderingen in de organisatie achter schuil. In houding en gedrag én in werkwijze. 'Maar dat hoeven we voor mij niet hard van de toren te blazen. De banken moeten het gewoon gaan merken!' ffw ewapend met de nodige kennis en ervaring als direc teur van een lokale Rabo bank zet Mertens zich in zijn huidige functie ervoor in een nieuwe brug te slaan tussen Rabobank Nederland en haar aange sloten banken. De uitkom sten van de Coöperatiedis cussie en de gestage uitbouw van de Rabobank- organisatie maken het noodzakelijk dat tussen beide een geheel andere verbinding tot stand komt. De brug die Bert Mertens voor ogen staat, is sober, effectief en uiterst betrouwbaar tegelijk. Rabobank Nederland Aangesloten Banken (RNAB) zal de lokale banken in alle opzichten ondersteunen om zich als brede coöperatieve financiële dienstverlener te manifesteren. 'Als een natuurlijke part ner', in Mertens' woorden. 'Daarvoor is een aanpassing van houding en gedrag nodig, maar ook een andere, meer projectmatige wijze van werken. Alles bij elkaar een forse breuk met de aanpak die in ruim twintig jaar tijd bij het Werkgebied Aangesloten Banken - het WAB - tot ontwikkeling kwam.' Een mensenbank Volgens Mertens groeide het WAB noodzakelijkerwijs uit tot een zeer professioneel ondersteuningsapparaat, maar kreeg het ook technocratische trekjes. Tot en met gericht op de commerciële performance van de lokale banken in bet spoor van de handelsbanken. De bewerking van de massamarkt maakte uniformiteit en standaardisatie tot bepalende elementen. De coöperatieve beginselen speel den nauwelijks een rol. Om aan een kentering in de groei het hoofd te bieden, werd begin jaren negentig Visie '98 ontwikkeld. 'Daarmee maakten we een overstap van een product- naar een marktoriëntatie. De klantbehoeftes werden het leidende principe, maar wel als middel om financiële en marktdoelstellingen te bereiken. Van een oprechte wens om vanuit de klant te denken, was nog geen sprake. De ont wikkeling van de nieuwe huisstijl ging echter een slag dieper. In ons beeld merk en ook in ons den ken kreeg die mens een centrale positie. We wer den een "mensenbank". Daarmee kreeg de techni sche inslag van Visie '98 een afbuiging naar de hui dige klantoriëntatie. Min of meer synchroon werd door de Coöperatiediscus sie de mens als klant cen traal gesteld en werd het leveren van klantwaarde ons primaire doel. Dit alles werd nog geaccentueerd door de wijze waarop we ons eeuwfeest hebben gevierd. Zo zitten we nu - ondanks of dankzij de soms wat vreemde volgorde der dingen - in een stadium waarin redelijke harmonie heerst over de vernieuwde I 2

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1999 | | pagina 12