banken. 'Zoals de banken differentiëren in hun klantbediening, zo zou ook de cen trale organisatie dat moeten doen ten behoeve van de lokale banken. Dit bete kent onder meer een andere taakstelling en inrichting van de regiokantoren.' Drs. Pieter van der Weijden, verantwoordelijk voor het begeleidingsapparaat van Rabo bank Nederland, haakte hierop onmiddel lijk in en wees erop dat dezer dagen met de regiokantoren overleg plaats vindt over de meest effectieve en kwalitatieve onder steuning van de lokale banken. 'Hierbij moet overigens een juiste afweging plaats vinden tussen kosten en baten.' Voorzitter Jan Maat van de Rabobank Steenwijk-Brede- wiede aan het woord over bankieren in een extensieve markt. weinig van het wegkopen van medewer kers door andere banken.' Kwestie van integriteit Bij dit regiobezoek kwam niet alleen het wegkopen van eikaars medewerkers aan de orde, maar ook andere zaken, zoals het financieren buiten het eigen werkgebied en de medewerking bij de overdracht van particuliere en bedrijfsklanten. 'Een kwes tie van houding en gedrag, maar vooral van integriteit', zoals de voorzitter van de bank Zwolle en tevens dagvoorzitter, mr. Buijsrogge, opmerkte. Voorzitter Meijer van de Raad van Beheer constateerde dat de banken in een toenemende openheid bereid zijn hierover met elkaar in gesprek te gaan. Hij zag hier ook een taak wegge legd voor Rabobank Nederland. 'Het onderwerp "samenwerking" staat hoog op de organisatieagenda. We zullen niet vrijblijvende afspraken moeten maken over de wijze waarop we met elkaar omgaan. In het najaar gaan we de discus sie aan over het strategisch kader van de Rabobankorganisatie. In dat discussiestuk zullen we ook zeker terugkomen op zaken die vandaag aan de orde zijn geweest. We hebben goed naar u geluisterd. Dank voor uw openhartigheid.' Op 2 september bezoekt de Raad van Beheer de banken in Midden-Zeeland Binnendienst en klantwaarde Dicky Wonnink, medewerkster van de Rabobank Raalte, brak tijdens het regiobezoek een lans voor de binnendienstmedewerker:'Het leveren van klantwaarde is echt niet voorbe houden aan commerciële medewerkers. Ook de binnendienst kan en moet klantwaarde leveren. Een goede voorbereiding en nazorg zijn wezenlijk voor het functioneren van de relatiebeheerders. Daarom moet er een intensief en collegiaal contact zijn tussen de buiten en de binnendienst. Binnendienstmedewerkers moeten gevoel hebben voor samenwerking en extern zijn gericht. Bij de vervulling van vacatures spelen de collega's van de binnen dienst, maar ook de relatiebeheerders, een wezenlijke rol.Geen benoeming zonder hun instemming. Veel binnendienstmedewerkers ontwikkelen een goed commercieel gevoel en kunnen te zijner tijd naar commerciële functies doorgroeien. Het wordt tijd dat we de bin nendienstmedewerker opwaarderen!' Medewerkerswaarde In een zwaar programma rond een derge lijk regiobezoek is het weinigen gegeven de aanwezigen direct na de maaltijd weer helemaal bij de les te brengen. Dicky Wonnink, medewerkster van de Rabo bank Raalte, slaagde daar wel in. Deze binnendienstcoördinator van twee seg menten wist op een heldere wijze aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden het belang van een goed personeelsont wikkelingsbeleid te verduidelijken. Dit onderwerp bleef als rode draad de verdere discussies beheersen. Zo benadrukte drs. Gertjan de Blij, directeur van de Rabo bank Zwolle, het belang van een perio diek tevredenheidsonderzoek onder mede werkers. Uit een dergelijk onderzoek bij zijn bank is een schat aan informatie ver kregen waarmee in het beleid terdege rekening is gehouden. Dit had met name betrekking op de inrichting van de eigen werkzaamheden, de werkdruk, de belo ning, de interne communicatie en het loopbaanperspectief. De directeur van de bank Dalfsen-Lemelerveld, Henk van Lubek, leverde eveneens een bijdrage aan deze discussie. Bij zijn bank is de afgelo pen jaren veel energie gestoken in het ver anderen van de cultuur. 'We hebben onze op hiërarchie gebaseerde structuur gekan teld in nauwe afstemming met onze mede werkers. Een proces dat veel energie en de nodige emotie heeft gekost, maar waar door de bank nu maximaal profiteert van de kwaliteiten van de medewerkers. Als management hebben wij bewust voor een coachende en niet langer voor een dirige rende stijl van leidinggeven gekozen. Medewerkerswaarde heeft hierdoor vorm gekregen en dit leidt vanzelf ook tot klantwaarde en uiteindelijk tot een beter financieel resultaat van de bank. Boven dien bindt een dergelijke houding mede werkers sterker aan hun bank. Medewer kerswaarde betekent ook goede afspraken maken over het loopbaanperspectief. Mede daardoor merken wij betrekkelijk I I

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1999 | | pagina 11