Coöperatie en Marketing: Twee geloven op één kussen? De Rabobank heeft een wat ongemakkelijke relatie met marketing. Enerzijds is de marketingdiscipline nauw verwant geraakt met het bankbedrijf van de Rabobank. Rabobank is bijvoorbeeld al enige jaren de grootste adverteerder onder de Nederlandse banken. Ze geeft meer uit aan mediareclame dan de "commerciële" grootbanken, zoals ABN-AMRO en INC.. Maar, zoals onlangs in dit blad werd vermeld, vanuit diezelfde Rabo- bankorganisatie worden soms kritische geluiden verno men over de rol van marketing, omdat marketing minder goed zou passen bij het coöperatieve karakter van de bank (zie Bank Bestuurder, september 1998). Wanneer we om ons heen kijken, dan kunnen we vast stellen dat in andere sectoren de coöperatievorm als zodanig geen belemmering hoeft te zijn voor succesvolle merken en ondernemingen. Bekende merken zoals Frie- sche Vlag, Appelsientje, Aviko, Eriki en Mona zijn alle van coöperatieve huize en dit geldt ook voor bedrijven zoals C)PCen Centraal Beheer. De stelling dat coöperatie en marketing niet kunnen samengaan, is dus in zijn alge meenheid niet houdbaar. Voordat we ingaan op de vraag of marketing en coöperatief bankieren kunnen samen gaan, kijken we eerst preciezer naar de aard van marke ting en de ontwikkelingen die daarin de laatste decennia hebben plaatsgehad. Ontwikkelingen in marketing Marketing is aan het begin van deze eeuw begonnen als een vakgebied dat zich richtte op de vermarkring van landbouwproducten en voedingsmiddelen. Ze deelt dus haar agrarische wortels met de Rabobank. Marketing als brede managementdiscipline kwam op na de Tweede Wereldoorlog. Het uitgangspunt van marketing is dat de klant centraal staat en dat zijn wensen en behoeften het uitgangspunt vormen voor de bepaling van het aanbod door de organisatie. Tot 1970 ging het hierbij voorname lijk om uitwisseling van goederen tegen geld, met als pri mair doel de winstmaximalisatie van de organisatie. Daarna werd het begrip uitwisseling - "exchange" - tus sen organisatie en klanten uitgebreid tot immateriële zaken. Tevens werd duidelijk dat marketing ook beteke nis heeft voor organisaties met andere doelstellingen dan winst en voor organisaties die andere zaken aanbieden Is het inderdaad zo dat coöperatie en marketing "strange bedfellows"zijn die niet bij elkaar passen? In dit artikel zal het tegendeel worden betoogd en worden aangetoond dat ook een coöperatie als de Rabobank met vrucht gebruik kan maken van de denkwijzen en methoden van marketing. Sterker nog, in deze voor de bankwereld zo turbulente tijd, gekenmerkt door nieuwe concurrentie en nieuwe technologieën, is een marketingbenadering essentieel om te overleven. I 6

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1999 | | pagina 16