ling bij afkorting wordt genoemd, verzorgt fusie- en over namebemiddeling en strategische advisering. Mondiaal in de food- en agribusiness, maar ook nationaal. Binnen Nederland richt deze afdeling zich met name op middel grote en grote bedrijven, in goede samenwerking met lokale banken die deze relaties vaak zelf aanbrengen. 'Wc hebben daarvoor een team medewerkers in Utrecht beschikbaar. De lokale banken komen we ook nog bij andere vormen van dienstverlening tegen. Ik denk dan aan de activiteiten van Rabo Securities in Amsterdam, die zich onder meer richt op het naar de beurs brengen van ondernemingen. Deze ondernemingen kunnen klant zijn van lokale banken. Zij spelen ook een belangrijke rol bij het plaatsen van de desbetreffende emissies. Ons brede vestigingennet biedt ons hierbij distributievoordelen. Onze "franchise" De kennisgedreven opstelling van Corporate Finance komt met name bij de internationale activiteiten van M&A tot uitdrukking. 'De medewerkers van Mcrgers Acquisitions adviseren onze internationale klanten over de te volgen bedrijfsstrategie en de gevolgen daarvan voor de compositie van hun activiteiten. Bij deze advise ring', licht Kolff toe, 'is meestal niet de financiële man van het bedrijf de gesprekspartner van onze medewer kers, maar de raad van bestuur of de bedrijfsstrateeg. Onze mensen kunnen hierbij terugvallen op een zware researchafdeling die kennis vergaart vanuit alle 35 landen waarin wij opereren. Ik noem dit wel 'ns onze eigen spe cifieke "franchise": de koppeling van kennis op het gebied van agribusiness, food en healtbcare, ons interna tionale netwerk en onze producten die worden ontwik keld door Corporate Finance en Investment Banking. In deze combinatie zijn we een speler van belang, waarbij ik het als uitdaging zie deze elementen in een steeds sterker verband samen te brengen. Met name in de internatio nale foodsector bereiken we met deze activiteiten een goede positie, maar ook in de healthcare maken we inte ressante vorderingen. Wij beperken ons daarbij overigens bewust tot onze kerncompetenties. We gaan bij M&A internationale dus geen strategische relaties aan met andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de metaalsector.' Kolff erkent dat ook de concurrentbanken zich op deze zeer profijtelijke markt presenteren. 'Toch hebben wij in mijn ogen een duidelijke voorsprong door onze focus. Bovendien hebben wij voor een werkwijze gekozen, waarbij we alles in één hand hebben en terug kunnen vallen op andere onderdelen van Rabobank Interna tional. Advies en uitvoering sluiten daardoor naadloos op elkaar aan.' Fen derde grote activiteit van Corporate Finance is de afdeling Structureel Trade Finance. Deze eenheid heeft zich gespecialiseerd in bijzondere vormen van internatio nale handelsfinancieringen, waarbij uiteindelijk sprake is van een "self-liquidating" goederenfinanciering onder minimalisatie van het landenrisico. Hierbij is bijvoor beeld te denken aan de financiering van de suikeroogst in Cuba. Tenslotte kan nog worden gewezen op de activitei ten van Corporate Finance in de sfeer van projectfinan cieringen, het arrangeren van vliegtuigfinancieringen, exportfinancieringen en bet syndiceren van grote interna tionale leningen. Winstmaximalisatie De ontwikkeling van Corporate Finance stemt Kolff niet ontevreden: 'We presteren goed in de markt en onze ope raties zijn als zeer rendabel aan te merken. Dat is ook onze plicht tegenover onze aandeelhouders, de lokale banken. Zij hebben ons het vermogen beschikbaar gesteld om onze werkzaamheden te kunnen uitoefenen en ze dienen daarmee een behoorlijk rendement te kunnen halen. Aan de lokale banken danken we ook de Triple A status die ons internationaal bepaald geen windeieren legt. Toch zijn we geen club die louter winstgedreven opereert. We streven naar een goede winst, maar wel bin nen een context van onze overige doelstellingen. Die heb ben we vastgelegd in ons ambitiestatement dat we onlangs hebben geformuleerd. De discussies vroegen veel tijd. Ons ambitiestatement prijkt nu op de bureaus van onze medewerkers over de hele wereld. Als belangrijkste ambitie hebben we het creëren van klantwaarde gefor muleerd waarbij we de onlosmakelijke relatie tussen Rabobank International en de coöperatieve Rabobank als uitgangspunt hebben genomen. De oriëntatie op klantwaarde is immers van oudsher het kompas van de Rabobank geweest. Ook de inspanningen die Rabobank International zich getroost om steeds meer kennis te ver garen in de zogeheten focusgebieden - food- en agri business en healthcare - komen ook haar klanten over de hele wereld ten goede. We hebben ook onze kernwaarden geformuleerd: respect voor onze klanten, integriteit in ons handelen, een constante zorg voor de verbetering van ons vakmanschap en een professioneel en uitdagend arbeidsklimaat.' Het bankieren in en met het buitenland kan ook beteke nen dat medewerkers te maken krijgen met opvattingen die niet altijd overeenkomen met de Nederlandse ziens wijze. Ook daaraan heeft het ambitiestatement een pas sage gewijd. Kolff daarover: 'We hebben ons verbonden de mores van het land waarin wij opereren te respecte ren, tenzij dat zou betekenen dat wij concessies zouden moeten doen aan onze eigen waarden. Hierover willen we absoluut geen misverstand laten bestaan.' 19

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1998 | | pagina 19