Klantwaarde op Walcheren CHAN 8 Negen jaar geleden viel De Muur. De bevolking van het voormalige West- Duitsland kreeg in het Noorden een eigen toegang tot het strand en de zee. Vakantie houden in eigen land werd gepropageerd en sloeg aan. In Walcheren, waar de economie voor een belangrijk deel op het toerisme steunt, werd dit geleidelijk voelbaar. Maar ook in Nederland veranderde het vakantiepatroon. Actie leek geboden, maar bleef uit. Totdat de drie Rabobanken in Walcheren de koppen bij elkaar staken om alle belanghebbenden om de tafel te krijgen. Op Walcheren krijgt klantwaarde hierdoor haar eigen invulling. Met hun ruim twintig kantoren bedienen de Rabo banken Walcheren-Zuid, Middelburg-Veere en Noordwest-Walcheren - alle drie met een balanstotaal tussen de 500 en 600 miljoen gulden en zo'n 60 a 70 FTE's - vrijwel de gehele Walcherense toeristen industrie, die ook van levensbelang is voor de overige economische sectoren in deze streek. Al spoedig na de Duitse "Wende" registreerden de drie banken de eerste aarzeling in de economische ontwikkeling. Dat is niet zo vreemd als rekening wordt gehouden met het feit dat bijna de helft van de toeristische overnachtingen voor rekening van Duitsers komt. Maar zij constateerden ook dat het toerisme in brede zin aan verandering onderhevig is. Toeristen stellen steeds hogere en gevarieerdere eisen aan hun verblijf. Stilstaan zou onvermijdelijk tot achter uitgang leiden. Het toerisme op Walcheren bleek duide- V.l.n.r. de heren De Hooge, De Waard en Huibregtse, mevrouw Versluijs en de heren Van de Kam en Goovers. lijk behoefte te hebben aan nieuwe impulsen. Het plaat selijke bedrijfsleven nam echter een passieve, afwach tende houding aan. Dit leidde er zo'n vier jaar geleden toe dat de drie Rabobanken zelf het voortouw namen. Na een gedegen voorbereiding kan nu de Innovatie Co- operatie Walcheren uit de startblokken. Naast de drie Rabobanken worden ook de gemeenten op Walcheren en de Provincie Zeeland lid. De coöperatie krijgt een Bestuur en een Raad van Toezicht. Een denktank van uit eenlopende deskundigen is al aan het werk gezet. Geld van onze leden De directeuren van de drie banken, drs. Jan de Waard van de Rabobank Walcheren-Zuid, Peter de Kam en Hans Goovers van de Rabobank Noordwest-Walcheren, en drs. Cees de Hooge MBA van de Rabobank Middel- burg-Veere kijken nu reeds met enige trots terug op het indertijd genomen initiatief dat in de regio veel waarde ring oogst. Adrie Huibregtse, campinghouder en sinds vijf jaar als bestuurslid verbonden aan de Rabobank Noordwest-Walcheren, maakt deel uit van de denktank van de Innovatie Coöperatie Walcheren. Het door de banken op Walcheren genomen initiatief ligt volgens hem duidelijk in het verlengde van de uitkomsten van de Co- operatiediscussie. 'Als bank stellen wij ons in dienst van onze klanten. Hun belangen zijn onze belangen. We heb ben nu een nieuw en effectief instrument ontwikkeld om die belangen te behartigen, om klantwaarde te creëren,' aldus Huibregtse. Hij vervolgt: 'Onze Innovatie Coöpera tie heeft een aanjaagfunctie. Het is een platform waar allerlei ideeën worden besproken, waar impulsen van uit gaan en waar zonodig ook financiële middelen beschik baar zijn om ideeën in de praktijk te brengen. Maar het financiële aspect vind ik ondergeschikt aan de andere functies van de Innovatie Coöperatie. Een denktank "voedt" het Bestuur van de Coöperatie met uiteenlo pende ideeën. Het is een club van wisselende samenstel ling; deskundigen op alle relevante terreinen maken er deel van uit.' Cees de Hooge gaat nog even in op her financiële aspect: 'We hebben ons als banken verbonden om in een periode van drie jaar in totaal zo'n anderhalf miljoen gulden beschikbaar te stellen. Een even groot bedrag komt van de deelnemende gemeenten op Walche ren, ons Provinciebestuur en het Ministerie van Economi sche Zaken. Maar de Innovatie Coöperatie wendt deze bedragen uitsluitend aan als een financiële injectie voor veelbelovende initiatieven, als startkapitaal. De onderne mers blijven zelf verantwoordelijk voor de financiering van de projecten. Zodra het initiatief resultaat oplevert, willen we een belangrijk deel van ons geld weer terug zien. Het is immers geld van onze leden en daarmee gaan we heel behoedzaam om.'

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1998 | | pagina 8