Prof.dr.ir.Aad Veenman. de functie van kringen en de Centrale Kringvergadering. Voor een buitenstaander moet zo'n vergadering van de Rabobank misschien toch een wat vreemd fenomeen zijn, zeker als je geneigd bent een parallel te trekken met aan deelhoudersvergaderingen. Ook daarom vond ik het boeiend om op 1 I juni bij de Algemene Vergadering aan wezig te kunnen zijn.' Deze observatie is afkomstig van prof. Aad Veenman, voorzitter van de Raad van Bestuur van Stork N.V. Ook Srork is een internationaal opere rend bedrijf. Van de ruim 20.000 medewerkers is onge veer eenderde buiten Nederland werkzaam. Veenman karakteriseert Stork als een engineering- en technologie onderneming, die, naast een aantal producten en compo nenten, hoogwaardige technische dienstverlening in haar pakket voert. Ongeveer 20% van de omzet van 5 miljard gulden is afkomstig van voormalige activiteiten van Fok ker die door Stork zijn overgenomen. In zijn ogen is de Rabobank een bijzondere bank die een geheel eigen invulling heeft gegeven aan het begrip klantwaarde. 'De Rabobank kent een brede betrokkenheid hij maatschap pelijke ontwikkelingen. Dat is nog 'ns bevestigd in de Coöperatiediscussie. In dat licht vind ik het een goede zaak dat de Rabobank in haar bestuurlijke en toezicht houdende organen ook ruimte geeft aan mensen uit het vennootschappelijke bedrijfsleven. Ik heb met overtui ging mijn kandidaatstelling voor de functie in de Raad van Toezicht aanvaard, ook omdat van mijn kant al lan ger behoefte bestond om op een wat andere wijze dan als klant betrokken te zijn bij het bank- en verzekeringswe zen. Deze bedrijfstak heeft een dominante rol in de natio nale en internationale economie. Fin daar wil ik graag in meedenken.' Naast zijn hoofdfunctie vervult Veenman onder meer een deeltijdhoogleraarschap Apparatenbouw Procesindustrie aan de Technische Universiteit Delft en het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van het TNO. Daarnaast vervult hij een aantal commissariaten. Lid van een Rabobank is hij niet. 'In de statuten is er bewust voor gekozen het banklidmaatsehap slechts voor een gedeelte van de Raad van Toezicht verplicht te stel len. Ik denk dar dat een goede zaak is. Zo heb je altijd enige leden in zo'n college die volstrekt ongebonden zijn.' Veenman heeft veel ervaring in de informatietechnologie. 'Juist die technologie zal in de komende jaren een steeds grotere rol gaan spelen. Hoe kun je deze bijvoorbeeld gebruiken om klantwaarde te genereren? Door mee te denken over de beantwoording van dat soort vragen wil ik me graag inzetten voor de Rabobank.' I 8

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1998 | | pagina 18