bank aan, wat zijn onze kernvaardigheden, hoe herken nen we trends in onze omgeving, hoe denken onze klan ten over ons?". Vervolgens werd het regiokantoor uit genodigd om in concurrentie met onze externe adviseurs een vervolgtraject in te zetten. Het plan van aanpak van het regiokantoor heeft ons begin vorig jaar doen beslui ten de opdracht daar neer te leggen.' Ook buiten kantoortijd Opnieuw brak er een periode van discussie en overleg aan, nu onder aansturing van het projectteam van het regiokantoor, geleid door adjunct regiodirecteur Hans Werner MBA. Eind vorig jaar maakte Werner een over stap als directeur van de Rabobank Den Haag. Zijn enthousiasme over het project is nog onverflauwd. 'In ongeveer tien teams van medewerkers zijn businessplan nen uitgewerkt en heeft de organisatie van de bank vorm gekregen. In totaal namen hier zo'n 70 medewerkers aan deel. Ruim het dubhele van dit aantal had zich voor deel name aangemeld. In - maar vaak ook na - kantoortijd vonden de discussies plaats. De businessplannen hebben tot meer dan honderd concrete projectvoorstellen geleid, waarvan er thans reeds vele zijn uitgevoerd en nog enige tientallen in behandeling zijn. De organisatie van de bank werd aangepast. Een platte structuur rond de vijf cliëntsegmenten met steeds de klant als middelpunt. Ik heb het als een groot voordeel ervaren dat in de discus sies ons eerder geformuleerde ambitiestatement centraal stond: in alle voorstellen zijn onze kernwaarden zicht baar.' Voorzitter Van Rossurn onderstreept de grote waarde hiervan: 'Ze zijn iets van de medewerkers zelf, door hen geformuleerd en daardoor inspirerend in de dagelijkse werkzaamheden. Ze spelen ook een rol bij het werven van nieuwe medewerkers. Deze moeten zich in die kernwaarden en ons ambitiestatement kunnen vin den.' De discussies over het ambitiestatement gaven de mede werkers ook een beter zicht op het coöperatieve karakter van de bank. 'Toen ik een jaar geleden aan een medewer ker vroeg wat voor hem de coöperatie betekende, kreeg ik als antwoord: de ellende in de verhuizersmarkt', aldus Hoekstra. 'Dat was voor die medewerker het meest in het oog springende van de coöperatieve structuur van onze organisatie. De coöperatie leeft nu veel meer. Onze mensen realiseren zich dat ze bij een andere bank wer ken. Dat onderscheid is ook hard nodig, want de concur rentie is moordend. Voor het middenmarktsegment beschikken wij bijvoorbeeld over drie gekwalificeerde accountmanagers. Een ABN AMRO in Den Haag beschikt over het tienvoudige daarvan!' Van Rossum springt hier direct op in: 'Niet alleen voor ons, maar voor de gehele Rabobankorganisatie is het van levensbelang dat de Rabobank ook in de grote steden zichtbaar is. Daarvoor is een forse steun in de rug vanuit de Rabo bankorganisatie - niet alleen mentaal, maar ook finan cieel - hard nodig. We merken daar nog te weinig van.' Werner: 'In alle voorstellen zijn onze kernwaarden zichtbaar. Den Haag viert feest De bank Den Haag is volop actief in de viering van het honderdjarig bestaan van de organisatie. Het geeft de bank geweldige profileringsmogelijkheden. Ook de gemeente Den Haag viert feest: zij bestaat 750 jaar. Juist door het samenvallen van deze twee gebeurtenissen krijgt de bank de kans zich heel nadrukkelijk te presenteren. Deze zomer bijvoorbeeld organiseert ze in en rond de Ridderzaal een groot feest voor 500 vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn genomineerd door inwoners van Den Haag zelf. Tijdens de feestavond ontvangen deze vrijwil- Het ambitiestatement van Rabobank Den Haag e.o. Rabobank Den Haag e.o. wil zich, als een brede coöpera tieve, financiële dienstverlener, duurzaam een toonaan gevende positie verwerven in de hoofden en harten van haar klanten, door haar verbondenheid te tonen met de lokale samenleving en de economische activiteiten daarin te stimuleren. ligers uit handen van burgemeester Deetman een aanden ken. Dit alles vindt plaats rond een openluchtconcert door het Residentieorkest. Een tweede Binnenhofconcert wordt aan de toprelaties van de bank en aan gezagsdra gers in Den Haag, waaronder veel politici, aangeboden. Daarnaast heeft de bank nog een stuk of vijftien projec ten ontwikkeld, vaak in de directe nabijheid van de kan toren in de stad. Deze zijn aangedragen door de eigen medewerkers. Hoekstra hierover: 'In de uitvoering van die projecten spelen onze medewerkers een actieve rol. Ook dat vind ik een teken van de betrokkenheid van onze mensen bij het wel en wee van de inwoners van ons werkgebied. Het is een bewijs dat we niet alleen in de hoofden, maar ook in de harten van onze klanten een plaats willen veroveren.' 9

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1998 | | pagina 9