rempel van een nieuwe tijd Rabobank mening dat alleen een participatieve aanpak zal werken. De klassieke managementmethode, gebaseerd op hiërarchie en directieven, staat ter discussie. Het gaat om uitnodigen en motiveren. Ander doorslaggevend punt in de coöperatiever nieuwing is hoe de colleges zich in hun nieuwe rollen zullen gaan vinden. De gedachten van de voorzitters gaan duidelijk ook hier uit naar een proces waarhij de banken onderling het voortouw nemen en niet een proces waarbij alles van Rabobank Nederland moet komen. De in het verleden nogal eens gevolgde grootschalige aanpak met speciale conferenties, lijkt niet meer de aangewezen weg. 'Ik heb grote aarze ling bij die aanpak', merkt Meijer op. 'Er zal wel een zekere regie van Rabobank Neder land nodig zijn, maar nu is vooral eigen ini tiatief van de lokale banken gevraagd. Mijn voorkeur gaat uit naar overleg op kleine schaal, kringsgewijs of in nog kleiner verband, waarbii men samen de weg zoekt. Het gaat er immers om dat iedere bank voor zichzelf betekenis gaat geven aan de coöperatieve uitgangspunten in het eigen werkgebied, zelf de prioriteiten stelt en een eigen stijl, ook in besturen en toezicht houden, ontwikkelt.' Wijffels is het met hem eens: 'Het is onwerkbaar dat vanuit Rabobank Nederland wordt voorgekauwd hoe de lokale invulling moet worden gegeven. Dat is een schema waar we vanaf moeten. De lokale zelfwerk zaamheid krijgt een veel groter accent nu we de ruimte van de lokale bank opnieuw hebben gedefinieerd. Die ruimte moet men zelf opvullen en daar horen eigen stuuractiviteiten bij.' Meester in de markt blijven Dat de lokale banken het eigen roer steviger in handen zullen moeten gaan nemen, vloeit ook voort uit uitdagingen als de komst van Euroland, de nieuwe Internettechnologie en een terugtredende overheid. Uitdagingen die volgens Meijer van wege hun consequenties soms nog indringender kunnen zijn dan de Coöperatiediscussie. 'Vooral in relatie tot de klassieke werkgebiedenfilosofie', verduidelijkt hij. 'Een terugtredende overheid, maar ook Internet leiden tot een bancaire dienstver lening die werkgebieden overstijgt. Ik denk daarbij aan dienst verlening in de sfeer van de pensioenvoorzieningen, de spaar loonregelingen, de sociale zekerheid. De privatisering van de klassieke taken van de overheid zorgt voor een nieuwe markt dynamiek, voor samenwerking en allianties tussen financiële dienstverleners, verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbe heerders en uitvoeringsorganisaties van de sociale zekerheid. Deze ontwikkelingen zetten spanning op de onderlinge ver houdingen en het ligt daarom voor de hand dat de werkge- biedsproblematiek opnieuw op de agenda zal komen. In onderling overleg zullen lokale banken ook daar vooral zelf wegen voor moeten zien te vinden.' Wijffels ziet in het op juiste wijze omgaan met distributie een van de grootste uitdagingen waar de organisatie voor staat. 'Wie de distributie beheerst, is meester in de markt. Met haar fysieke aanwezigheid in aantallen kantoren en mensen was de Rabobank altijd verreweg het sterkste distributiekanaal voor financiële dienstverlening in Nederland. De grote vraag is hoe we onze distributiekracht op peil kunnen houden in een inter nationale context van zich snel ontwikke lende technologie, zoals Internet.' Dat die 'Als coöpera- technologie ons telkens voor grote uitdagin- tieve banken gen blijft plaatsen, blijkt ook als we Wijffels' zijn we in Staat uit tien punten bestaande vijfjarenvisie uit op de Europese 1993 langslopen. Het is verbazingwekkend schaal een hoe de meeste punten zijn uitgekomen. 'We stempel te hebben heel veel bereikt, maar twee punten drukken' zijn taaier gebleken dan ik toen voorzag', is zijn commentaar. Het zijn inderdaad de hoofdpunten van het gesprek tot nu toe: de technologie en de emancipatie van de lokale bank.' De schaalkwestie 'Emancipatie betekent letterlijk "het weghalen van de bescher mende hand" en dat was vijf jaar geleden toch wat gemakke lijker gezegd dan gedaan', evalueert Wijffels. 'Een eind maken aan de bevoogding door Rabo bank Neder land, zoals ik het toen aanduidde, is een com plex sociolo gisch proces dat tijd nodig heeft.' Hij consta teert wel dat er duidelijk beweging zit in de onder linge ver houdingen. Hoewel men soms terugvalt in de oude plooi, ziet hij over de hele linie een grote progressie in het verkeer tussen de lokale banken en Rabobank Nederland. Van groot belang daarbij is dat de automatisering nu de goede richting te pakken heeft. Het RTN - Rabobank Telecommunicatie Netwerk - blijkt een doorslaand succes, een stevig fundament. 'We hebben heel lang op twee gedachten moeten hinken omdat niet duidelijk was welke kant het met de informatietechnologie op moest: lokaal of centraal. Vijf jaar geleden had zoiets als het Internet zich nog maar nauwelijks aangediend. Inmiddels heeft die technologie ons grote helderheid gebracht. Het beeld is daarmee verschoven naar centrale syste- 'Wie de distributie beheerst, is meester in de markt. 100 jaar

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1998 | | pagina 5