Honderdduizend rozen Rabobank 100 jaar 3 Hans Roosen U heeft het waarschijnlijk al ter hand genomen, doorgebladerd, naar bekende gezichten en situ- aties gekeken, een enkele passage gelezen en het daarna weer terzijde gelegd met het vaste voornemen om - als u tijd heeft - echt aan het lezen te gaan. Het Coöpe ratieve Alternatief, het gedenkboek van honderd jaar Rabobank, is het waard om gelezen te worden. De vier Utrechtse wetenschappers drukken het in hun verant woording perfect uit: bij hun speurtocht werden ze gedreven door nieuwsgierigheid, de inspiratiebron bij uit stek voor iedere wetenschapper. Hun nieuwsgierigheid had te maken met de vraag wat nu de succesformule van de Rabobank is. Zij hebben die succesformule boven water gehaald. Zij omschreven het als het coöperatieve alternatief. Het werd gelijk ook de titel van het boek. Voor u ligt een bijzondere uitgave van Bank Bestuur der, een uitgave die u meeneemt langs een aantal hoogte punten van dit jubileumjaar, culminerend in een buiten gewoon feestelijke en imponerende jaarvergadering. De aanwezigheid van Koningin Beatrix, premier Kok en Bankpresident Wellink onderstreepte op een wel heel bij zondere wijze de unieke plaats die de Rabobank in de afgelopen honderd jaar in de Nederlandse gemeenschap heeft veroverd. In deze aflevering hebben we echter ook, zoals gebruike lijk, de dagelijkse praktijk bij de lokale banken in beeld gebracht. We waren bij de Rabo bank Den Haag waar met veel enthou siasme is gewerkt een voor medewerkers en klanten herkenbaar ambitie statement. Geïnspireerd door dat ambitiestatement is ook invulling gegeven aan de viering van het eeuwfeest, waar bij een fraai evenwicht is gevonden tussen de belangen van de gemeenschap en die van de bank en waarbij de medewerkers zelf bij veel projecten de armen uit de mou wen hebben gestoken en nog zullen steken. Aan de andere kant van het land bezochten we voor u ook de Rabobank l.iemers Zuid. Daar is een serieus begin gemaakt met het in kaart brengen van alle gevolgen van de Coöperatiediscussie. Men wacht daar niet op "de draaiboeken" van Rabobank Nederland. Men wil liever zelf het wiel uitvinden, omdat coöperatief bankieren bin nen elk werkgebied en in elke werkgemeenschap zijn eigen invulling behoeft. De medewerkers zijn van stonde af aan bij de discussie betrokken. Zij stonden daar ook op. Ook tijdens de Algemene Vergadering in Utrecht werd het belang hiervan, zowel door Wim Meijer als voorzitter van de Raad van Beheer als door Hoofddirectievoorzitter Herman Wijffels met nadruk onderstreept. Medewerkers hebben immers de taak klantwaarde te leveren, onze fei telijke coöperatieve boodschap. Daarom was het verheu gend dat een groot aantal medewerkers van lokale ban ken de Algemene Vergadering bijwoonde. Zij waren een nadrukkelijke illustratie van de nieuwe Rabobank, een coalitie van klanten en medewerkers. Te hopen is dat ook in de komende jaren de medewerkers de gelegen heid zullen krijgen de Algemene Vergade ring van Rabobank Nederland bij te wonen. Tijdens de feestelijke ver gadering werd door beide voorzitters met dankbaarheid gewezen op de vele mannen en vrouwen die in de afge lopen honderd jaar de Rabobank in bestuurlijk opzicht hebben gediend. Zij hebben generatie na generatie telkens een sterkere Rabobank aan hun opvolgers overgedragen. Wijffels schatte hun aantal op honderd duizend. Hun vijfduizend "erfgenamen" in de Prins van Oranjezaal in Utrecht ontvingen na afloop van de vergadering een fraaie bos rozen. Iedere bos bevatte er twintig. Honderdduizend rozen dus in totaal. Is er een mooiere symboliek denkbaar?

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1998 | | pagina 3