Een historische stap Extro Algemene Vergadering S Het stond vast dat de Extra Algemene Vergadering, die op 2 april 1998 te Utrecht bijeen kwam, zeer belangrijke besluiten ging nemen. Vanuit het hier en nu kunnen we de historische betekenis alleen nog maar vermoeden. Toch lijkt slechts één andere beslissing in de geschiedenis van de bank van een vergelijkbare importantie: het besluit van de Raiffeisen- en Boerenleenbanken in 1972 om te fuseren. Het jaar 1998 wordt bijgeschreven als het jaar van het eeuwfeest, maar bovenal zal er in onze annalen op worden teruggekeken als het jaar waarin de bank het aandurfde zich op een nieuwe leest te schoeien. inds 2 april 1998 is de Rabobank formeel niet langer de kredietcoöpe ratie die zij vanaf haar oprichting 100 jaar lang en met groot succes is geweest. In overgrote meerderheid namen de bij Rabobank Nederland aangesloten Ra bobanken het besluit zich om te vor men tot een klantencoöperatie. 'Met deze ingrijpende vernieuwingen zitten we in de voorhoede van een mondiaal proces. waarin vorm en inhoud niet meer los van elkaar kunnen worden gezien, maar naad loos op elkaar moeten aansluiten', sprak voorzitter Wirn Meijer van de Raad van Beheer. 'I.ege hulzen redden het niet!' Nog geen quorum Het was aan de voorzitter van de Raad van Beheer niet te merken, maar nog voor de vergadering was begonnen, steeg de Een stevige agenda! 'Het echte werk begint nu pas', aldus voorzitter Wim Meijer van de Raad van Beheer in een kort commentaar.'De koers is bepaald.de rollen zijn verdeeld. Wat dat betreft zijn we klaar voor de 21e eeuw. Maar succes komt niet vanzelf.' Hij gaf te verstaan dat de vernieuwde missie en het gemoderniseerde bestuursmodel een stimulerende, maar allerminst vrijblij vende interne opdracht vormen. De stevige agenda voor de toekomst kent volgens hem een aantal hoofdpunten. Er zal nu de allerhoogste prioriteit gegeven moeten worden aan het tot stand komen van een intensieve betrokkenheid van de medewerkers. De relatie met leden en klanten zal moeten worden verstevigd.Verdubbeling van ons ledenaantal is een bestuurlijke uitdaging van de eerste orde. Ook zijn grote inspanningen gevraagd om het nieuwe bestuursmodel echt te laten werken. Aan de orde is een geheel andere werk wijze van de colleges.'Oude gewoontes moeten ter discussie worden gesteld', zo zei de voorzitter van de Raad van Beheer,'en dat is een enorme en vooral mentale opgave. Er is een omslag in denken en doen vereist.' Hij richtte zijn aandacht ook op de consequenties voor de relatie met en de besturing van Rabobank Nederland. De interne communicatie moet intensiever, zakelijker en gelijkwaardiger. De rollen van organen, met name ook de CKV, gaan wijzigen.'Hier is een bredere oriëntatie gevraagd en het accent moet verlegd worden van "reageren" naar "inspireren en stimuleren'." Ook zal volgens Meijer snel moeten worden toegewerkt naar voor de gehele organisatie gezamenlijk geldende waarden en normen. Niet in de laatste plaats wees hij daarom ook op het grote belang dat nu moet uit gaan naar het formuleren van ambitiestatements. ...stemverklaring ir. Mark Calon... spanning. Omdat het voor de besluit vorming vereiste quorum niet aanwezig bleek, zag hij zich genoodzaakt het aan- vangstijdstip van de vergadering te verda gen. Een behoorlijk aantal afgevaardigden bleek - zo hadden zij "mobiel" laten weten - met vertraging te kampen te heb ben en het wachten was op het moment dat het quorum inderdaad zou worden gehaald. Na verloop van een kwartier begon de zaal zich echter goed te vullen en liet Meijer zijn voorzittershamer alsnog stevig klinken om de vergadering te ope nen. Van de 473 banken met in totaal 1772 stemmen waren er op dat moment al 424 met 1567 stemmen aanwezig of vertegenwoordigd. Ruim voldoende om van start te gaan. 'We zullen overgaan tot een schriftelijke stemming', lichtte de voorzitter vervolgens nog eens toe, 'om iedere aangesloten bank formeel in de gelegenheid te stellen zich over dit belang rijke onderwerp uit te spreken. Bovendien komen zo de verschillen in de per bank uit te brengen stemmenaantallen tot uit drukking. Bij het aloude handopsteken.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1998 | | pagina 8