Nog één ronde te gaan Centrale Kringvergadering 1 t ub Drie jaar na de start van de Coöperatiediscussie vond de Centrale Kringvergadering het op 19 november jongstleden de hoogste tijd om de bel te luiden voor de laatste ronde. De organisa tie gaat zich buigen over de statutenwijzigingen die onder meer de invoering van het "partner shipmodel" regelen. Er was in de CKV veel bezorgdheid over hoe de meerderheid met de minder heid dient om te gaan, en andersom. Toen de kring Fryslan verklaarde wel strijdend ten onder te willen gaan, maar altijd loyaal te blijven aan die prachtige Rabobankorganisatie, werd de span ning met applaus doorbroken. edere aanwezige zal voor ogen hebben gestaan dat de 101e CKV een toets steen zou worden voor de hechtheid van de organisatie. In de najaarskringen waren de koppen geteld van de voor- en tegenstanders van het "partnershipmo del". Voorzitter van de Raad van Beheer Wint Meijer schatte dat dit besturings model voor de lokale bank inmiddels kon rekenen op de steun van ongeveer 70% van de banken. 'Maar biedt dit ons vol doende draagvlak om ermee door te gaan?', vroeg hij de vergadering. Hij zei te verwachten dat de duidelijke verschuiving ten faveure van het model nog verder zou doorzetten als de CKV daarover positief zou adviseren. 'Naar de ijskast' Veel kringvertegenwoordigers maakten van de gelegenheid gebruik om even kort de stand van denken in de eigen gelederen te schetsen. Zij bevestigden het beeld dat in de meeste kringen een ruime meerder heid voor het partnershipmodel te vinden was. Velen gaven ook het geruststellende signaal af dat in hun kringen de minder heid bereid was zich naar de meerderheid te voegen. Een paar kringen lieten afwij zende geluiden horen. Zo adviseerde de kring Fryslan de plannen 'naar de ijskast te verwijzen'. Toen na deze "stemverkla ringen" de balans werd opgemaakt, bleef er onzekerheid bestaan over de conse quenties van een eventueel meerderheids advies van de CKV. In de gedachtenwisse- lingen die volgden, werd zelfs geïnfor meerd of de term "uittreden" van toepassing was. Groot was de opluchting toen vanuit de kringen, die volhardden in hun oppositie regen het partnershipmodel, klip en klaar werd gesteld dat ook zij zich zonder meer zouden neerleggen bij het meerderheidsdenken in de organisatie. Na de loyaliteitsverklaring van de kring Fryslan 'aan die prachtige Rabobankorga nisatie' gingen de handen zelfs spontaan op elkaar. Daarmee lag de weg naar aan passing van de statuten open. Een breed front in de CKV had al gepleit voor een spoedige afronding. 'We moeten nu door pakken', zoals een afgevaardigde opmerkte. Meijer aarzelde niet het hete ijzer te smeden. Hij prikte de datum voor de extra Algemene Vergadering op 2 april aanstaande. De kringen zullen zich in januari en februari over de voorstellen tot statutenwijziging kunnen uitspreken. Ervoor - op 7 januari - en erna - op 20 februari - zullen extra CKV's worden gehouden. Risico van afstemmen Een belangrijke vraag was hoe de meer derheid op verantwoorde wijze met de minderheid kan omgaan, en andersom. 'Het wordt een kwestie van de dingen goed opschrijven', was een constatering vanuit de CKV. 'Dat zal van grote invloed zijn op het alsnog over de streep trekken van mensen met een "ja-mits" of een "nee-tenzij" standpunt. Meijer toonde zich ervan bewust dat het kiezen van de juiste formuleringen van groot belang is om het draagvlak nog verder te vergroten. Ook gaf hij aan dat er nog tijd en kans is om bedenkingen weg te nemen. Uitvoerig werd ingegaan op de noodzaak van een gekwalificeerde meerderheid in de stem menverhouding tijdens de extra Algemene Vergadering. 'Als de organisatie ter afron ding van de Coöperatiediscussie conform de geldende regels tot een statutenwijzi ging besluit, zullen alle banken zich daarin moeten schikken', hield de voorzit ter van de Raad van Beheer de vergade ring voor. 'Tot dat moment bestaat er nog alle ruimte voor intensieve discussies.' Daarop inhakend stelde een afgevaar digde de heikele vraag 'wanneer de min derheid nu precies geacht wordt zich naar de meerderheid te voegen en de mond te houden?'. Na een uitvoerige discussie concludeerde voorzitter Luteijn dat in ieder geval na de extra CKV van 20 februari glashelder zou moeten zijn 12

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1998 | | pagina 12