Rabobank 100 jaar De trein komt in beweging 100-jaar Overal in het land zijn de afgelopen weken groepen bestuurders, directeuren en medewerkers bij elkaar gekomen om zich te bezinnen op het magische jaar 1998, het jaar waarin de Rabobank haar eeuwfeest gaat vieren. Het beeld van deze bijeenkomsten vertoonde veel overeenkomsten: aanvankelijk een gezonde dosis reserve in verband met de te verwachten extra werkdruk, geleidelijk plaats makend voor betrokkenheid. Zeker toen duidelijk werd dat de viering van ons eeuwfeest een perfecte aanleiding kan zijn om de begrippen Belang en Betrokkenheid uit de Coöperatiediscussie inhoud te geven. Vanaf begin maart hebben de regio kantoren met hun banken van gedachten gewisseld over de aan pak van het eeuwfeest. In een aantal regio's richtte de aandacht zich op gesprekken met individuele banken, in andere werd de voorkeur gegeven aan bij eenkomsten met groepen banken. De rode draad door al deze bijeenkomsten was de koppeling tussen de activiteiten rond het eeuwfeest met de coöperatieve identiteit, de klantbenadering (Visie '98) en de medewerker die inhoud wil geven aan begrippen als Persoonlijk, Samenwerken en Deskundig. Met deze elementen in het achterhoofd ontstond in onderlinge dis cussies geleidelijk een beeld van de vele mogelijkheden die de banken hebben om het eeuwfeest te vieren. Vaak bleek dat banken nu reeds activiteiten ondernemen die - soms met kleine aanpassingen - uit stekend passen in het motto van het eeuwfeest: 'Toekomst door Samenspel'. 1 let gaat dan om projecten met een maat schappelijke oriëntatie, waarbij bestuur ders en medewerkers, maar ook de klan ten van de bank sterk worden betrokken. Wel werd duidelijk dat veel banken behoefte hebben aan een aantal voor beeldprojecten. Niet eens zozeer om deze te kunnen kopiëren, maar meer om te kunnen beschikken over een referentieka der en inspiratiebronnen. Banken hebben veel mogelijkheden met Samenspelactivi teiten de band met hun werkgebied te ver sterken. Ze kunnen dit doen door het beschikbaar stellen van kennis, door advies, het openstellen van hun netwer ken, technologie, communicatie en het aanbieden van menskracht. Natuurlijk kan hun bijdrage ook bestaan in de finan ciële sfeer, waarbij echter wel moet wor den bedacht dat actieve betrokkenheid meer is dan een (extra) uitkering aan een goed doel. Juist die actieve opstelling geeft de Rabobank een unieke kans haar maat schappelijke rol te bewijzen. Ook Rabobank Nederland Terugblikkend ligt de winst van deze bij eenkomsten er met name in dat duidelijk kon worden gemaakt dat de eeuwfeest activiteiten niet los moeten worden gezien van de dagelijkse bankpraktijk. De viering kan een uitstekend middel zijn om inhoud te geven aan de uitkomsten van de Co- operatiediscussie: de Rabobank heeft de kans daadwerkelijk te bewijzen dat ze een andere bank is, een bank waar de klant centraal staat. De lokale banken zijn aan zet. Al dan niet ondersteund door regionaal opgestelde 'Samenspel-consultants' wordt bekeken hoe de viering van het eeuwfeest tot een echte manifestatie kan worden gemaakt. Sommige banken zijn al vrij ver met bepaalde projecten. Dat zijn met name die banken die ook in het kader van de Co- operatiediscussie al plannen hebben ont wikkeld die aansluiten aan de uitkomsten van de discussie. Ook binnen Rabobank Nederland wordt veel werk verzet. Een klein team ondersteunt lokale banken, maar ook eenheden van Rabobank Nederland bij de eigen invulling van het eeuwfeest. Er wordt een database inge richt, waarin lokale initiatieven worden gebundeld. Hieruit kunnen banken ook hun inspiratie halen. Voorts worden er enige projecten uitgewerkt - onder meer voor jongeren, voor vrijwilligers en in de sfeer van kunst en cultuur - waarin ban ken kunnen participeren. Er wordt gewerkt aan landelijke bijeenkomsten voor alle medewerkers en grote publieks manifestaties onder het motto 'Plein '98'. Ook komt er een televisieserie met het thema 'maatschappelijk verantwoord ondernemen'. De werkzaamheden aan het wetenschappelijke gedenkboek en aan het geschenkboek liggen op schema. De plannen zijn er en de eerste uitwerkin gen worden zichtbaar. De trein komt in beweging. Bank Bestuurder houdt u op de hoogte.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1997 | | pagina 8