Zuid-Drenthe zet zich compleet in Regiobezoeken Raad van Beheer Steeds meer banken hebben de stap gezet om de discussie over de Rabobankidentiteit met hun leden aan te gaan. Dat ondervond Wim Meijer tot zijn vreugde tijdens zijn bezoek aan twee leden van de Rabobank Klenckeland. Beide ondernemers wisten hem haarzuiver te ver tellen wat ze van hun coöperatieve bank mogen verwachten. Het was een van de positieve resultaten van het veertiende regiobezoek van de Raad van Beheer, waarbij dit keer Zuid-Drenthe werd aangedaan. Negen banken verleenden de Raad van Beheer gastvrijheid tijdens een bezoek dat 's ochtends om 9 uur begon en 's avonds om 9 uur werd afgesloten. k geloof niet dat ik - zeg twee jaar geleden - door deze twee onderne mers met dezelfde vragen zou zijn bestookt, als ik toen bij hen een bedrijfs bezoek zou hebben afgelegd', aldus Meijer. 'Ze hadden een duidelijk beeld van de betekenis van de Rabobank voor hen. Zo vroegen zij ondersteuning bij het opzetten van opleidingsfaciliteiten ten behoeve van jonge agrarische onderne mers en het faciliteren van een brede par ticipatie in een milieucoöperatie. En, let wel, het ging niet primair om een finan ciële bijdrage, maar om steun in de vorm van menskracht en het openstellen van onze netwerken. De Rabobank Klencke land heeft veel energie in het contact met haar leden gestoken en het resultaat daar van vind ik hoopgevend.' Meer commitment met MKB Dat terugblikken op de bedrijfsbezoeken vormt een traditioneel onderdeel van het regiobezoek. Ook in Zuid-Drenthe was de variatie aan bezochte bedrijven groot: naast een aantal agrarische bedrijven wer den onder meer een groothandel in foto grafiebenodigdheden, een dierenartsen praktijk en een transportbedrijf bezocht. Opnieuw bleek er veel te leren uit de vra gen en opmerkingen van deze onderne mers. De leden van de Raad van Beheer kregen de nodige boodschappen mee. Zo werd er gepleit voor een grotere mate van commitment met het Midden- en Kleinbe drijf, het creëren van een 'kennisbank' ten behoeve van het bedrijfsleven, terwijl veel ondernemers ook een lans braken voor continuïteit in de persoon van hun relatie beheerder. Eén ondernemer bleek de fusie van zijn bank bijzonder positief te hebben gewaardeerd: de aanzienlijk grotere schaal van de gefuseerde bank was voor hem aanleiding geweest de relatie met zijn bank - 'ik kreeg in toenemende mate behoefte aan een meer complexe dienst verlening' - te continueren. Weldadige harmonie De functies van de externe inleiders lieten een langzamerhand bekend patroon zien: een vertegenwoordiger van de (provin ciale) overheid in de persoon van de heer A.L. (Relus) ter Beek, Commissaris van de Koningin in Drenthe, en de voorzitter van Prof. dr. Niek Douben en drs.Jaap Hazen, luisterend naar Michael de Zwart van Combimac b.v. Naast Hazen, mr. ing. Bart Muller, directeur van de Rabobank Emmen e.o. de Drentse Kamer van Koophandel, de heer E. van Werven. Garandeert een der gelijke combinatie van inleiders bij menig regiobezoek het blootleggen van forse tegenstellingen tussen politiek en bedrijfs leven, in Drenthe bleken beide vertegen woordigers in een weldadige harmonie te kunnen leven. Beiden waren bovendien sinds het afsluiten van hun eerste hypo theek klant van de Rabobank. Wellicht was dat ook de verklaring voor hun warme gevoelens voor deze coöperatieve 20

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1997 | | pagina 20