Directeur Jos Lortnee: 'Klanttevredenheidsonderzoek stelt ons beter in staat toegevoegde waarde voor de klant te realiseren.' haakte Bleiswijk aan bij de organisatie brede Coöperatiediscussie. Getuige ook de samenstelling van de werkgroep die nu aan tafel zit, werden de medewerkers daarbij van meet af aan nauw betrokken. Ook werd voor het gehele personeel een informatieavond gehouden, waarop ideeën naar voren konden worden ge bracht. 'De medewerkers vormen in onze coöperatieve aspiraties een belangrijke schakel. Zij zullen in het contact met de klanten de coöperatieve kant van de bank meer moeten benadrukken', aldus Ton Rutten. 'Onze eerste zet was een enquête onder 5000 klanten van de bank in maart vorig jaar', vertelt Annelies Janson. 'De bank heeft ongeveer 700 leden, maar we wilden bewust ook de 'gewone' klanten erbij betrekken. Daar kunnen immers ook goede potentiële leden tussenzitten. De respons was uiteindelijk 450. Op de vraag of men wist dat de Rabobank een coöpe ratie is waarvan je lid kunt worden, ant woordde 75% bevestigend. Daar is dus werk aan de winkel.' 'Een belangrijke achterliggende gedachte bij de enquête', verduidelijkt Co Neeteson, 'was na te gaan wie er binnen ons klantenbestand - lid of geen lid - geïnteresseerd was om deel te nemen aan een discussieavond over ons coöperatieve karakter. Uiteinde lijk bleek zo'n 28% van de respondenten die bereidheid te hebben.' Poten weggezaagd 'Vervolgens hebben we vier discussieavon den georganiseerd', vervolgt Mieke Kerk- laan. 'Per avond gingen zo'n 15 personen in subgroepen en plenair met elkaar in discussie. Leden en niet-leden door el kaar.' Belangrijke ingang voor de discus sies was de vraag wat nu eigenlijk het voordeel van een coöperatieve bank dient te zijn. Duidelijk werd dat het verkrijgen van een materieel voordeel niet meer dan een bijzaak was. 'Men was ervan door drongen', evalueert Ineke Wooning, 'dat daarmee ook de poten onder onze coöpe ratieve stoel zouden worden weggezaagd. Ook de agrariërs waren positief over een aantal alternatieve manieren om voordeel te realiseren, zoals een duidelijker onder steuning vanuit de bank, lang achter de klant blijven staan en het organiseren van thema-avonden. Als resultante is er bij voorbeeld vanuit de bank een beleggers club opgericht.' Alle participanten aan de discussieavonden werden uitgenodigd voor de algemene vergadering afgelopen oktober. Onder de 120 aanwezigen wer den ook de nodige niet-leden geteld. 'Na deze aftrap is het zaak actief te blijven', oordeelt Jos Lonnee. 'Het is een continu proces en de doelstelling van de werk groep is dit voorjaar met concrete plan nen te komen. We hebben al een wel komstpakket voor nieuwe leden ontwikkeld. In het najaar op de algemene vergadering willen we met conclusies ko men. Veel hangt ook af van het resultaat van de landelijke discussie.' Jagermeister De op handen zijnde verbouwing van de bank biedt in de Bleiswijkse vernieuwing ook nog een origineel aanknopingspunt. Op de tekeningen aan de wand springt in het oog dat naast de bankhal een speciale ruimte is gereserveerd voor een bedrijven- infocentrum. 'Deze ruimte krijgt een high tech karakter en iedere geïnteresseerde ondernemer zal er gebruik van kunnen maken om zich te presenteren', licht Piet Rotteveel toe. 'Het is de bedoeling om de mensen zo toch ook weer de bank in te krijgen.' In dit kader is de Rabobank Bleiswijk druk doende om samen met haar klanten de elektronische snelweg te verkennen en te betreden. Een groot scheepse informatieavond over Internet trok onlangs zo'n 180 geïnteresseerde be zoekers. 'We gaan de klant op Trefpunt helpen', aldus Jos Lonnee, 'in ons bedrij- veninfocentrum zullen we daarvoor ook de faciliteiten aanbieden.' Dat de mens ondanks de snel opdringende technologie centraal staat, blijkt uit een aantal voor beelden dat als reactie op het Internetver- haal over tafel komt. De bank timmerde flink aan de weg met Vermeer en de Tour de France. Ook de Elfstedentocht werd aangegrepen om de 'ondernemende' mens in het zonnetje te zetten: voor de plaatse lijke deelnemers was er een reischeque en een fles Jagermeister. 'Dat zijn dingen die op prijs worden gesteld', weet Ineke Wooning, 'mensen zeggen tegen elkaar "wat leuk van die Rabobank".' 'Uit onze enquêtes is gebleken dat men ons warm, sociaal en goed geworteld vindt', besluit Jos Lonnee met de voor hem karakteristieke glimlach, 'maar ook slim en commercieel. We gaan duidelijk maken dat het ons menens is.' De Rabobank Bleiswijk in het kort De Rabobank Bleiswijk is een typische bedrijvenbank. Momenteel telt de bank 45 medewerkers en een balanstotaal van f270 miljoen. De bancaire productiviteit is nu ongeveer 1.25. Het werkgebied - dat overigens doorsneden zal gaan worden door de HSL - is overwegend agrarisch (tuinbouw) van karakter, terwijl ook het MKB en in mindere mate HID er wel te vinden zijn. Centra van bedrijvigheid zijn de plaatselijke groenteveiling en bloe menveiling, waar de bank met een bijkan toor present is. De kern Bleiswijk en om geving heeft ongeveer 10 000 inwoners. De bank ziet haar huidige schaalgrootte als een kwetsbaar punt. Er wordt reeds nauw samengewerkt met de Rabobanken Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs, beide VINEX-locaties en derhalve met een zich sterk ontwikkelend particulier bedrijf. De werkgebieden sluiten dus zowel ban cair als ruimtelijk goed op elkaar aan. Hoewel er aanzetten zijn geweest, ligt een fusie van de '3 B's' nog in de schoot der toekomst verborgen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1997 | | pagina 22