Vraagbaak én vergaarbak De Vraagbaak Coöperatie en Innovatie is operationeel. Bestuurders en directeuren kunnen er terecht met hun vragen, opmerkingen, maar ook kunnen ze op termijn via Trefpunt met andere gebruikers van gedachten wisselen en via het besloten Intranet een eigen databank raadplegen. Een kennisplatform in wording. Directe aanleiding om de Vraagbaak in het leven te roepen, waren de vele verzoeken van lokale ban ken om begeleiding bij de coöperatievernieuwing. Éénduidige adviezen laten zich vanuit Rabobank Neder land echter moeilijk geven, omdat de vragen zeer versnip perd binnenkomen, maar vooral ook omdat de lokale invulling niet centraal moet worden geregeld of aange stuurd. De kracht van de Rabobankorganisatie schuilt juist in de decentrale aanpassing aan specifieke lokale omstandigheden. Op basis van dit decentrale concept beschikt de organisatie over een reservoir aan kennis en ervaring en momenteel breidt zich dat nog sterk uit. Het heeft voor de coöperatievernieuwing een grote meer waarde wanneer dit reservoir systematisch door bestuur ders en directeuren kan worden aangeboord. Door met de Vraagbaak Coöperatie en Innovatie een platform te creëren, kan de kennis en ervaring zowel worden ver gaard, als bereikbaar en deelbaar gemaakt. Voorop staat dat de Vraagbaak, als neutraal intermediair, Karen Verduijn, het gezicht ach ter de Vraagbaak Coöperatie en Innovatie: 'De vragen bereiken mij via de telefoon, de fax ofe- mail. Ik geef de beschikbare ar gumentatie en/of verwijzingen naar andere banken en verdere ondersteuning. Door de vragen ontstaat er een beeld van wat er leeft binnen de organisatie. Ook gevoed door de discussie groepen op Trefpunt en het brede netwerk aan contacten, zal de vraagbaak voortdurend actueel blijven.' 'Niet overal het wiel uitvinden' Voor een goede werking van de Vraagbaak Coöperatie en Innovatie', vindt Jaap Hazen, hoofd Stafgroep Coöperatie, 'moet de rol van Rabobank Nederland zich beperken tot het ter beschikking stellen van de infrastructuur. Het op stellen van een nieuwe groep adviseurs is niet nodig. Dat past niet meer in deze tijd en we houden zo Rabobank Ne derland "lean and mean'.'Gebruikers van die infrastructuur zijn prima in staat om zelf inhoud en betekenis te geven aan hun eigen kennisplatform. De Vraagbaak moet een neutrale vergaarbak zijn van relevante kennis, ervaringen en allerhande informatie. Gemakkelijk te benaderen, ook via de elektronische snelweg. Dat alles zal bevruchtend kunnen werken. We zien dat bestuurders, directeuren en medewerkers steeds actiever worden met het lokaal invul len van allerlei vernieuwingsactiviteiten. Als er op zo'n 500 plaatsen wordt gewerkt aan de revatilisering van de coöperatie, is het zonde als iedereen, gericht op de eigen bank, probeert het wiel uit te vinden. Via de vraagbaak kan er interactie, uitwisseling en kruisbestuiving plaatsvinden.' dienstbaar is aan de lokale banken. Het uitdragen van centrale standpunten of beleid is niet aan de orde. De in steek is stimuleren en faciliteren bij het invullen van de lokale coöperatieve opdracht. Daarbij gaat het om het aandragen van argumentatie en handvatten om tot eigen oordeelsvorming te komen. Wat de Vraagbaak in de praktijk doet is informeren door het geven van antwoord op vragen waarvoor kennis voorhanden is. Het gaat hierbij om verzamelde ervarin gen, juridische feiten, thema's uit de cursus Coöperatief Besturen en Managen, bestuurdersconferenties, etcetera. Daarnaast wordt door de Vraagbaak een bemiddelende rol gespeeld met het helpen leggen van verbindingen tussen mensen en ideeën. De Vraagbaak kan telefonisch worden benaderd, maar ook via fax of E-mail. Op termijn zal op Trefpunt wor den gestart met dicussiegroepen over Coöperatie en Innovatie. Tot en met april loopt een proef met een dicussiegroep over de afschaffing van het verplichte lid maatschap. Naast de uitwisseling van gedachten en ideeën op Trefpunt, wordt er gewerkt aan een uitge breide, gemakkelijk toegankelijke databank over coöpe ratie en innovatie. Deze zal - waarschijnlijk in de loop van dit jaar voor alle banken - via Intranet te bereiken zijn. Telefoon: (040) 217 53 19 Fax: (040)217 50 77 E-mail: vraagb@tref.nl

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1997 | | pagina 12