Een bilateraaltje met Van den Coorbergh tijdens de CKV van 20 november 1996. invoering daarvan bieden een geweldige mogelijkheid om de Rabobank als kennisbank te profileren.' De lokale Rabobank De gevolgen voor de lokale Rabobanken lopen sterk uit een. Grensbanken bijvoorbeeld zullen de negatieve gevol gen van de EMU al zeer snel in hun winst- en verliesreke ning terugvinden. Maar ook voor andere lokale banken zal de EMU al snel merkbaar zijn. ik denk dan aan ban ken in toeristische gebieden of in de buurt van veilingen. Maar uiteindelijk zal elke Rabobank, geen uitgezonderd, de gevolgen van de invoering van de euro ervaren. Zon der overdrijving kan worden gesteld, dat iedere individu ele lokale bank zich op de gevolgen van de EMU moet voorbereiden. Hierbij moeten de te verwachten gevolgen voor de winst- en verliesrekening en de bancaire produc tiviteit zo goed mogelijk in kaart worden gebracht. Het beleid moet al in een zo vroeg mogelijk stadium worden bijgesteld. Ook moet worden gekeken naar lokaal in eigen beheer geïnstalleerde automatiseringssystemen. Deze moeten immers voor het gebruik van de euro wor den aangepast, waarbij de bank in beginsel zelf verant woordelijk is voor de tijdige aanpassing van de software. Maar - en dat vind ik het allerbelangrijkste - de lokale banken moeten zicht krijgen op de commerciële moge lijkheden van de EMU. Ze moeten zich niet alleen defen sief voorbereiden op hetgeen gaat komen, maar ze moe ten vooral pro-actief inspelen op de informatiebehoefte van onze relaties. Dat is ons parool.' ties geldt overigens, dat zij nu al behoefte hebben aan goede informatie over wat ze kunnen verwachten zodra de EMU een feit is. Hierbij mogen ze er vanzelfsprekend vanuit gaan, dat hun Rabobank hen van die informatie voorziet. De EMU biedt daarmee Rabobank Nederland, maar juist ook de lokale banken geweldige kansen. Om onze banken te ondersteunen in hun voorbereiding op de EMU en bij de voorlichting aan hun klanten is inmiddels het nodige materiaal vervaardigd. Dit varieert van een voudige folders voor de consument tot meer uitgebreide brochures ten behoeve van onze bedrijfsrelaties. Ander materiaal staat op stapel. De gehele organisatie wordt op de hoogte gehouden via de interne media, zoals de Rabo- krant, de Infobank en Bank in Beeld. Ook de medewer kers van de euro-infodesk van het EMU-Projectbureau van Rabobank Nederland staan klaar om banken en hun klanten van informatie te voorzien.' <u Binnen twee jaar is het zover Groninger tenslotte: 'Als ik kijk naar het grote aantal i druk bezochte informatiebijeenkomsten over de EMU, Cr> kan ik vaststellen dat veel banken de uitdaging, de kan- g sen en de bedreigingen, die de EMU biedt al hebben onderkend. Het ging hierbij niet alleen om interne voor- -g lichtingssessies, maar ook om bijeenkomsten met klan- ten. Toch bleek tijdens de jongste CKV dat veel banken nog in onzekerheid rond de EMU leven. Dit is echt niet CQ nodig. Er is binnen onze organisatie genoeg kennis en informatie beschikbaar. Het is aan de directies van onze lokale banken om - in samenspel met hun bestuurders - deze kennis optimaal in te zetten in de benadering van hun klanten. Ik zou de gehele organisatie, bestuurders, managers en medewerkers, de boodschap willen meege ven, dat wij aan de vooravond staan van een zeer ingrij pende wijziging van onze marktomgeving. Deze biedt ongekende kansen, maar er zijn ook bedreigingen. Bereid u tijdig en gedegen voor op deze uitdaging en realiseer u, dat u hiervoor op het moment dat u dit leest minder dan twee jaar tijd heeft!' 'Eurogevoeligheid' Het is van groot belang de 'eurogevoeligheid' van het relatiebestand in kaart te brengen. Daarop kan bij de marktbewerking goed worden ingespeeld. Voor alle rela- 17

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1997 | | pagina 17