Actueel Interne berichten Stafgroep coöperatie Agenda Benoemingen In de Raad van Toezicht van Rabobank Neder land is ir. D. Luteijn tot plaatsvervangend voorzitter benoemd in de vacature die is ont staan door het terugtreden van drs. J.J. Schou ten. Tot secretaris van dit college is benoemd prof. dr. J Bilderbeek in de vacature van prof.mr. P.A. Stein. A.C. Steketee, directeur van Rabobank Neder land en lid van het directiecomité van Rabo bank International, is benoemd tot directeur van Gilde Investment Management. Hij zal onder meer worden belast met investerings- voorstellen van lokale banken voor een door de Rabobank en Gilde gezamenlijk op te zet ten fonds. Rabobank 100-jaar Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Rabobankorganisatie in 1998 zullen twee jubileumboeken verschijnen, een 'gedenk boek' en een 'geschenkboek'. Het gedenk boek zal de historie van de Rabobankorgani satie behandelen. In het bijzonder zal aandacht worden geschonken aan de periode vanaf de fusie tussen de Centrale Raiffeisen- Bank en de Centrale Boerenleenbank in 1972. Voor een accent op de laatste 25 jaar is geko zen omdat de periodes 1898-1948 en 1948- 1973 al uitgebreid aan bod zijn gekomen in eerdere jubileumuitgaven. In 1948 versche nen de uitgebreide gedenkboeken van de zowel de Raiffeisenbankorganisatie als de Boerenleenbankorganisatie en in 1973 het boek van prof. dr. Joh. de Vries met als onder titel 'Van exponent tot component'. Aan het gedenkboek wordt gewerkt door een team van historici van de universiteit Utrecht. Als doelgroep voor deze uitgave is vooral gekeken naar het bestuurs- en management niveau van de lokale Rabobanken en van Rabobank Nederland, alsmede naar de weten schap. Een belangrijke invalshoek daarbij is na te gaan of en in hoeverre de Rabobankorgani satie heeft waargemaakt wat zij vanuit haar coöperatieve missie beoogt te zijn. De gedachte aan een separaat Geschenkboek is ontstaan omdat de officiële geschiedschrij ving als geschenk in een bredere kring minder zal aanspreken. Omdat bovendien de periode 1898-1998 bijna volledig samenvalt met de 20e eeuw, leek het een goed idee een boek samen te stellen over de Nederlandse samen leving in de afgelopen eeuw. Meer immers dan welke andere bank in ons land is de Rabo bank geworteld in die samenleving. Door inhoud en opmaak - een thematische aanpak en rijk geïllustreerd - zal dit boek zich uitste kend lenen als geschenk voor alle Rabobank- medewerkers en een grote groep geïnteres seerde leden/relaties. Aan de samenstelling van dit boek wordt gewerkt door twee beken de journalisten die gewend zijn vooreen groot publiek te schrijven. De vertegenwoor digers in de PAC-Communicatie hebben inmiddels al uitgesproken dat zij het geschenkboek als een welkome uitgave zien voor een brede verspreiding bij de herden king van het organisatiejubileum in 1998. De Aa-Landen gaat coöperatief verder Bijna twee jaar geleden startte de Rabobank de Aa-Landen in het Groningse Ter Apel de discus sie met haar leden over de coöperatie. Wij berichtten daarover in onze rubriek 'Coöperatief in de praktijk' van mei 1995. Inmiddels heeft de bank een fonds gevormd waaruit projecten kunnen worden gefinancierd die van betekenis zijn voor de economische groei van het werkge bied. De eerste dotatie kwam ten goede aan de Coöperatieve Telersvereniging Westerwolde. De bank stelde deze vereniging in staat een geautomatiseerd registratiesysteem aan te schaffen, waarmee het mogelijk is de milieube lasting van bepaalde - duurzame - teelten te berekenen en weer te geven in kengetallen. J.G.M. Alders, de Commissaris van de Koningin in de provincie Groningen stelde het systeem op 16 september jongstleden in gebruik. (voor informatie over deze rubriek: telefoon (040) 217 79 72 en (030) 2163966) Infocentrum De Stafgroep Coöperatie ontwikkelt een cen traal aanspreekpunt waar bestuurders, directeu ren en medewerkers vragen kunnen stellen met betrekking tot coöperatieaangelegenheden. I 1 Specifieke doelstellingen van dit aanspreekpunt zijn: 'after-sales' van de initiatieven van de Staf groep een vraagbaak met betrekking tot conferenties en nota's waarvoor de Stafgroep verantwoordelijk is: initiatiefpunt voor netwerken de Stafgroep wil initiatiefnemers bij elkaar bren - gen, waardoor de binnen de organisatie aanwezi ge brede kennis en ervaring op het gebied van de vormgeving van de coöperatie organisatie-breed kan worden benut; opslag van kennis en ervaring centrale vastlegging van de beschikbare docu mentatie en ervaringen met betrekking tot co operatie en bestuurdersaangelegenheden. De naamgeving 'Infocentrum' is een werktitel. De definitieve vorm en inhoud ervan zullen worden vormgegeven in nauwe samenspraak met bestuurders en directeuren van lokale ban ken. In Bank Bestuurder zal op dit initiatief worden teruggekomen. Bestuurdersprogramma 1997 In november ontvangen de banken het Bestuurdersprogramma 1997. In deze brochu re zijn de data en alle overige informatie over de door de Stafgroep Coöperatie ontwikkelde bestuurdersconferenties in 1997 opgenomen. Ook wordt in de brochure aandacht besteed aan bijeenkomsten voor bestuurders, georga niseerd door de RabobankAcademie en het Directoraat Personeel. De lokale banken ont vangen evenveel brochures als zij bestuurders hebben, plus één exemplaar voor de directie. Centrale Kringvergadering Tijdens de CKV van 20 november 1996 zal de Beheerdiscussie worden voortgezet, waarbij ook de resultaten van de bespreking van dit onderwerp in de kringvergaderingen zullen worden betrokken. Verder zal de vergadering de regelgeving met betrekking tot rente risico's bespreken en zal aandacht worden geschonken aan het programma voor het 100-jarig bestaan van de Rabobank.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1996 | | pagina 12