vanaf '68 veilingvoorzitter - en is geenszins van plan de worteling van zijn coöperatieve bank lichtvaardig op het spel te zetten. Strategische keuzes 'Cijfers kunnen onverbiddelijk zijn', zegt Lamot die beschrijft hoe zijn bank in het besluitvormingsproces tot de conclusie moest komen dat openhouden van het kan toor Moerkapelle eigenlijk niet meer kon. Hij is inmid dels zeven jaar als directeur aan de bank verbonden. Hij begon zijn carrière bij de Rabobank Wateringen en maakte ook nog een 'uitstapje' van tweeënhalf jaar naar de NMB-bank. 'Geen gemakkelijke periode, maar ik heb er veel van geleerd en meer waardering gekregen voor de Rabobank.' Ook op basis van het vele onderzoek dat de basis vormde om tot strategische keuzes te komen, leek het dringend gewenst dat de Rabobank Zevenhuizen- Moerkapelle een veranderingsproces in zou gaan. In die context moest ook een besluit over kantoor Moerkapelle worden genomen. Geen gemakkelijk besluit, zoals ook doorklinkt bij bestuursvoorzitter Boersma. 'We hebben in de colleges zeer diepgaand gediscussieerd hoe we die problematiek - die direct raakt aan de kern van de co- operatieve bank - het beste konden oplossen. Het deed me goed dat we na mijn toelichting aan de algemene ver gadering vorig najaar veel bijval kregen voor de manier waarop we toch de belangen van een groot deel van de leden hebben weten te behartigen.' Elf jaar geleden ves tigde deze professionele bestuurder, die lang werkzaam was voor de landbouworganisaties, zich in Zevenhuizen 'waar de file naar Den Haag begint'. Sinds vorig jaar is hij adjunct-directeur van het gemeenschappelijk project bureau van de VINEX-locatie 'Leidsche Rijn' bij Utrecht. Als bestuurslid van de Kring Midden-Holland maakt hij inmiddels deel uit van de CKV. Zijn grote bestuurlijke ervaring heeft hem mede in staat gesteld in het lastige vraagstuk van het kantoor Moerkapelle een zuiver oog te houden. In de benen houden In de algemene vergadering kon Boersma de toezegging doen dat de kern Moerkapelle met een bevolking van zo'n 3000 zielen zich in ieder geval de komende vijf jaar verzekerd mag weten van een Rabobankkantoor. 'De mensen in Moerkapelle waren gewend aan een volwaar dig kantoor met een vaste, bekende bezetting van vier personen', zegt Bukman, 'en het uitgangspunt is altijd geweest de zelfstandigheid van die vestiging in de benen te houden. De raad van toezicht heeft haar voelhoorns in de gemeenschap en we waren ervan overtuigd dat we zo'n kantoor absoluut niet zomaar konden sluiten. Je kunt er niet even een geldautomaat of een kiosk voor in de plaats zetten. Er wonen veel ouderen, daar heb je zeker als Rabobank terdege rekening mee te houden. Wij zijn immers veel meer op de mens dan op de winst Boersma: 'Het is een problematiek, die direct raakt aan de kern van de coöperatieve bank. gericht. Dat uiteindelijk wel een stapje terug gedaan moest worden, was onvermijdelijk.' Lamot vult hem aan: 'Je voelt in dit soort situaties via de raad van toezicht heel goed wat er in de gemeenschap leeft. De waarschu wing is daarbij duidelijk: denken in termen van efficiency is vooral denken vanuit onszelf, vanuit de bank. Je legt je klant jouw systemen op en dat is in tegenstelling met wat we graag in onze publiciteit uitdragen. Maar een vol waardig kantoor kon absoluut niet langer. Het is hard en het gaat je aan het hart, maar we hebben er uiteindelijk, nadat we alle mogelijkheden hadden bekeken, die keuze moeten maken. De afweging is geweest dat we in ieder geval moesten zien te behouden wat rendabel is. Daarom is ook het kantoor Zevenhuizen in de beschouwing betrokken. Uit het totaalbeeld dat ontstond, kwam naar voren dat in beide gemeenschappen het beste de dienst verlening op service-niveau kon worden ingericht, dus met 'geldwinkels', kantoren in afgeslankte vorm. Maar we wilden geen apparatenbank, dus de mens moet her kenbaar blijven. Daarnaast willen we in de kern Zeven- Zevenhuizen-Moerkapelle in het kort De Rabobank Zevenhuizen-Moerkapelle heeft een balanstotaal van f 230 miljoen en 38 medewerkers. De bank bewerkt de beide kernen die in 1992 in één gemeente werden samengevoegd. Ze is 'goed ingeburgerd'. In de gemeente zelf is niet veel concurrentie. In de directe omgeving zijn wel veel concurrerende banken actief, die de klanten heel goed weten te vin den, en omgekeerd. Het werkgebied kenmerkt zich door een grote diversiteit in het bedrijfs leven. De uitzettingen van deze solvabele bank zijn gelijkmatig verdeeld over de agrarische en de HID-sector. Doordat het werkgebied ligt 'ingebak ken' in de randstedelijke agglomeraties met een aantal VINEX-locaties en 'het groene hart' spelen er allerlei actuele zaken die Nederland bezig houden. 2-5

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1996 | | pagina 25