Wijffels verzorgt van uit de zaal zijn toelich ting. nodigen zijn of haar stoel op te pakken en deze 180 gra den te draaien. Aan de achterzijde van de zaal bleek eveneens een podium aanwezig te zijn en vanachter dat podium werd de vergadering voortgezet. Alleen zat op dat podium nu niet meer het hele kringbestuur met inbe grip van de vertegenwoordiging van Rabobank Neder land, maar uitsluitend kringvoorzitter ir. Hans van Ros- sum. De heer Wijffels had tussen de aanwezigen in de zaal plaatsgenomen en kreeg ook daardoor een geheel andere rol te vervullen. Op het puntje van de stoel De agendapunten werden niet door hem ingeleid, maar door bestuurders en directeuren van de aanwezige ban ken. Zo nam directeur Mathot van de Rabobank Zoeter- meer-Benthuizen de jaarstukken 1195 voor zijn rekening. Hij deed dat aan de hand van drie stellingen die de nodi ge discussie losmaakten. Dat gold met name voor zijn eerste stelling: 'We zijn ontevreden over het bedrijfsresul taat 1995 van de lokale banken'. Zijn derde stelling: 'De performance van onze organisatie moet niet alleen wor den getoetst aan het behaalde financiële resultaat' sloot aardig aan op de Coöperatiediscussie die als tweede punt op de agenda stond. Dit agendapunt werd ingeleid door twee bestuurders, de heren Hooyman van de Rabobank Leidsehendam-Voorburg en Boersma van de bank Zevenhuizen-Moerkapelle. Zij legden de vergadering vijf stellingen voor. Ook hierover werd zeer betrokken gedis cussieerd. Zaken als de verplichte aansprakelijkheid, de ledenbetrokkenheid en het al dan niet toelaten van rechtspersonen tot het lidmaatschap, maar vooral het tijdsbeslag van de Coöperatiediscussie kregen hierbij spe- De projectgroep bestond uit de heren Van den Broeke (Rabobank Diessen), Lamot (Zevenhuizen-Moerkapelle), Van der Spek (Rabobank Nederland), Tack (Gorinchem), Werner (Rabobank Nederland) en IJzerman (Berkel en Rodenrijs) cifiek aandacht. Management op weg naar 2000 tenslot te werd ingeleid door bestuurder Klein Breteler van Mid- den-Westland en directeur Van den Ende van de bank De Maaslanden. Ook zij kregen de aanwezigen op het puntje van hun stoel door een aantal uitdagende stellingen. De piramide kantelt Na elk agendapunt werd de heer Wijffels door de kring voorzitter uitgenodigd zijn commentaar te geven op de stellingen en op de discussies die hadden plaatsgevonden. Wijffels kweet zich met duidelijk enthousiasme van deze nieuwe taak. Hij maakte er geen geheim van dat hij bij zonder was ingenomen met deze vorm van vergaderen die hij volledig in de huidige tijdsgeest vond passen. 'Ik ervaar deze wijze van vergaderen als een duidelijke illus tratie van het kantelen van de traditionele piramide. De wijsheid moet niet langer van de top worden verwacht. Daarvoor is de maatschappij te ingewikkeld geworden. De leiding moet luisteren naar de basis en moet het de basis mogelijk maken, faciliteren, om antwoorden te vin den op de vragen van deze tijd', aldus Wijffels. I lij verge leek deze vorm van discussie met de Coöperatiediscussie: ook hier moet primair worden geluisterd naar de stem van de basis, de stem van de leden. Voortzetting van deze vergadermethodiek vergt in zijn ogen veel inspanning van de deelnemers. Tegelijkertijd daagt het uit zich - wellicht meer dan voorheen - in de stof te verdiepen. Dit geldt zeker voor degenen die de presentatie van agendapunten voor hun rekening nemen. Van een zes min naar een zeven De projectgroep had de deelnemers aan de kringvergade ring vooraf geënquêteerd over hun waardering voor de kringvergadering. Uit die enquête was overduidelijk gebleken dat er inderdaad veel te verbeteren is aan het functioneren van deze vergadering. Zo vond een meer derheid dat de banken in onvoldoende mate hun mening kunnen kenbaar maken en dat de opzet van de kringver gaderingen weinig uitnodigend is om tot een dialoog te komen. Daarnaast vond een grote meerderheid dat Rabobank Nederland te dominant aanwezig is. Ook was de banken gevraagd de kringvergadering een rapport cijfer te geven: het werd een 5,9! Na afloop van de kringvergadering van 17 april werden de banken opnieuw geënquêteerd. De meningen bleken nu aanmerkelijk positiever. De banken vonden dat er nu meer sprake was van gelijkwaardigheid tussen Rabobank Nederland en de lokale banken en dat de gedragenheid van de besluitvorming duidelijk was toegenomen. Deze vorm van vergaderen werd gewaardeerd met een 7. Kringvergaderingen zouden ook in de toekomst op deze wijze moeten worden georganiseerd. Inmiddels is door het kringbestuur daartoe besloten. 21

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1996 | | pagina 21