'Leden hebben iets over voor hun bank' Het lijkt een gok: benader een stuk of vijftien leden ondernemers en vraag ze om zich tijdens de jaarverga dering van de bank te presenteren en aan de leden uit te leggen, waarom ze juist bij de Rabobank bankieren. De Rabobank Lunteren waagde deze gok vanuit de overtui ging dat leden daadwerkelijk bij de bank zijn betrokken. Alle benaderde ondernemers - of het nu een notaris was of een transportondernemer - werkten graag mee. Dit was slechts een van de elementen in de nieuwe opzet van de jaarvergadering. Gebruikelijk was een opkomst van zo'n vijftig leden; nu kwamen er ruim driehonderd. et bestuur van de bank Lunteren straalt zelfver trouwen en een groot enthousiasme uit. De bank is met een balanstotaal van een kleine 400 miljoen en ruim 50 Fte's prima ingevoerd in haar werkgebied en heeft een sterk marktaandeel in de particulieren- en bedrijvensector. De uitzettingen zijn gelijkelijk verdeeld over de agrarische ondernemers, de - in het algemeen betere - particulieren en het niet-agrarische bedrijfsleven. Het bestuur vormt een hecht driemanschap en bestaat uit de agrarische ondernemer, Gijs van Veldhuizen, die 8 jaar geleden in het bestuur kwam en nu sinds ruim 'n jaar voorzitter is, Peter van de Voort, veehouder met 24 jaren bestuurservaring, en Willem Ten Ham, organi satie-adviseur, sinds anderhalf jaar bestuurlijk aan de bank verbonden. Hun directeur, André Jansen, kwam vijf jaar geleden over van de AMRO Bank en noemt zich thans al een overtuigd coöperator, 'al is het alleen maar, omdat de coöperatie ons een uniek onderscheid in de markt geeft.' Ledenbetrokkenheid 'Natuurlijk hebben we binnen onze colleges al de nodige discussie over de coöperatie gehad', aldus voorzitter Van Veldhuizen. 'We hebben gekozen voor een mengvorm van het voordeel- en innovatiescenario, maar de discussie met onze leden zijn we - bewust - nog niet aangegaan. We hebben ons allereerst bezonnen op de vraag hoe we de ledenbetrokkenheid manifest kunnen maken. Daartoe hebben we 'n werkgroepje geformeerd, bestaande uit twee bestuurders en drie medewerkers. Dit groepje heeft in eerste aanleg de voorbereiding van de jaarvergadering in 1995 ter hand genomen.' Van de Voort vult aan: 'Onze jaarvergaderingen hadden tot 1995 een gelijkvor mig verloop: het formele deel werd gevolgd door een interessant bij-programma over een aansprekend onder werp. Het gezelligheidsaspect overheerste. Voor een deel van onze leden was dat voldoende, maar bepaalde groe peringen wisten we niet te bereiken. Door de werkgroep werd de jaarvergadering veel breder getrokken met als resultaat een vergadering die vrijwel alle leden buiten gewoon aansprak.' Maatschappelijke omgeving Ten Ham maakt deel uit van de werkgroep die - als ver volg op 1995 - nu al druk bezig is de jaarvergadering van 1996 voor te bereiden. 'Voor 1995 was ons uit gangspunt de bank als coöperatie in relatie met haar maatschappelijke omgeving een duidelijk gezicht te geven De maatschappelijke component brachten we met name aan door de schooljeugd bij onze jaarvergadering te Directeur Jansen: 'De coöperatie geeft een uniek onder scheid in de markt.' IO

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1996 | | pagina 10