CERA Bank: bijna 1000 vestigingen w Coöperatief in Europa Coöperatieve banken zijn er - op Europese schaal - velen en de verschillen blijken groot te zijn. Dit geldt met name voor de organisatiestructuur en de auto nomie van de lokale banken. De Belgische CERA Bank kent een sterk centralistische structuur. Haar top instituut, CERA Hoofdkantoor, in Leuven herbergt ruim 40% van alle CERA medewerkers. De lokale bestuurders ontvangen hun vacatievergoeding rechtstreeks uit 'Leuven' en ledenvergaderingen hebben een PR-matig karakter. CERA Bank heeft haar 100-jarig bestaan al in 1992 gevierd. De tweede bank in onze serie Coöperatief in Europa. In de lunchpauze van de jaarvergadering. Het ontstaan van het coöperatieve bankwezen in België voert evenals in ons land terug naar het eind van de vorige eeuw. Geïnspireerd door de pioniersarbeid van Raiffeisen in Duitsland werd in 1892 door de katholieke geestelijke E.H. Mellaerts te Rillaar her eerste 'spaar- en leengilde' opgericht. Doel hiervan was de verregaande verarming van de landbouwsector tegen te gaan. In 1895 - er bestonden reeds 33 spaar- en kredietcoöperaties - werd de Middenkredietkas opge richt. Deze centrale instelling, later omgedoopt tot Cen trale Kas voor Landbouwkrediet, kreeg naast haar eigen spaar- en kredietactiviteiten een leidinggevende en toe zichthoudende rol ten opzichte van de lokale banken. Eerder had ook de overheid zich al het lot van de land- bouwfinanciering aangetrokken door in 1884 de Land- bouwkantoren van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas. op te richten. Als gevolg van deze concurrentie en de veel langer volgehouden striktere beperking tot kredietverle ning aan de landbouw heeft het coöperatieve bankwezen in België een meer bescheiden vlucht genomen dan in diverse andere West-Europese landen. Zo had bijvoor beeld in 1968 nog 80% van de uitstaande kredieten van de coöperatieve banken betrekking op de land- en tuin bouw. Toch correspondeerde hiermee een aandeel in de landbouwsehuldenlast van slechts zo'n 30%. Ook aan de creditzijde van de balans was in die tijd de agrarische signatuur nog heel sterk herkenbaar; in 1968 bestond 54% van het spaardersbestand uit landbouwers en tuinders. Huidige structuur Het topinstituut, CERA Hoofdkantoor, heeft van ouds her haar zetel in Leuven. In 1991 betrok men hier een fraai nieuw onderkomen dat plaats biedt aan ruim 1800 medewerkers. Op lokaal niveau opereerden ultimo 1995 218 CERA-vennootschappen met in totaal 953 vestigin gen. Het Hoofdkantoor en de lokale vennootschappen zijn te beschouwen als een federatie van kredietinstellin gen. Het aandelenkapitaal van CERA Hoofdkantoor is voor nagenoeg 90% in handen van de lokale vennoot schappen. Het resterend gedeelte is toebedeeld aan drie

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1996 | | pagina 16