Ruim 13 miljoen leden Coöperatief in Europa 8 1 In de vorige aflevering van deze rubriek stonden we stil bij de ontstaansgeschiedenis en de structuur van de Duitse coöperatieve banken. In deze editie gaan we wat meer in op de positie en de organisatie van de lokale Volks- en Raiffeisenbanken. In hun bankbedrijf vertonen deze banken veel gelijkenis met de Rabobanken. Als coöperatie zijn er duidelijke verschillen: in de auto nomie, de samenstelling van de bestuurscolleges, de ledenbinding en de invloed van individuele leden op het beleid van de bank. ind 1994 telde Duitsland 2620 Volksbanken en Raiffeisenbanken met in totaal zo'n 20.000 vesti gingen. Daarnaast bestaan er nog enige tientallen coöperatieve banken voor specifieke werknemersgroe- pen, met name voor spoorwegpersoneel en medewerkers van de posterijen. Een kleine 900 Raiffeisenbanken De Algemene Ver gadering van een plaatselijke Raiffei- senbank. beschikken nog over een aparte warenafdeling, verkoop punten voor agrarische en aanverwante benodigdheden. Dat de fusieontwikkeling op lokaal niveau ook hier een belangrijk stempel heeft gedrukt, mag blijken uit het feit dat er in de jaren zeventig - in de toenmalige, beperktere Bondsrepubliek - nog 5.600 banken waren met in totaal zo'n 19.000 vestigingen. Fusies vonden en vinden ook nu nog voortdurend plaats tussen buurbanken van dezelfde oorspronkelijke signatuur, maar ook russen Raiffeisen banken en Volksbanken. Van 51 in 1985 liep het aantal fusies de afgelopen jaren gestaag op tot een recordaantal van 233 in 1992. Toch treffen we ook nu nog in diverse plaatsen zowel een Volksbank als een Raiffeisenbank aan. Een voorbeeld hiervan is te vinden in Altenkirchen in het Westerwald, de bakermat van de Raiffeisenbewe- ging. De hier gevestigde Raiffeisenbank heeft haar werk gebied door diverse fusies met onder meer de banken in de Raiffeisenplaatsen Weyerbusch en Elammersfeld al aanmerkelijk uitgebreid. Maar fusie met de Volksbank ter plaatse lijkt voorlopig nog onmogelijk. Allfinanz ook in Duitsland Wat betreft de aard van het bankbedrijf is er niet zoveel verschil tussen de coöperatieve banken in Duitsland en onze Rabobanken. Ook hier staat het Allfinanz-concept hoog in het vaandel. De verhouding balanstotaal en aan tal medewerkers komt aardig overeen met de bij ons bekende ratio's. Het gemiddelde balanstotaal van de coöperatieve banken is in de afgelopen tien jaar, mede als gevolg van de vele fusies, opgelopen van DM 113 tot DM 309 miljoen. De nauwe verbondenheid met het midden- en kleinbe drijf blijkt uit het feit dat 75% van de detailhandelsbe drijven, 80% van de landbouwers en 60% van de nijver- heidsbedrijven in het voormalige West-Duitsland lid zijn van de coöperatieve banken. Ondanks de inbreng van ledenkapitaal ligt de solvabiliteit van de Volksbanken en Raiffeisenbanken met een percentage van ongeveer 4,5% onder die van de Rabobanken. Aan de daarvoor gelden de minimumeisen wordt evenwel ruimschoots voldaan. Zoveel mogelijk leden Kijken we naar de banken als coöperatieve verenigingen, dan treffen we opvallende verschillen aan. De Duitse banken streven naar een zo groot mogelijk aantal leden.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1996 | | pagina 8