6 1 de discussie vergt haar tijd. We moeten een groot deel van de organisatie in staat stellen gelijktijdig de bocht te nemen. Het is een zaak van lange adem. Met de koplo pers zal de hele organisatie zich moeten kunnen blijven herkennen in wat er gebeurt.' Als alles goed gaat, kan aan het einde van 1996 de 'B' van het beheer aan de orde worden gesteld, waarna het proces van heroriëntatie op onze coöperatieve grondslag in 1997 - mooi op tijd voor een bijna honderdjarige - zal kunnen worden afgesloten. Meijer is blij dat we in de gelegenheid zijn het proces zo geleidelijk te laten verlopen. 'Dat deze omslag zich zon der schokken of scheuren voltrekt, spreekt mij zeer aan. Toch leggen onze bestuurders en directeuren de durf en de moed aan de dag die nodig is om de verandering te zoeken.' Hij spreekt z'n grote waardering uit voor de vele lokale initiatieven die naar de leden toe worden ont plooid. 'Daar moet het gebeuren. Onze coöperatieve organisatie is in wezen een uiterst actueel verschijnsel. Het gaat om zeggenschap en participatie. De komende generatie is veel meer dan de huidige op zichzelf aange wezen, op eigen initiatief in de welvaartsontwikkeling. Ze zal het zelf moeten doen. De Rabobank past daarin, qua cultuur en structuur. De ambitie om actieve steun te verwerven van veel van onze klanten voor de coöperatie ve grondslag, moet ons vleugels geven. Ook onze mede werkers moeten dat op professionele wijze zo gaan bele ven. Daar is werk te doen. Want we moeten het waar maken in de markt. Altijd!' Van gesloten naar open Meijer ziet tevreden terug op het al afgelegde traject. 'We hebben nu al belangrijke zaken met elkaar uitgesproken. De koers die we willen gaan varen, staat vast. De keuze van de combinatie van het dienstverlenings- en innova tiescenario, met een koppeling naar bepaalde elementen uit het voordeel- en steunverleningsscenario vindt brede aanhang in de organisatie. Daarnaast hebben we ook begrensd wat we niet meer zijn: we hebben afstand gedaan van het gesloten model op basis van een verplicht lidmaatschap voor kredietnemers, en gekozen voor een open vorm. In principe komt het lidmaatschap voor iedereen open te staan. Het coöperatief voordeel zal niet langer beperkt blijven tot kredietverlening aan onderne mers, maar zich uitstrekken over de gehele dienstverle ning aan leden en klanten gelijk.' Het valt op dat hij heel consequent niet over de hoofden heen wil praten. 'We moeten nu stelselmatig uitwerking geven aan het hoofd- stramien van een brede coöperatieve dienstverlener met meer - en meer betrokken - leden én een sterke lokale profilering. Dat kun je niet landelijk op de tekentafel construeren. Het gaat om ambities van mensen en om de vraag hoe we de bank als een instrument daarvoor het best kunnen inzetten. Dat vereist vooral maatwerk vanuit een lokale verantwoordelijkheid. Ik voorzie dan ook een verscheidenheid ontstaan in alles wat we gaan doen. De schitterende ruimte die we in onze organisatie hebben voor initiatief en vormgeving op plaatselijk niveau, zal ten volle benut moeten worden.' Als resultaat van de coöperatiediscussie komt de organisatie nu aan de concrete punten die het onderscheid met de klassieke kredietcoöperatie tot uitdrukking zullen brengen. De contouren tekenen zich af en zullen onderwerp van gedachtenwisseling zijn in de komende Centrale Kring vergadering en de voorjaarskringen. Belangrijke punten zijn lidmaatschap, ledenwerving en de rechten en plich ten van het lid. In hoeverre houden we bestaande arran gementen in tact? Meijer laat even heel breed z'n licht schijnen. Hij wil niets voorkoken. Lidmaatschap 'Ten aanzien van het lidmaatschap kunnen we natuurlijk landelijk een aantal algemene criteria vaststellen. Het gaat daarbij om zaken zoals een goede moraliteit en der gelijke. Maar naast zo'n soort algemeen toelatingsbeleid zal er ook een wervingsbeleid moeten komen, zeker als we het verplichte lidmaatschap zouden afschaffen. Vrij willig lidmaatschap betekent per definitie immers actief werven! Belangrijker is daarom de plaatselijke beslissing op welke kring van klanten een Rabobank zich voor het lidmaatschap wil gaan richten. Daarbij komen naast de debetrelaties bijvoorbeeld ook de creditrelaties en zelfs 'Menig groot concern zal ons de komende eeuw nog benijden.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1996 | | pagina 6