De breuklijnen worden zich tbaar 5 r Zonder schokken of scheuren tekenen zich langzaam maar zeker de breuklijnen af waarlangs de Rabobank- organisatie zich losmaakt van de klassieke krediet coöperatie. In dit proces maakt het oude, gesloten coöperatiemodel plaats voor een brede, open organisatievorm met een keur aan leden en een sterke maatschappelijke oriëntatie en motivatie. Dat constateert een tevreden voorzitter van de Raad van Beheer als hij op ons verzoek het proces van de coöperatie-vernieuwing in ogenschouw neemt. 'De organisatie heeft de discussie prima opgepakt' Tweeënhalfjaar na zijn aantreden en met het hon derdjarig bestaan nog dik twee jaar voor de boeg, stelt Meijer vast dat de Coöperatiediscussie ver loopt zoals hij dat had gehoopt en verwacht. 'Het is een onvermijdelijk proces. In de jaren tachtig is een begin gemaakt met de discussie over onze identiteit. Dat proces is de laatste jaren intensiever geworden. De Rabobankor- ganisatie bevindt zich in een cruciale fase van haar ont wikkeling. Alleen uit een grondige, organisatiebrede ver kenning van de coöperatie zou een antwoord kunnen komen op de vraag hoe de bank moet voortbestaan.' Inmiddels is hij vol vertrouwen dat de ingezette lijn wordt gedragen en doorgetrokken. De signalen uit de organisatie bevestigen de grote urgentie en relevantie van deze vraag. En bovendien een sterke loyaliteit aan het coöperatieve credo. Zonder schokken en scheuren Tegelijkertijd blijkt uit enquêtes dat steeds minder bestuurders de coöperatieve gedachte voldoende herken nen in het doen en laten van de Rabobank. 'We zien in feite een snelle trend naar een meer open en kritische houding onder de bestuurders', analyseert Meijer deze ontwikkeling, 'een naar mijn mening begrijpelijke reactie op de ingezette bezinning. Dat geldt ook voor het onge duld dat hier en daar in de organisatie bespeurbaar is. Maar we kunnen absoluut niets forceren. Deze ingrijpen- 'Onze coöperatieve organisatie is een uiterst actueel verschijnsel.'

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1996 | | pagina 5