gewenste schaalvergroting in deze streek', zegt bestuurs- secretaris G.P. Lanting, die voorzitter van Oosterhesse- len was. Het derde bestuurslid, de heer J. Warmolts, is afkomstig van Zweeloo. Hij was daar eveneens bestuurslid. De drie leden hebben stuk voor stuk een lange staat van dienst in diverse sleutelfuncties in het openbare en verenigingsleven. De typisch Drentse 'Boer- marke', een eeuwenoude exploitatievorm van gemeen schappelijke gronden rond de dorpen, is daarbij duide lijk een bindend element. Ze kennen de streek en haar bewoners door en door. 'Je kunt overigens niet zeggen dat de betrokkenheid bij de drie Rabobanken bijster groot was', zegt Warmolts, 'ze waren een vanzelfspre kendheid, niets om je druk om te maken.' Er was dan ook nergens weerstand binnen de bevolking toen de fusie aan de orde werd gesteld. 'Ons kent ons', aldus Lanting, 'het was waarschijnlijk anders uitgepakt als het bijvoorbeeld om een fusie met de bank Emmen was gegaan.' Interne omwenteling Toch zou de fusie ingrijpend genoeg blijken. Intern was er bij de drie banken sprake van een schokeffect toen ze na jaren van betrekkelijke stilstand in beweging moes ten komen. 'De zaak ging goed zo die ging', aldus Weg- gemans, 'er leek ook helemaal geen aanleiding om de door en door bekende paden te verlaten. Alles in de hand en voldoende rendement. Het had zo ook nog wel kunnen doorgaan, maar dan wel met het risico de boot volledig te missen.' Met zijn collega-bestuurders, is de voorzitter ervan overtuigd dat nu het juiste pad is geko zen. Ondanks alles waren er onmiskenbaar signalen dat de drie banken afzonderlijk niet lang meer in staat zou den zijn geweest de veranderingen bij te benen. 'Het doel van de fusie was en is in plaats van de drie kleine toereikende banken, één forse bank van hoog niveau neer te zetten die met z'n tijd mee kan', verklaart Lan ting. 'Nu achteraf met de Coöperatiediscussie en Visie '98 in volle gang besef je hoe noodzakelijk het allemaal is geweest. We zijn in onze ideeën bevestigd.' Met de interne omwenteling, de niet geringe aspiraties en de uitdagingen van de markt voor de boeg, rolde iemand 'van buiten' als nieuw te benoemen directeur uit de sol licitatieprocedure. Het is drs. G.J. Volkers, voordien 4 jaar algemeen directeur van de Rabobank Leeuwar den en daarvoor 4 jaar directeur van de Rabobank Beilen. 'We hebben bewust gekozen voor een 'onafhan kelijke vierde' die bij uitstek geschikt kon worden geacht om de drie culturen en werkgebieden aan elkaar te smeden', licht Weggemans deze toch wel opmerke lijke gang van zaken toe. Ommezwaai Directeur Volkers bevestigt het beeld dat het bestuurs college schildert: 'Ik geloof dat ik op het juiste moment Ook de Rabobank Zevenrode, het 'product' van een fusie tussen vier banken in de Lim burgse Peel, heeft op een eigen manier de leden van de voormalige banken bij hun fusiebank weten te betrekken. Na een eerste periode - waarin de bank met name intern de gevolgen van deze niet eenvoudige fusie heeft verwerkt - heeft zij met behulp van een klanttevredenheidsonderzoek nagegaan hoe de klanten oordelen over de dienstverle ning van de bank. Ongeveer de helft van de aangeschreven klanten reageerde. Ruim 85% gaf aan tevreden te zijn met de kwaliteit van de dienstverlening. Toch zaten er nog vol doende suggesties in de rapportage om tot een nog betere dienstverlening te komen. Door een evenwichtig donatie- en sponsor- beleid heeft de bank er voor gezorgd dat de voormalige kernen zich bij de bank betrok ken bleven voelen. Die betrokkenheid kwam al snel tot uiting in de algemene vergade ring, die als afsluiting van het eerste volledi ge boekjaar van Zevenrode werd gehouden. Maar liefst 270 bezoekers telde deze verga dering, waarvan er ruim 200 ook lid waren. Tijdens deze vergadering werden de resulta ten van het tevredenheidsonderzoek gepre senteerd en werd een videofilm vertoond waarin de relatiebeheerders van de bank zich in gesprekken met klanten aan de overi ge leden van de bank voorstelden. In deze film werd een goed beeld gegeven van de betrokkenheid tussen bank en gemeen schap. Ook voor de coöperatiediscussie zijn inmiddels plannen gemaakt. De bank over weegt om met groepen geïnteresseerde leden discussiebijeenkomsten te beleggen. hier ben aangetreden nu binnen de organisatie de omme zwaai wordt gemaakt van een passieve naar een pro actieve marktbenadering. Die beweging gaat tot in het diepst van de bank. We zitten nu middenin de mentali teitsverandering die het mogelijk moet maken veel meer uit ons personeel en daarmee uit onze markt te halen.' Zijn komst heeft al enige aanpassingen in de personeels formatie en het vestigingenbeleid tot gevolg gehad. Kan toor Zweeloo is nu het adviescentrum vanwaaruit de marktbewerking wordt aangestuurd. 'De gezichten op de overige kantoren zijn wel zoveel mogelijk dezelfde gebleven om de klanten na de fusie niet te zeer te ver vreemden', licht Volkers toe. Sinds december vorig jaar ligt er een op basis van het Focus-rapport tot stand

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1996 | | pagina 25