f door de kleinschalige landschappen aantrekkelijk voor het toerisme. Door een aantal in de Baronie gevestigde Rabobanken wordt in drie projecten invulling gegeven aan de verdere ontwikkeling van de streek. Ze doen dat samen met een econoom van de Stafgroep Economisch Onderzoek van Rabobank Nederland, de 1 logeschool voor Toerisme en Verkeer in Breda en leden van de Beleidswerkplaats. Naar mijn mening is dit een project dat uitstekend past in onze coöperatieve doelstellingen: we leveren een bijdrage aan de sociaal-economische structuur van de streek, dus ook aan de versterking van de bedrijven van onze leden-ondernemers.' coöperatie van de grond komt, waarin ook de gemeentelijke overheden participeren. Die co- operatie heeft als naam gekregen ABiM - Alle Begin is Moeilijk - een goede aanduiding overi gens van het hele proces van coöperatieve innova tie. We hebben mede de aanzet gegeven voor virtu ele coöperatieve discussie platforms bij banken die meedoen aan Trefpunt Nederland op Internet. We zijn betrokken bij het initiatief van de Rabobank Terneuzen om een brede gecoördineerde marketing inspanning van een grote groep kleinere onderne mers in die stad van de grond te krijgen. Citymar- keting noemt men dat; dit fenomeen zal waarschijnlijk door een aantal andere Rabobanken worden overgenomen. Ook hebben we plannen ontwikkeld om een op coöperatieve basis opere rende onderlinge verzekeringsvorm voor binnenschippers in te richten. Een ander interessant initiatief is het verle nen van ondersteuning aan een groep Zeeuwse Raboban ken op Walcheren en Noord-Beveland om het hoofd te bieden aan de stagnatie in het aantal Duitse toeristen. Ikzelf ben ook nog betrokken bij het ontwikkelen van 'kennismakelaardij', een dienstverlening die prima bij ons coöperatieve productenaanbod zou kunnen passen.' Gaalman: 'een experiment van coöperatieve liefde. Coöperatieve fitness Een van de leden van de Beleidswerkplaats is mr. Wint Gaalman, bestuurder van de Rabobank Oldenzaal-Weer- selo en als voorzitter van de kring Twente ook lid van de CKV. Als lid van de Beleidswerkplaats heeft hij een groep van twaalf bestuurders en directeuren uitgenodigd eenmaal per maand in Utrecht bij elkaar te komen. In de avonduren wisselen ze met elkaar van gedachten over mogelijke invullingen van de coöperatieve missie. 'Dit gezelschap noemen we de coöperatieve 'fitnessclub', aldus Gaalman. 'We claimen geen enkele status binnen de organisatie: het is een puur particulier coöperatief ini tiatief. We hopen als groep inspirerend te kunnen werken binnen het organisatorisch kader van de thans lopende Coöperatiediscussie. De leden van onze club hebben zich individueel verplicht een aantal originele ideeën aan te dragen om de coöperatie weer nieuwe inhoud te geven. Medewerkers van de Stafgroep Coöperatie helpen ons daarbij.' Onlangs zijn de kringvoorzitters door Gaalman over zijn initiatief geïnformeerd. 'Ik heb ze daarbij tevens uitgenodigd aan de werkzaamheden van de fitnessclub deel te nemen', aldus Gaalman. De gouden delta Zoals gezegd participeert Van de Lindeloof in een stimu leringsproject voor de regionale economie in de Baronie van Breda. Hij steekt hier veel tijd in. Van de Lindeloof hierover: 'De rijksoverheid laat de ontwikkeling van der gelijke gebieden in grote mate over aan de lokale overhe den. Het gebied in de stedendriehoek Tilburg-Turnhout- Breda is gelegen tussen de wereldhavens Antwerpen en Rotterdam én ligt bovendien centraal in de Rijn-Schelde Deltaregio, ook wel genoemd de gouden delta. Boven dien ligt de Baronie centraal aan twee Europese vervoers- assen, waardoor er in dit gebied goede mogelijkheden zijn in de sfeer van transport en logistiek. De grensover gang Hazeldonk, in de buurt van Rijsbergen is hiervoor van strategische betekenis. Daarnaast bevindt zich in de omgeving van Breda een groot Agri-Business-Complex en in de omgeving van Zundert een centrum voor de boom kwekerij. Het gebied rond Baarle-Nassau ten slotte is Coöperatie cum laude Op initiatief van de fitnessclub is eind vorig jaar een co- operatieve alliantie opgericht als een eerste uitwerking van de ingebrachte ideeën. Gepoogd wordt een groot aantal Rabobankmensen - bestuurders, directeuren, maar ook medewerkers - in deze alliantie te laten participeren. De alliantie wil een prijs beschikbaar stellen aan een bank of aan banken die de coöperatieve gedachte op een bijzondere en inspirerende wijze vorm hebben gegeven. De prijs heeft de naam gekregen 'Coöperatie Cum Laude'. Van deze alliantie kan men lid worden door een tientje over te maken op bankrekeningnummer 1391.19.922 ten name van Coöperatie Cum Laude. 'Het is een experiment, maar wel een experiment van coöpera tieve liefde', aldus Gaalman. Voor nadere informatie over de Beleidswerkplaats: Thea Schoenmaker (030) 2 16 33 9#; over de coöperatieve Fitness: (030) 216 39 66. i9

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1996 | | pagina 23