r7 in de sfeer van 'Nu ik je toch zie...'. Dat zijn de momen ten waarop je zaken kunt doen. Overigens zou de positie van de Rabobank kunnen worden versterkt door over en weer betere afspraken te maken, elkaar op de hoogte te houden en elkaar af en toe het balletje toe te spelen. Rabobanken opereren vaak nog erg solitair. Het lijkt er soms op of ze eikaars concurrent zijn.' In de ogen van Kok kunnen banken voordeel hebben bij het bestaan van een Kamer van Koophandel, omdat bij een dergelijk instituut veel kennis over het bedrijfsleven verzameld en beschikbaar is. Die kennis staat ten dienste van de overheden, maar ook van het bedrijfsleven zelf. Een Kamer van Koophandel heeft drie taken: wetsuitvoe- ring, beleidsadvisering en voorlichting. 'In de wetsuitvoe- ring worden onze werkzaamheden bepaald door de des betreffende wetten. Die taken zijn meestal van technisch-uitvoerende aard. Ik denk dan aan zaken zoals het Handelsregister en de deponering van jaarstukken. Bij beleidsadvisering en voorlichting kunnen we veel meer inhaken op de behoeften in ons werkgebied. Met die taken kunnen we onze kwaliteit bewijzen. We richten ons daarbij nadrukkelijk op de overheden en op het bedrijfsleven zelf. Onze Kamer heeft daarbij ook een grote autonomie. We kijken naar de behoeften van onze ondernemers en daarop baseren we ons aanbod. Zo heb ben we een aantal organisaties in de gelegenheid gesteld bij ons gratis spreekuren voor bedrijven te houden. Bedrijven kunnen nu bij ons terecht om met de notaris, accountant, belastingadviseur of advocaat hun zaken te bespreken. Dit werkt sterk drempelverlagend en ook deze beroepsgroepen zien dit als een welkome aanvulling van hun dienstverlening. Daarnaast werkt onze Kamer samen met naburige Kamers in de sfeer van de advisering over exportaangelegenheden, milieu en dergelijke.' De hang naar het kleine Dit laatste brengt Kok als vanzelf op de omvang van zijn Kamer. Ook in de wereld van de Kamers van Koop handel wordt met regelmaat over fusies gesproken, vaak in samenhang met - beoogde - bestuurlijke herindelin gen. 'Bij de Rabobank geldt de uitspraak 'Zo klein als mogelijk en zo groot als nodig'. Dat vind ik een perfect uitgangspunt. In mijn kring spreek ik wel over 'de dwang naar grootte, de hang naar het kleine'. Zoals ik vind dat onze bank Hilversum de juiste omvang heeft om haar leden en cliënten goed te kunnen bedienen, zo vind ik dat ook van de Kamer 'Gooiland'. Ik heb daar zo mijn argumenten voor. Er zijn parallellen tussen bank en Kamer. We zijn beide gediend met een zeer gedegen kennis van onze werkgebieden. Die willen we aan onze 'klanten' ten goede laten komen. We werken in een menselijke maat. Door onze schaal ben ik nog in staat de ondernemers te kennen en zij kennen mij. Tege lijkertijd moeten we ons realiseren dat onze schaalgroot te ook haar beperkingen kent. Dat geldt met name voor de specialismen die je in huis wilt hebhen. Als je 'n bepaald specialisme slechts sporadisch nodig hebt, geef ik er de voorkeur aan een beroep te doen op externen. Zo zijn wij in staat voortreffelijke onderzoeken te laten verrichten door adviseurs van huiten. De kwaliteit van onze dienstverlening wordt in feite getoetst door ons Kok: 'Een fusie is vaak een vlucht voorwaarts.' bestuur en onze ledenvergadering. Daar heeft men geen enkel probleem met de schaal waarop we werken. Bovendien doen we ons werk uitermate goedkoop. Het Ministerie van Economische Zaken stelt de maximale tarieven van de Kamers van Koophandel vast. Onze tarieven bevinden zich op 68% van dat maximum. Daarmee zijn we, geloof ik, de op een na goedkoopste Kamer in het land! We sluiten samenwerking overigens niet principieel uit. Als ons regionale bedrijfsleven sterk wordt beïnvloed door ontwikkelingen in een aanpalend gebied, zou je bijvoorbeeld de beleidsadvisering voor dat gebied kunnen poolen met de collega's. Dat kan in een los verband, maar ook in de vorm van een federatie. Ik zie echter te vaak dat een fusie een 'vlucht voorwaarts' is. De partners hopen dat die fusie hun problemen oplost, waarbij voorbij wordt gegaan aan de noodzaak de oplossing eerst in eigen huis te zoeken.'

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1996 | | pagina 21