Ten dienste van het bedrijfsleven D Als Algemeen Secretaris van de in Hilversum gevestigde Kamer van Koophandel 'Gooiland' is drs. H.J. Kok nauw betrokken bij het bedrijfsleven in dit deel van Noord- Holland. Vanuit die betrokkenheid trad hij vijfjaar gele den toe tot het bestuur van de Rabobank Hilversum. Zijn kennis van en zijn vele contacten met het bedrijfsleven stellen hem in staat zijn bestuurlijke rol in te vullen. Er blijken veel parallellen tussen de bank en de Kamer. Kernwoorden daarbij zijn schaalgrootte, belangen behartiging en netwerken. e Rabobank Hilversum heeft een balanstotaal van zo'n 550 miljoen gulden. Er werken ruim 70 men sen. Een goed gedimensioneerde bank derhalve, met een werkgebied dat zich uitstrekt over Hilversum, 's Graveland en Nederhorst Den Berg. Vijf jaar geleden werd Kok door de voorzitter van de bank gevraagd toe te treden tot het bestuur. Als Algemeen Secretaris van de Kamer van Koophandel vervulde Kok al een groot aantal nevenfuncties, deels gelegen in het verlengde van de werkzaamheden van de Kamer, deels ook in de sociaal- culturele sfeer. De functie bij de Rabobank sloot daar prima op aan. 'Ik heb ja gezegd, omdat ik veel raakpun ten zag tussen mijn primaire taak en de doelstellingen van de Rabobank. Beide staan ten dienste van het lokale en regionale bedrijfsleven. Ook in de structuur vertonen beide instellingen een zekere gelijkenis: de Kamer heeft een beleidsbepalend bestuur, bestaande uit zes vertegen woordigers van het Gooise bedrijfsleven. Daarnaast ken nen we de leden van de Kamer. Dit zijn er bij ons 36. Ze hebben zitting namens regionale ondernemersverenigin gen en dergelijke. In de ledenvergadering vindt perma nent afstemming plaats met het bedrijfsleven', aldus Kok. Meer heren dienen Door zijn functie is Kok bekend met het reilen en zeilen van veel ondernemers. Dit zou bij de vervulling van zijn bestuursfunctie bij de bank tot problemen kunnen leiden. Kok is daar nuchter over: 'In mijn dagelijkse functie moet ik ook vaak meer heren dienen en zit ik ook vaak in het spanningsveld van verantwoordelijkheden. Het belang van een individuele ondernemer loopt immers niet altijd parallel met het algemeen economisch belang. Ik heb daar geen enkele moeite mee. Bij de bank Hilversum zijn taken en verantwoordelijkheden bovendien goed gescheiden. Zo is ons bestuur niet rechtstreeks betrokken bij financieringen. De daarmee samenhangende werk zaamheden zijn aan het management gemandateerd. We krijgen uitsluitend periodiek een overzicht van de ver strekte financieringen. Natuurlijk heb ik mijn inbreng als bijvoorbeeld in een beleidsplan commerciële speerpunten worden aangegeven. Ik zal het management dan zeker wijzen op minder perspectiefrijke doelgroepen. Ons bestuur bestaat uit ondernemers en sleutelfiguren uit het werkgebied van de bank. We concentreren ons op de centrale beleidsthema's, zoals Visie '98. Daarin fungeren we als sparringpartner van de bank. Vanuit onze kennis en ervaring, maar ook doordat we meer op afstand van de dagelijkse bancaire praktijk staan, kunnen we onze meerwaarde leveren.' 'Nu ik je toch zie...' Als sterk punt van de Rabobank ziet hij de grote betrok kenheid bij de lokale gemeenschap. 'Door mijn functie word ik vaak uitgenodigd voor allerlei bijeenkomsten. Ik ontmoet daarbij ook regelmatig directeuren van Rabo- banken. Ik vind dat 'netwerken' voor de Rabobank een prima zaak. Hoe vaak word je daarbij niet aangesproken i 6

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1996 | | pagina 20