Agenda Rabobank in het nieuws omstandigheden gerichte invulling geven, die niet door concurrentbanken is te kopiëren. Het als coöperatieve organisatie anders kunnen zijn, vraagt om durf en creativiteit en een fun damenteel andere manier van kijken naar de uitdagingen die onze bank in de komende jaren kan verwachten. Één ding staat vast: het boek 'De strijd om de toekomst' zal u uitdagen uw aandacht te ver breden van zaken zoals het besparen van kos ten en het verbeteren van bedrijfsprocessen, naar het ontwikkelen van visie en strategie, Van de activiteiten die wellicht haalbaar zijn op de korte termijn, naar uitdagingen voor de lange termijn. Dit boek kan u bij het voort schrijden van de discussie over de vormgeving van onze coöperatie een aantal nieuwe inzich ten en perspectieven aanreiken. Van daaruit kunt u het antwoord op deze vraag in een ander en wellicht in een nieuw licht gaan zien. Onderzoek BiB voor Bestuurders Onder de bestuurders is een onderzoek ver richt naar hun waardering voor het videoma gazine Bank in Beeld voor Bestuurders. Geke ken is of er aanleiding bestond om de formule beter op de doelgroep toe te snijden. Op basis van 472 reacties (respons 59%) liet zich vaststellen dat BiB voor Bestuurders als gemiddeld rapportcijfer een 7,2 krijgt voor de CKV-afleveringen en een 7,3 voor de 'Specials'. Met een gemiddeld bereik van 55% blijkt het medium vooral een aanvullende functie te hebben naast informatiebronnen als het vakblad Bank Bestuurder (85%) en de CKV- verslagen (79%). De vorm en presentatie van het videomaga zine worden goed gewaardeerd. De scores hier liggen tussen 70 en 80%. Inhoudelijk is de waardering wat minder. Dat de actualiteit en het nut nogal matig worden beoordeeld, geeft te denken. De 'Specials' komen ook hier overigens iets beter uit de bus dan de CKV-edities. Als punt van zorg diende zich ook aan dat de objectiviteit in de ogen van de kijker soms te wensen overlaat. Al met al lijkt de belangrijkste boodschap uit het onderzoek dat het videomagazine zich minder terugblikkend zou moeten opstellen en een meer pro-actieve rol moet zien te gaan spelen. Besloten is daarom meer gewicht te gaan geven aan voorbeschouwingen van majeure onder werpen die (nog) in de CKV en de kringen aan de orde komen. Daarbij zal de optiek van de bestuurder het uitgangspunt moeten zijn. Om het bereik van het medium te vergroten, wordt ook overwogen een circulatiesysteem te adviseren dat bestuurders beter in staat moet stellen te kijken op een tijdstip dat hen goed uitkomt. De hogere prioriteit bij de doel groep die hiervoor nodig is, zal het medium met de aangepaste formule zelf moeten ver werven. Verloop Coöperatiediscussie op lokaal niveau Uit een door de Stafgroep Coöperatie gehou den enquête is gebleken dat de lokale banken volop aan de weg timmeren met de Coöpera tiediscussie. Op allerlei manieren is men doen de in het eigen werkgebied zicht te krijgen op het denken over de coöperatie en de voorlig gende scenario's in het bijzonder. Van de 547 banken hebben er 394 (72%) op de enquête gereageerd. Bij de Stafgroep Coöpera tie wordt de ontwikkeling bijgehouden, de informatie verzameld en vervolgens doorvertaald naar de beleidsvoorbereidende en -bepalende organen, waaronder de Begelei dingscommissie Coöperatie Aangelegenheden. Maar liefst 309 banken hebben inmiddels hun keuze bepaald. Daarvan tonen zich 276 voor stander van het Dienstverlenings- en Innova tiescenario als leidende inspiratiebron voor de toekomstige invulling van de coöperatieve gedachte. De overige 33 kiezen expliciet voor een van de andere scenario's of een combina tie daarvan: sommige geven de voorkeur aan een geheel eigen variant. Door 104 banken is nog geen keuze bepaald. Voor hun keuzebepaling zijn 73 banken op diverse manieren met de leden in contact getreden. Hiervoor is de algemene vergade ring aangegrepen of zijn speciale bijeenkom sten belegd. In 9 gevallen is er sprake van een klankbordgroep uit de leden. Van 46 banken staat vast dat ze binnen drie maanden een ledenraadpleging zullen houden en van 71 dat ze van zins zijn alsnog zo'n raadpleging te organiseren. Tot slot blijkt uit de enquête dat 164 banken hun medewerkers hebben geïn formeerd over de Coöperatiediscussie en de achtergronden daarvan. Klankbordgroep Bestuurders Tijdens haar vergadering van 9 februari jongst leden heeft de Klankbordgroep afscheid geno men van twee leden die aftredend waren. Het betrof de heren drs. H.J.A.M. Heerkens, voorzit ter van de Rabobank Wijchen-Beuningen en F. Hofland, secretaris van het bestuur van de Rabobank Midden-Westland. Ondersteuningsbehoeften bestuurders Het in opdracht van de Stafgroep Coöperatie gehouden onderzoek naar de ondersteu ningsbehoeften van bestuurders is afgerond. Het onderzoek bestond uit twee gedeelten: een kwantitatief - schriftelijk - onderzoek onder 800 bestuurders en een kwalitatief onderzoek in groepsgesprekken waaraan naast bestuurders ook directeuren en adjunct regiodirecteuren deelnamen. De respons op de schriftelijke enquête was bijna 70%. Het externe bureau dat met dit onderzoek is belast, heeft de gegevens inmid dels geïnventariseerd en een eerste presenta tie daarvan verzorgd ten behoeve van de Klankbordgroep Bestuurders. In de volgende vergadering van deze Klankbordgroep zullen concrete voorstellen worden behandeld, gericht op een optimale ondersteuning van de Rabobankbestuurders. Het zwaartepunt daarbij zal een aantal aanbevelingen zijn, gericht op zaken als beleidsontwikkeling, het functioneren van de colleges, en kennis en inzicht. Bank Bestuurder zal op de uitkomsten van dit onderzoek terugkomen. Centrale Kringvergadering De CKV van 20 maart zal met name zijn gewijd aan een beschouwing over de jaar stukken 1995. Daarnaast zal de Coöperatie discussie worden voortgezet aan de hand van de nota 'De nieuwe contouren'. Beide agendapunten zullen ook een prominente plaats innemen op de agenda van de voor jaarskringvergaderingen. In de CKV zal voorts worden gerapporteerd over de implementatie van Visie '98. Ook dit onderwerp komt uitgebreid aan de orde in de kringvergaderingen. De lokale kaart is troef 'Wij spelen de lokale kaart, dat spreekt aan'. In een artikelenserie in het Financieele Dagblad over het imago van de grote Nederlandse banken slaagt drs. H.H.F. Wijffels erin de Rabo bank glashelder en ijzersterk neer te zetten. Niet voor niets wordt hij opgevoerd 'als spin

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1996 | | pagina 18