Stafgroep coöperatie Inkoop van Rabobank Nederland is men daar van doordrongen. Daar is nu voor de vele rela ties een brochure samengesteld met de veel zeggende titel 'Inkopen is mensenwerk'. Een helder geschreven visitekaartje met allerhan de informatie voor leveranciers. Structuur en cultuur van de Rabobank komen aan de orde en de Dienst Concern Inkoop stelt zich nader voor. Ook wordt ingegaan op het leveranciers- beleid, de algemene voorwaarden en ethische aspecten van het zakendoen met de Rabo bank. Achterin komen zaken aan bod zoals inkoopvoorwaarden, namen en adressen, marktpositie en kerngegevens. Ook 'achter om' maken we onze signatuur waar. 114.000 (oud) collega's en hun pensioenen Per 1 maart 1996 heeft het Rabobank Pen sioenfonds de uitvoering van haar pensioen regelingen geïntegreerd binnen Interpolis. Het nieuwe pensioenbedrijf, waarin ook de pensioenvoorzieningen van Interpolis zijn ondergebracht, is in Utrecht gevestigd en staat onder leiding van de heer A.B.J.M. de Hoon, algemeen directeur van het Rabobank Pensioenfonds. Ook voor de beleggingsactivi teiten die verband houden met pensioenvoor zieningen, is een samenwerkingsvorm geko zen. Deze activiteit wordt in Tilburg gevestigd. Drs. A.A. van Hienen krijgt hierover de leiding. Met de samenwerking wordt beoogd een commercieel en kwalitatief sterk pensioen fonds op te bouwen, een verlaging van de uit voeringskosten tot stand te brengen en het beleggingsbedrijf van Interpolis verder te ver sterken. De integratie heeft geen gevolgen voor de pensioenregelingen van de medewer kers van de Rabobankorganisatie. Het Rabo bank Pensioenfonds blijft als rechtspersoon bestaan met een eigen bestuur en deelne mersraad. Het nieuwe pensioenbedrijf krijgt het beheer over de pensioenregelingen van 114.000 (oud)deelnemers en gepensioneerden: 57.000 afkomstig van de Rabobankorganisatie en een even groot aantal van Interpolis. Vermeer van start Op 27 februari jongstleden heeft de langver wachte opening door Koningin Beatrix van de Vermeertentoonstelling plaatsgevonden. De persconferentie op diezelfde dag trok maar liefst 600 deelnemers uit binnen- en buiten land. Tot en met 2 juni 1996 zal het Maurits- huis grote aantal len kunstliefheb bers mogen ont vangen om kennis te nemen van deze schitte rende en eenma lige tentoonstel ling. Het voorbereidend werk van enige jaren is met deze opening 'bekroond'. De rol van de Rabobank hierbij en met name bij de voorbereiding ervan, is een bijzondere geweest die niet heeft nagelaten grote indruk te maken bij de nationale en internationale museumdirecties. In de voorverkoop werden meer dan 200.000 kaarten verkocht. Ook in de sfeer van relatiemarketing lijkt 'Vermeer' een succes te worden. Meer dan 100 banken en afdelingen van Rabobank Nederland zullen met ruim 6000 relaties de tentoonstelling en het daarbij behorende programma bezoeken. (voor informatie over deze rubriek: telefoon(040) 217 79 72 en (030) 216 39 66 Begeleidingscommissie Coöperatie- Aangelegenheden Deze commissie is inmiddels drie keer bijeen geweest. In haar tweede vergadering heeft de Commissie zich gebogen over een eerste aan zet voor de in de CKV van 20 maart 1996 te behandelen nota 'De coöperatie die Rabo bank heet: De Nieuwe Contouren'. In een levendige discussie heeft de commissie deze nota grondig besproken. Met name ging het hierbij over het al dan niet verplichte lidmaat schap, het al dan niet handhaven van de aan sprakelijkheid en de wijze waarop dient te worden omgegaan met het streven te komen tot meer betrokken leden. In haar vergadering van 2 februari heeft de commissie haar advies over de discussienota opgesteld. Dit advies zal als onderdeel van de discussienota in de CKV en vervolgens in de kringvergaderingen wor den behandeld. Een belangrijk onderdeel van het advies van de commissie is dat zij een ster ke voorkeur heeft voor een volledige afschaffing van de ledenaansprakelijkheid en dat zij ernstig twijfelt of aan leden de moge lijkheid moet worden geboden tot een achter gestelde ledenspaarrekening met een hogere rentevergoeding. De commissie zou de indruk willen vermijden dat de Rabobank er voor kiest eventuele voordelen uitsluitend door te geven aan middelenverschaffers in plaats van aan kredietnemers. Wel zal er een goede en geleidelijke oplossing moeten worden gevon den om de teruggang in solvabiliteit als gevolg van de afschaffing van de ledenaan sprakelijkheid, op te vangen. Boekbespreking: De strijd om de toekomst Het boek 'De Strijd om de Toekomst' van de internationaal vermaarde organisatiestrategen Hamel en Prahalad gaat over succesvol onder nemerschap door anders te durven zijn. Hoe kun je als financiële dienstverlener anders zijn in de relatie met de klanten/leden, door bij voorbeeld onverwachte producten en bijzon dere vormen van dienstverlening te ontwikke len? Wat betekent deze houding naar de markt voor de bijdrage die je kunt verwachten van medewerkers en hoe kunnen zij hierbij wor den betrokken? Welke strategische en tacti sche uitdaging biedt dit aan de managers? Er is de afgelopen jaren heel wat veranderd bij de Rabobank. Er is gereorganiseerd en er was veel aandacht voor efficiency-programma's. We zijn 'lean en mean' aan het worden en kun nen - lijkt het - steeds efficiënter en goedko per onze klanten bedienen. Onze ingrepen hebben in ieder geval bijgedragen tot het behoud en misschien zelfs wel tot een verste viging van de greep op de markt in onze lokale omgeving. De vraag is echter of al deze ingre pen voldoende effect zullen blijven sorteren, mede in het licht van een zich steeds sneller bewegende en veranderende markt. De wijze waarop wij onze concurrentie voor kunnen blijven, beperkt zich niet meer tot de vraag of wij sneller en slimmer kunnen zijn. De verschil len tussen banken en hun 'eigen' vormen van financiële dienstverlening zullen steeds meer verdwijnen. Waar het dan op aan komt is op welke wijze de Rabobank 'anders' kan zijn dan de andere banken en dat ook kan blijven. Als geen andere bank heeft de Rabobank juist de kans om anders te zijn. Zij beschikt over de mogelijkheid tot het onderhouden van het meest directe contact met haar klant. Dit biedt haar de ruimte om sneller en slimmer te zijn, maar ook om zich persoonlijker en deskundi ger naar haar klanten op te stellen. Zij kan hier aan een geheel eigen, op de lokale vraag en

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1996 | | pagina 17