kundig advies voor een hypotheek en de bij de woning behorende verzekeringen; - Toekomstvoorzieningen. De toenemende behoefte daaraan bij particulieren en bedrijven leidt tot vraag naar hoogwaardige advisering met betrekking tot spaar-, beleggings- en levensverzekeringsproducten; - Maatwerkadvisering met een grote specifieke deskun digheid. Hieraan hebben met name 'grotere' bedrijven een sterke behoefte; - Nabijheid en efficiënte dienstverlening. Hierop stellen met name de 'kleinere' bedrijven prijs. Visie '98, gebaseerd op de hiervoor vermelde indeling van klantbehoeften, betekent een verandering voor de bank op alle terreinen: de besturing van de bank, de commerciële operatie, de houding en aansturing door het management, de binnendienst- en bedrijfsvoeringsacti- viteiten en de informatisering. Kortom: de hele bank. Visie '98 is bovendien een essentieel onderdeel van ons communicatiebeleid. De meest zichtbare vertaling hier van vormen de nieuwe huisstijl en onze reclame-uitingen. De vijf segmenten De klantbehoeften zijn vertaald naar vijf segmenten. Deze segmenten zijn bepalend voor de wijze van markt benadering en voor de organisatie van de lokale bank. Het volledige commerciële proces, waarbij te denken is aan marktbewerking, verkoop, verwerking, nazorg en onderhoud, behoort tot het werkterrein van deze vijf segmenten. Elk segment is verantwoordelijk voor het realiseren van de commerciële doelstellingen in het des betreffende marktgebied en beschikt daartoe - naast een kwalitatief hoogwaardige personele bezetting - over de nodige bevoegdheden en hulpmiddelen. Segment Basisvoorzieningen Dit segment staat voor een identieke dienstverlening aan alle particuliere klanten met landelijk uniforme stan daardproducten. Voor de persoonlijke benadering van de klant en de verkoop van producten zijn de cliënt adviseurs opgesteld. Voor routine-transacties die op elk moment mogelijk moeten zijn, vindt de klant het gemak kelijk automaten te gebruiken. Het is met name dit seg ment dat voor een belangrijk deel (het aanzien van) de bankhal bepaalt. Om een zo groot mogelijke markt te bereiken zal voor dit segment naast persoonlijke advise ring en verkoop ook centrale marktondersteuning vanuit Rabobank Nederland worden ingezet. Segment Eigen Huis Voor dit segment is het van belang dat de bank op het juiste moment concurrerend aanwezig is door middel van een pro-actieve marktbenadering door hypotheekadvi seurs. Mede op basis van onze grote kennis van de lokale markt en de klanten zal de hypotheekconsument moeten worden opgezocht. Segment Financiële Advisering Hiervoor zijn het opbouwen van een vertrouwenspositie, maar ook een doorlopende adviesrelatie met de klant kenmerkend. De financieel adviseur heeft dan ook zijn eigen relatiekring en is verantwoordelijk voor een brede, integrale afzet van producten. Deze adviseur zal sterk worden aangesproken op deskundigheid. De klanten kunnen zowel particulieren als bedrijven zijn. Geadviseerd wordt over toekomstvoorzieningen, bedrijfs overnames, vermogensplanning en de daarmee verbon den fiscale aspecten. Segment Bedrijvenadviesgroep Dit segment voorziet in de minder complexe behoeften van bedrijfsklanten. De bedrijvenadviseur bedient de klant door middel van standaard-advisering en -produc ten. In principe komt de klant naar de bank, maar een pro-actieve opstelling behoeft klantenbezoek niet uit te sluiten. Een efficiëntere bediening dient tot belangrijke kostenbesparingen te leiden. Segment Relatiebeheer Bedrijven met complexe behoeften worden door dit seg ment bediend. Het gaat hierbij meer om maatwerk en bedrijfskennis. De relatiebeheerder heeft zijn eigen klan ten en zoekt hen op hun bedrijf op. De deskundigheid ligt met name op het terrein van ingewikkelde financie ringen en liquiditeitenbeheer. Maar ook leasing, factoring en buitenlandse transacties behoren tot het aan dachtsgebied van deze relatiebeheerders. Visie '98 en de lokale bank. Voor de banken betekent Visie '98 een bewuste keuze voor een veranderingsproces. Gezien de doelstellingen en de gevolgen - ook voor het personeel - kan een

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1996 | | pagina 15