O co ob Visie '98 is een levend en veel gehanteerd begrip in de organisatie. Een begrip ook dat veel facetten kent. Hierdoor is niet voor iedereen - en zeker voor degenen die daar in de praktijk niet dagelijks mee in aanraking komen - exact duidelijk wat onder Visie '98 moet worden verstaan. Ook van leden van beheerscolleges worden dergelijke signalen opgevangen. Dit was voor ons aanleiding Visie '98 nog eens in kort bestek te beschrijven. e succesfactoren van de Rabobank zijn van ouds her haar dominante aanwezigheid in lokale markten, een sterke betrokkenheid bij de klant en goedkope middelenwerving. In 1994 bleek echter dat die factoren fors onder druk stonden. Ook bleek dat het kos tenniveau in de particulierenmarkt te hoog was, waar door die markt als het ware werd 'gesubsidieerd' door de bedrijvenmarkt. Maar ook onze positie op de bedrijven- markt was niet zonder zorg. Het marktaandeel bij kleine re en startende ondernemingen stond onder druk, de ontwikkeling van het aandeel in de grotere bedrijven stagneerde en onze bedrijfsrelaties namen te veel bank producten af bij de concurrentie. De kern van Visie '98 Uit deze analyses bleek overduidelijk dat onze marktstra tegie en marktbenadering over de volle breedte dienden te worden aangepast, onder gelijktijdige verlaging van het kostenniveau. Het streven werd erop gericht deze ingrijpende beweging te hebben voltooid in 1998, het jaar van het 100-jarig jubileum van de organisatie. De uitwerking van deze strategie is Visie '98 genoemd. Visie '98 oriënteert zich primair op de behoeften en de wensen van de klant en zal moeten leiden tot een aan merkelijke versterking van de marktpositie met lagere kosten. In 1998 moet Visie '98 zijn uitgemond in een noodzakelijk sterke verbetering van het resultaat uit de commerciële activiteiten. Om deze ambitieuze doelstellin gen te bereiken dient de commerciële slagkracht te wor den vergroot en zal een hoge mate van efficiency bij de verkoop en verwerking van de producten en diensten moeten worden bereikt. Niet alle klanten gelijk Bij een diepere beschouwing van de klantbehoeften is gebleken dat deze in een aantal groepen met gelijk soortige kenmerken zijn te verdelen. Onderscheiden zijn de volgende behoeften: - De dagelijkse bankzaken - snel en gemakkelijk - waaraan iedereen, ongeacht inkomen of leeftijd behoefte heeft. Dit zijn de basisvoorzieningen waartoe met name zijn te rekenen betalingsverkeer, sparen, consumptief krediet en standaard-verzekeringen; - De aanschaf van een eigen huis. Dit is een voor de klant belangrijke gebeurtenis en voor de bank het uit gelezen moment om de klant te bedienen met een des-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1996 | | pagina 14