Actueel Interne berichten Benoemingen Drs. DJ.M.G. baron van Slingelandt (foto) is per 1 februari 1996 benoemd tot lid van de Hoofddirectie. Hiermee wordt voorzien in de vacature die is ontstaan doordat de heer H. van den Broek, lid van de Hoofddirectie, per diezelfde datum afscheid heeft genomen na een dienstverband van 40 jaar. De heer Van Slingelandt was voorzitter van het Directieco mité Centrale Bankbedrijf en hoofd van het Directoraat Internationaal. Als hoofd van dit directoraat is mr. H.W. Riedlin benoemd. Bin nen de Hoofddirectie zullen de activiteiten, gericht op de lokale banken, het aandachtsge bied vormen van dr. W.M. van den Goorbergh en drs. DJ. Groninger. (circulaire van 5 januari 1996) Werkgebied Aangesloten Banken (WAB) Met ingang van 1 februari 1996 zijn de activi teiten die binnen het WAB de kern vormen van Visie '98, geconcentreerd onder leiding van een eigen directie. Hiermee wordt sterker aangesloten bij de organisatiestructuur van de lokale banken. Onder het WAB zullen de vijf segmenten en twee met de bedrijfsvoe ring belaste ondersteunende activiteiten res sorteren. De directie van het WAB wordt gevormd door drs. G. Bouwkamp (Algemeen Directeur) en drs. H.HJ. Mertens (plaatsver vangend Algemeen Directeur). De heer Mer tens is door de Raad van Beheer per gelijke datum benoemd tot Directeur van Rabobank Nederland. De overige eenheden van het hui dige WAB, zoals de Regiokantoren, Kredietrisi- comanagement, de Centrale Thesaurie en Be talingsverkeer, worden afzonderlijk opgesteld. Zij vormen samen met het WAB het Aan dachtsgebied Aangesloten Banken. (circulaire 01/495 van 1 februari 1996) Watersnoodactie '95 afgesloten Per 31 januari staat er een punt achter de actie naar aanleiding van de watersnood van begin 1995. Er worden geen claims meer in behan deling genomen. De balans van de actie is inmiddels opgemaakt. Van de banken bracht 78% zo'n f 2,5 miljoen bijeen. Rabobank Nederland vulde dit bedrag aan tot f 5 miljoen en stelde zich garant voor het meerdere. Het eindbedrag aan uitkeringen bedraagt uitein delijk ongeveer f 5,5 miljoen. Deze mooie Rabobankactie oogstte slechts geringe aan dacht in de media en heeft dus weinig kunnen bijdragen aan ons imago buiten de kring van de direct betrokkenen. Uit een enquête is wel gebleken dat de betrokken Rabobanken over het geheel genomen zeer tevreden zijn met de actie. Waardering was er van de gedupeer de klant-ondernemers die in aanmerking kwa men voor een uitkering. Dat zal ongetwijfeld een brede uitstraling hebben gehad in hun directe omgeving. De met deze spontane actie opgedane ervaring zal ons bij onver hoopte toekomstige rampspoed zeker goed van pas komen. In de lift De Rabobank zit in de ogen van klanten, niet- klanten en medewerkers in de lift. We zijn er nog lang niet, maar uit onderzoek blijkt dat we het bijvoorbeeld bij eigen klanten heel goed doen op belangrijke punten zoals 'ver nieuwend' (van 61 naar 70%), 'maatschappe lijk betrokken' (van 68 naar 74%) en 'voor iedereen' (van 91 naar 97%). Ook in de ogen van niet-klanten doen we het op veel fronten goed. Ons imago bij de buitenwacht is dus aan het verbeteren. Natuurlijk zijn imago- cijfers vooral het gevolg van het feitelijk gedrag in termen van service, tarieven, des kundigheid, etc., maar voor een deel - en zeker waar het niet-klanten betreft - komt dit ook voor rekening van de totaal vernieuwde communicatie die begin 1995 met het nieu we beeldmerk, de aangescherpte positione ring (PSD) en daarop geïnspireerde reclame campagnes, met kracht is ingezet. Binnen de bank is er onder invloed van PSD sprake van een duidelijk aantrekkende identi teitsbeleving. Van de medewerkers vindt 89% de begrippen Persoonlijk, Samenwerken en Deskundig een goede typering van de gewenste opstelling van de Rabobank in de markt en voelt 92% zich (zeer) aangesproken door het nieuwe beeldmerk. Stijgende waar dering is er voor wezenlijke kenmerken zoals 'klantgericht' (van 53 naar 57%), 'kwaliteit par ticuliere dienstverlening' (van 80 naar 88%) en 'vooruitstrevend' (van 48 naar 55%). Illustratief is ook dat 94% van de medewerkers de bank (zeer) goed herkent in de nieuwe brochurelijn. Aanjagers van de positieve tendens zijn onge twijfeld grote sponsorprojecten zoals 'Ver meer', Foster Parents Plan en het groots aan gepakte Rabobank Wieier Plan. Stuk voor stuk hebben deze zowel in de markt als intern veel positieve reacties opgeroepen. Zonder dat er sprake is geweest van een publiciteitscam pagne koppelen al aardig wat mensen de Rabobank aan de wielersport. De combinatie Wielrennen-Rabobank lijkt veelbelovend en goed gekozen. Ondanks dat nog lang niet alles in het ingrij pende vernieuwingsproces van de Rabobank van een leien dakje gaat, zijn we er wel in geslaagd in een relatief korte periode al een wezenlijke omslag in ons imago te bewerk stelligen. 'Leveranciers achterom'? Als grootbank verkopen we niet alleen flink, we kopen ook flink in. Niet een traject dat nu direct in het middelpunt van belangstelling staat, want de leveranciersingang is hoe dan ook bijna per definitie 'om de hoek'. Toch moet het enorme aantal relaties dat de Rabo bank daar ontvangt niet worden uitgevlakt. Niet qua volume, niet qua omzet en al hele maal niet in termen van 'goodwill' en uitstra ling op ons imago. Net als aan de voordeur hebben we ook hier een naam hoog te hou den: van een integere, betrouwbare, eerlijke en coöperatieve partner in zaken. De 'Signa tuur van de Rabobank' - de verwoording van onze normen en waarden - werkt ook door aan de achterdeur. Bij de Dienst Concern I 1

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1996 | | pagina 12