leven is geweest. Als betrekkelijk jonge directeur heb ik mij met volle overtuiging voor die fusie ingezet.' Zijn activiteiten waren niet onopgemerkt gebleven. Na de fusie werd Van den Broek benoemd in de 'Subcommissie Financiële Verhoudingen', in de wandeling - naar haar voorzitter - de 'Commissie Van Maldegem' genoemd. 'Die uiteenlopende functies hebben bij mij een steeds gro tere belangstelling voor de ontwikkelingen op organisa tieniveau gewekt', aldus Van den Broek. Politiek gevoel Na vijf jaar als Regiodirecteur Zwolle te hebben gefunc tioneerd, volgde de benoeming van Van den Broek in Eindhoven als Hoofd Particulieren. 'Ik was aan een nieu we uitdaging toe, maar ik zag er wel tegenop. Het werk op een hoofdkantoor is volstrekt anders dan op een Regiokantoor of bij lokale banken. Er wordt een beroep gedaan op heel andere kwaliteiten. Je krijgt te maken met een heel complex van uiteenlopende mensen, afdelingen, verantwoordelijkheden, overleg en systemen. Je moet affiniteit hebben met een grote organisatie en beschikken over een uitstekend politiek gevoel. Ik ben ervan over tuigd dat het voor een directeur van een lokale bank die zijn ervaring uitsluitend in de lokale situatie heeft opge daan, heel moeilijk is in één keer zo'n sprong te maken. Het zijn echt twee werelden. Mijn ervaring als Regiodi recteur heeft mij geholpen m'n weg in Eindhoven te vin den. Ik ben en blijf een groot voorstander van doorstro ming vanuit lokale banken naar Rabobank Nederland (en omgekeerd), maar voor topfuncties zul je eerst erva ring moeten opdoen op een lager niveau bij Rabobank Nederland of bij een ander daarmee vergelijkbaar bedrijf. Je moet aan den lijve hebben ervaren hoe je omvangrijke processen moet organiseren en hoe je daar bij moet communiceren. Bij recente benoemingen heb ben we die stelregel steeds gehanteerd. Het is ook een van de zaken waaraan we aandacht besteden in de nota 'Management op weg naar 2000', die dit voorjaar in de organisatie aan de orde komt.' Grote affiniteit Per 1 januari 1988 werd Van den Broek tot lid van de Hoofddirectie benoemd. 'Ik heb in dat college portefeuil les mogen beheren waarmee ik veel affiniteit had en die perfect aansloten aan mijn ervaringen als bank- en regio directeur. Ik denk dan aan de aandachtsgebieden Particu lieren, de regiokantoren, Bedrijfsvoering en het Sociale Domein. Ik kreeg al snel te maken met het EAURA-pro- ject. En al is de koers tussentijds nog aangepast, toch kan ik met tevredenheid vaststellen dat in het jaar van mijn afscheid bij de laatste lokale bank LAURA zal worden geïmplementeerd. We hebben daarmee een toekomstvast concept. Vrij snel kreeg ik ook bemoeienis met het Socia le Domein. Dat betekende voor mij onder meer het voor zitterschap van de Werkgeversvereniging voor het Bank bedrijf en uit dien hoofde ook directe bemoeienis met de CAO onderhandelingen. Ik werkte daarbij nauw samen met ex-Raboman Jaap Ruiter als tweede voorzitter. Op zijn initiatief hebben we al twee jaar geleden geprobeerd de arbeidsduur meer flexibel te maken om tot een betere klantenbediening te kunnen komen. We hebben toen samen de blauwdruk opgesteld van wat uiteindelijk in de CAO 1995 tot stand is gebracht. Wij waren ervan over tuigd dat onze lokale banken voldoende organisatorische kwaliteiten hadden om de medewerkers toen al meer flexibel te kunnen inzetten. De collega-banken zagen ech ter grote problemen, zodat we in een CAO-loos tijdperk terechtkwamen.' Het hart bij de lokale banken Van den Broek neemt afscheid op een moment dat de Rabobank volop in beweging is. 'Ik ben zeer benieuwd hoe het allemaal verder zal gaan. Daarbij denk ik natuur lijk allereerst aan de Coöperatiediscussie, maar ook aan zaken zoals Visie '98, de plannen voor het Segment Basisvoorziening, de ontwikkeling van ons internationale bedrijf, de alliantie met de Robeco Groep, en nog heel veel andere zaken waarmee we nu bezig zijn. Ik hoop die Temidden van familie bij zijn afscheid als directeur van de Rabobank Ermelo-Harderwijk. ontwikkelingen - weliswaar op afstand - te kunnen blij ven volgen. Ik neem afscheid van een bank van hoge kwaliteit, een professionele bank waar betrokken mensen werken. Ik neem ook afscheid van een organisatie die de kracht en de kwaliteit heeft om in goed overleg tussen de bestuurders en directeuren van de lokale banken, en de mensen van Rabobank Nederland een gemeenschappelijk gedragen koers te bepalen en beleid vast te stellen. En dat lukt ons ook bij onderwerpen die veel discussie vergen. Mijn hart lag en ligt bij de lokale banken. Als Regiodi recteur, maar ook als lid van de Hoofddirectie heb ik regelmatig plaats mogen nemen aan bestuurstafels in den lande. Ik bewaar daaraan de beste herinneringen.' I I

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1996 | | pagina 11