9 pleitte in dat verband wel voor een goede samenwerking in consortiaal verband tussen alle banken. Veel waarde ring had hij voor het opereren van de Rabobank Corpo- rate Desk, een op de middenmarkt gericht samenwer kingsverband tussen banken in het KAN-gebied. 'Ik kom jullie Corporate Desk overal tegen en dat kan ik bepaald niet zeggen van de andere grote banken', zo stelde hij. Formalistisch Zoals gebruikelijk vond vervolgens een gedachtenwisse- ling plaats over de die ochtend afgelegde bedrijfsbezoe ken. Naast waardering voor hun Rabobank bleken enke le bezochte ondernemers ook kritische opmerkingen te hebben. De kritiek had bij de een betrekking op de wat afstandelijke opstelling van de bank en bij de ander op de constatering dat de Rabobank haar pretenties, zoals neergelegd in de nieuwe huisstijl en het beeldmerk, tot nu toe niet had weten waar te maken. Vrij scherp kwam kri tiek naar voren op het fiatteringsbeleid van de organisa tie. Dit werd erg formalistisch en risicomijdend genoemd. De desbetreffende ondernemer had niet het gevoel dat de bank naast hem stond. Vrijwel alle ondernemers gaven overigens hoog op van de persoonlijke band met hun bank. In hun ogen bleef dat het onderscheidend kenmerk bij uitstek van de Rabobank. Deze uitspraken brachten de aanwezigen ertoe met elkaar in gesprek te gaan over de genoemde kritiekpunten. Gesuggereerd werd de mede werkers van het goedkeuringsapparaat meer in contact te brengen met de dagelijkse praktijk bij de banken, bij voorbeeld door middel van stages. Anderzijds werd onderkend dat veel banken in het kader van Visie '98 intensief met zichzelf bezig zijn en dat dit ten koste kan gaan van aandacht voor de klant. Knuppel in het hoenderhok Tijdens het avondprogramma vond discussie plaats over een aantal actuele onderwerpen. Op Rabobank Neder land werd een beroep gedaan de banken te ondersteunen bij hun gevecht een aanvaardbaar aandeel te verwerven in de financiering van het grote contingent nieuwbouw woningen dat in de komende jaren met name in het gebied tussen Nijmegen en Arnhem zal worden gereali seerd. Toegezegd werd de Rabohypotheekbank en Rabo Vastgoed maximaal in te zetten om de banken hierbij te ondersteunen. Directeur Dekker van de Rabobank I.iemers Zuid wierp, zoals hij het noemde, de knuppel in het hoenderhok, door te stellen dat het huidige commerciële beleid (Visie '98) het in zijn ogen noodzakelijk maakt echt werk te maken van het Human Resource beleid. Als dit niet gebeurt, zal collectief ontslag op enig moment onvermij delijk zijn. Hij had berekend dat als gevolg van het nieu we beleid een zeer groot aantal medewerkers zal moeten verdwijnen of ander werk zal moeten krijgen. Ook de invoering van de 36-urige werkweek dwingt de banken tot maatregelen, omdat korter werken in combinatie met de hoge kwaliteitseisen die aan de medewerkers zullen worden gesteld, de werkorganisatie extra belast. Dekker sprak zijn zorg uit over het feit dat de organisatie op papier over een uitstekend instrumentarium beschikt voor in- ,door- en uitstroom, maar dat dit instrumentari um in de praktijk nog onvoldoende resultaat heeft. Dit betoog gaf Meijer aanleiding de besturen in herinne ring te brengen dat de organisatie herhaaldelijk heeft uit gesproken een maximale inspanning te leveren om de medewerkers op hun nieuwe taken voor te bereiden. Hij noemde dit een primaire verantwoordelijkheid voor de bestuurders, een aangelegenheid die een prominente plaats op de bestuursagenda zou dienen in te nemen. Geen gedwongen ontslagen Hoofddirectielid Burghouts zei nog niet te willen denken in termen van gedwongen ontslagen. Het is dan echter wel noodzakelijk dat de banken fundamenteel anders omgaan met het personeelsontwikkelingsbeleid. 'Voor enige vorm van vrijblijvendheid is absoluut geen plaats meer. Banken zullen planmatiger met dit beleid moeten omgaan. Verantwoordelijkheid moet echt en door alle partijen worden gedragen. De medewerkers zullen in een vroeg stadium duidelijkheid moeten krijgen over hun perspectief, zodat zij rijd hebben zich daarop voor te bereiden. Functioneringsgesprekken dienen toekomstge richt te zijn en opleidingen moeten breed worden aange boden. Thans gaat 80% van het opleidingsbudget op aan 20% van onze mensen en dat kan niet goed zijn', aldus Burghouts. De voorzitter van de Ondernemingsraad van de bank Arnhem, de heer Raven, kreeg als laatste spreker de gele genheid in te gaan op de veranderende eisen die aan het personeel worden gesteld. Zijn betoog lag in het verleng de van de zorg die ook de heer Dekker had uitgesproken, waarbij hij niet schroomde ook de verantwoordelijkheid van de medewerker voor zijn eigen toekomst scherp aan te geven. Discussieleider Ton Planken kon de dag afsluiten door erop te wijzen dat de Raad van Beheer op bezoek was geweest in een gebied met grote potentie, waar banken opereren die, blijkens de bedrijfsbezoeken, mogen reke nen op een goede binding met hun zakelijke klanten. Hij constateerde dat er knelpunten waren gesignaleerd, maar dat daarvoor tijdens de discussies oplossingen waren aangedragen. Het tiende Regiohezoek van de Raad van Beheer zal plaatsvinden op 8 maart. Friesland zal dan het reisdoel zijn.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1996 | | pagina 9