Knooppunt Arnhem-Nijmegen: tel uw zegeningen Regiobezoeken Rood vort Beheer 8 Het begint wat eentonig te worden, maar ook het bezoek dat de Raad van Beheer op 10 november jongst leden aan het gebied rond Arnhem en Nijmegen bracht, was een succes. Dat bleek uit de reacties van de deel nemers. Voorzitter Meijer noemde dergelijke bezoeken zelfs 'het brood en water' van de Raad van Beheer. Dit keer werd ingegaan op de kansen van de Rabobanken binnen het KAN-gebied (Knooppunt Arnhem-Nijmegen), het Human Resource beleid, maar ook op het gedrag van de banken en van Rabobank Nederland. Bij de selectie van de inleiders voor dit Regiobezoek, waaraan 19 banken deelnamen, hadden de organi- satoren een gelukkige hand gehad. Mr. G.J. Jansen, voorzitter van het college van bestuur van het Knooppunt, en drs. G.M.P.J. Keulen, directeur van Parenco B.V., hiel den beiden een boeiende inleiding, waarin een scherp beeld naar voren kwam van de kansen en bedreigingen waarmee de Rabobanken in dit gebied te maken hebben. Jansen ging met name in op de bestuurlijke component, waarbij hij aangaf dat het huidige overheidsbeleid remmend werkt op de volledige acceptatie van 'provincies-nieuwe-stijl', zoals het KAN-gebied. Hij betreurde dit, omdat het Knooppunt zodanig is ingericht dat het kan functioneren op een schaal waarop - zoals hij het uitdrukte - 'de zaken worden gedaan'. Met een jaarlijkse woningbouw van 4 a 6000 woningen, industrievestiging op grote schaal en uitbreiding van de (glas)tuinbouw, was een takenpakket samengesteld dat perfect paste in de bestuurlijke opzet van het Knooppunt. De heer Keulen vulde dit betoog aan, waarbij hij met name wees op de geweldige potentie van dit gebied: veel ruimte voor bedrijfsterreinen, een uitste- Tijdens het bedrijfsbezoek aan de kwekerij van de heer Huisman (r) krijgen de heren Luteijn van de Raad van Beheer(m) en directeur Tiemessen van de Rabobank Huissen uitleg van de ondernemer. kende arbeidsmarkt en een strategische positie tussen Rotterdam en het Duitse en Oost-Europese achterland. Niet voor niets hadden twee internationale bureaus het KAN-gebied bestempeld als de Europese toplokatie! Pluim voor de Rabobank Corporate Desk De voorspoedige ontwikkelingen in het gebied werden echter in de ogen van Keulen geremd door een aantal fac toren, zoals het lage ambitieniveau van de Gelderlander, het ondernemersklimaat dat zich met moeite had hersteld van de negatieve benadering in de jaren tachtig, de bestuurlijke verwarring over de inrichting van het KAN, de gebrekkige lobby in Den Haag en de onbekendheid - ook bij insiders - van de feitelijke kwaliteiten van het gebied. Omdat er in de komende jaren voor een bedrag van 1 miljard gulden kan worden geïnvesteerd, zag hij grote mogelijkheden voor de banken in de regio. I lij

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1996 | | pagina 8