7 De heren Meijer en De Vrieze van de Rabobank Leerdam: 'Onze leden reageerden positief.' komsten in 1996 zullen eveneens worden voorafgegaan door schriftelijke enquêtes. De groepsdiscussies worden geleid door bestuurders van de bank. De eerste discussieronde heeft aan de verwach tingen voldaan. De deelnemers hebben in acht discussie groepen een aantal behartigenswaardige opmerkingen over het lidmaatschap gemaakt. Opvallend daarbij was dat ook leden in een traditionele coöperatieve omgeving, zoals het Westland toch wel mag worden genoemd, grote moeite hebben de toegevoegde waarde van een coöpera tieve bank aan te geven. Ook hier klonk weer een sterk pleidooi voor een betere communicatie. Rabobank Leerdam bezint zich op haar missie De bestuurscolleges van de Rabobank Leerdam zagen de discussies met hun leden als een logisch gevolg op hun eigen bezinning op de doelstelling van de bank. Bestuurs voorzitter mr. N. Meijer, sinds vijf jaar aan de bank ver bonden, licht de achtergronden hiervan als volgt toe: 'In het voorjaar van 1995 hebben de colleges zich met de directie van de bank bezonnen op onze missie. Centraal hierin stond de vraag naar de identiteit van de bank en de hieruit voortvloeiende relatie met de leden. Eén van de uitkomsten van deze bezinning was de wens te komen tot een inhoudelijke discussie met de leden over het coöpera tieve karakter van hun bank. Daartoe werden de leden nadrukkelijk uitgenodigd de algemene vergadering bij te wonen. Voorafgaand aan die vergadering werd een enquêteformulier toegezonden waarin de leden hun mening konden geven over hun invloed op het bankbe- leid, op de betrokkenheid van de bank en de kwaliteit van de bancaire dienstverlening. Een kleine vijftig leden vulden de enquête in en woonden de algemene vergade ring bij.' In negen discussiegroepen werden daar vervolgens vier stellingen over het coöperatieve karakter van de bank besproken. Deze stellingen sloten aan op de enquête vragen. Meijer over de uitkomsten hiervan: 'Onze leden reageerden zonder uitzondering positief op ons initiatief. Tegelijkertijd aarzelden ze niet kritische kanttekeningen bij onze dienstverlening te plaatsen. Duidelijk werd ook dat we nog veel energie zullen moeten steken in het tot waarde brengen van onze co- operatieve structuur. Bij veel leden ervaar je toch dat zij de voordelen van die structuur met name zien in het materiële vlak. Daarvoor zijn het ook ondernemers! We hebben toegezegd dat we volgend jaar terug zullen komen op de uitkomsten van de discussies. We willen dan concreet ingaan op de toegevoegde waarde van de coöperatie die in mijn ogen toch met name is gelegen in immateriële zaken, zoals deskundigheid, betrokken heid en ons pro-actief reageren op de behoeften in de tl markt. We hebben er overigens bewust voor gekozen de discussie open te houden in die zin, dat we vooraf geen grenzen hebben gesteld aan de mogelijke uitkom- sten ervan.' 'Onze autonomie is niet kopieerbaar' Drs. A.A.M. de Vrieze, bijna zes jaar directeur van de bank, heeft met zijn medewerkers veel energie gestoken in de voorbereiding van de discussies met de leden. 'We CO hebben van deze eerste exercitie veel geleerd. Zo had den we de aan de leden toegezonden enquête ook door onze bestuurders en medewerkers laten invullen. Je ziet dan een patroon waarin bestuurders in het algemeen positiever denken over onze meerwaarde als coöperatie ve bank dan onze medewerkers en de leden. Dat geldt met name in de sfeer van de persoonlijke betrokkenheid en de invloed van de leden op het bankbeleid. Ook hier uit mag je concluderen dat er nog veel te doen is. Ik denk dat we de meerwaarde van onze structuur met name zullen moeten vinden in de mogelijkheden die onze autonomie ons biedt. De invulling daarvan zul je keer op keer met je leden moeten bespreken. Autono mie ontleen je immers aan hen? We kunnen heel veel initiatieven nemen en daar het etiket 'coöperatie' op plakken, maar je moet wel beseffen dat die initiatieven door onze concurrenten direct kunnen worden gekopieerd. Alleen onze autonomie is uniek en dus niet te kopiëren!' aldus De Vrieze.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1996 | | pagina 7