Servet en tafellaken Column 4 Of onze Van Dale het begrip al kent, weet ik niet. Wel weet ik dat het woord 'netwerken' in de meest uiteen lopende branches wordt gebruikt. Ook binnen onze organisatie wordt regelmatig over het belang ervan gesproken. Het ontbreekt zelfs niet in het functieprofiel van bestuurders! Het staat er zo mooi: bestuurders dienen toegang te hebben tot de voor de bank relevante net werken. Het is dus zelfs een soort selectiecrite rium. Je 'netwerkt' - overigens een afschuwe lijke uitdrukking - door aanwezig te zijn bij personen en instanties, en bij gelegenheden waar de presentie van de bank wordt ver wacht en in haar belang is. De coöperatieve structuur stelt onze Rabobanken bij uitstek in staat maximaal profijt te trekken van dit feno meen. We staan immers midden in de gemeenschap, weten wat daar leeft en ken nen de mensen en de verhoudingen als geen ander. Netwerken is een begrip dat - welis waar onder een nieuwe naam - feitelijk niets anders is dan onze traditionele wijze van wer ken. Als ik vanuit mijn functie als Rabobankbe- stuurder aan netwerken denk, onderscheid ik drie niveaus: het lokale, het nationale en het niveau dat daar ergens tussenin ligt. Dit laat ste zal ik in dit kader aanduiden als het 'mid denniveau'. Het gaat dan om een niveau dat verder reikt dan de werkgebiedsgrenzen van een lokale bank. Op lokaal en nationaal niveau gaat het net werken ons moeiteloos af. Het past ook bij de schaal waarop we werken. Leden van de beheerscolleges, directieleden en medewer kers van de lokale bank kwijten zich met over gave van deze taak. Op nationaal niveau zien we regelmatig leden van de hoogste colleges van Rabobank Nederland die uitstekend in de netwerken participeren. Ook dit past in de structuur van onze organisatie. Met het eerder genoemde middenniveau hebben we meer moeite. Op dat niveau tus sen servet (de lokale bank) en tafellaken (Rabobank Nederland) beschikken we door onze structuur niet over een natuurlijke verte genwoordiging. Toch lijkt het mij van groot belang dat ook daar onze Rabobank daad werkelijk present is. Ik denk dan aan organisa ties zoals de Kamers van Koophandel, de Instituten voor het Midden- en Kleinbedrijf, Innovatiecentra, Provinciale overheden, regionale business-to-business beurzen, enzovoorts. Uit eigen waarneming heb ik kunnen vaststellen dat onze concurrenten in die organisaties goed zijn vertegenwoordigd. De Rabobank ontbreekt vaak en dat schaadt ons. We laten het te vaak afweten, tenzij er toevallig een Rabobank - vaak door persoon lijke relaties - in staat is haar netwerkfunctie te vervullen. Een gunstige uitzondering hier op vormt naar mijn inschatting het agrarische netwerk. Toch zouden we eens serieus met elkaar moe ten nadenken hoe we tot afspraken kunnen komen om ook op het middenniveau de Rabobank maximaal aanwezig te laten zijn. Dat is ons gezamenlijke belang en ik denk dat onze banken daartoe ook bereid zijn. De dis cussies over de bewerking van de midden- markt hebben me in dat opzicht optimistisch gestemd. De organisatie heeft dit najaar het belang van dit marktsegment onderkend en wil afspraken maken over een doeltreffende bewerking hiervan. De achterliggende gedachte hierbij is dat een goede positie op de middenmarkt uiteindelijk de totale organi satie ten goede zal komen. Ik zie dus tussen de bewerking van de middenmarkt en het participeren in netwerken op het midden niveau duidelijke paralellen. Voordat het netwerken op het middenniveau ter hand kan worden genomen, zal allereerst een goede inventarisatie van deze bovenge- meentelijke organisaties dienen plaats te vin den. Dit is een taak voor Rabobank Nederland en met name voor de regiodirecties. Van die kant ook zouden met de banken in het desbe treffende gebied afspraken kunnen worden gemaakt over de concrete aanpak. Daarbij dient voorop te staan dat degene die de net werkfunctie op dit niveau vervult daadwerke lijk wordt gezien als een vertegenwoordiger van de Rabobankorganisatie en ook tot zaken kan komen. Onder omstandigheden kan dit dus ook een vertegenwoordiger van de regio directie zijn. We gaan de komende maanden veel investe ren in de bewerking van de middenmarkt. Zou het geen aanbeveling verdienen het netwer ken op het middenniveau tegelijkertijd te laten meeliften? L.A.C. Soeters, voorzitter bestuur Rabobank Schouwen-Zierikzee

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1996 | | pagina 4