De medewerker als succesfactor Begin vorig jaar hebben we een nieuw beeldmerk geïntroduceerd, waarbij de mens centraal staat. Inmiddels hebben we bemerkt dat de keuze voor een dergelijk beeldmerk vele en forse consequenties heeft, ook in de richting van het personeel. Het nieuwe beeld merk is tot stand gekomen in een wereld die echt andere eisen aan onze mensen stelt. Visie '98 vertaalt die wereld in een nieuw commercieel handelen met zelfbewuste klanten en pro-actieve adviseurs en relatiebeheerders. De nieuwe CAO gaat uit van volwassen verhoudingen tussen medewerker en manager en past heel logisch in die wereld. De CAO vindt haar basis in de eisen die de markt stelt en die zeer wel in overeenstemming zijn te brengen met de belangen van de medewerkers. De banken zijn in een veel inspanning vergend proces doende - al dan niet met ondersteuning van Rabobank Nederland - hun ambitieniveau voor 1998 in kaart te brengen en hun organisatiestructuur daarop aan te pas sen. Bestuurders, managers en medewerkers krijgen hier door inzicht in de consequenties die dit heeft op de factor arbeid. Tijdens het recente Regiobezoek van de Raad van Beheer aan het gebied rond Arnhem en Nijmegen is door verte genwoordigers van lokale banken - zowel van directie- als van personeelszijde - zorg uitge sproken over de eisen die het nieuwe beleid stelt aan de medewerkers. Die zorg werd mede ingegeven door de richting die in het kader van het nieuwe beleid voor de particulierenmarkt zal worden ingeslagen voor het seg ment Basisvoorzieningen. Allerwegen werd de noodzaak onderkend alle aandacht te richten op een goed in-, door- en uitstroombeleid. Ettelijke duizenden medewerkers zul len immers in de komende jaren hun functie verliezen. Vrijwel iedere medewerker wordt geconfronteerd met ingrijpende veranderingen in het werk, waar veel admini stratieve werkzaamheden verdwijnen om plaats te maken voor meer commercie. De nota 'Op weg naar nieuwe arbeidsverhoudingen' sluit naadloos aan op deze ontwikkelingen. Deze nota, die in de laatst gehouden Centrale Kringvergadering is behan deld en in het voorjaar 1996 ook in de kringen wordt besproken, geeft een groot aantal aanzetten om managers en medewerkers in staat te stellen de kanteling naar een 'ondernemende' bank te maken. Het instrumentarium voor deze beweging is beschikbaar. Workshops kunnen de managementteams begeleiden bij deze veranderings processen. Ervaring leert dat juist mensgerichte managers succesvol zijn bij het begeleiden van deze processen. Zij bekijken hun organisatie mede vanuit het perspectief van de medewerker, die ze zien als mondige lieden die in hun werk serieus willen worden genomen, uit zijn op hun persoonlijke ontplooiing en 'ondernemer' zijn van hun eigen arbeid en zich daarvoor ook verantwoordelijk voelen. Dit alles heeft gevolgen voor de inhoud van de functioneringsgesprekken, maar ook voor de kwaliteit van het proces rond personeels- en opleidingsplanning. Bij dit alles zal de manager zich gesteund moeten weten door zijn bestuur. Het nieuwe beleid verwacht immers van de bestuurders dat zij oog hebben voor de nieuwe eisen die worden gesteld en zich verantwoordelijk weten voor een klimaat in de bank, waar kan worden gewerkt in een innovatieve cultuur binnen nieuwe arbeidsver houdingen. Visie '98 kan haar doelstellingen slechts bereiken als de organisatie erin slaagt de personele component optimaal in te zetten. Met instemming willen we dan ook een bestuurder citeren die tijdens het bezoek van de Raad van Beheer aan het KAN-gebied zijn collegae opriep het Human Resource beleid een vaste plaats te geven op de bestuursagenda. Dit beleid zou voor de komend jaren wel 'ns het belangrijkste aandachtspunt voor de bestuur ders kunnen worden! De redactie wenst u een inspirerend 1996. Roosen

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1996 | | pagina 3