Vroegindewey (I): Trots op de medewerkers. tugaal nu daadwerkelijk sprake van een 'lerende organi satie'. 'We zijn gewaarschuwd voor de zogenoemde 'post-natale-ISO-depressie', gekscheert directeur Vroegin dewey, 'maar de ervaring met ISO bij de vele bedrijven heeft ook geleerd, dat we nu in hoge mate 'self-propel- ling' zijn.' Vrijwilligers 'Een belangrijke stap in het traject', aldus Roelse, 'was het intern aan de orde stellen van dit kwaliteitsstreven. In de eerste plaats bij onze medewerkers, maar natuur lijk ook bij de organisatie, want je kiest daarmee voor een eigen deel-invulling van wat we met Visie '98 beogen te bereiken, namelijk het worden van een klant gerichte organisatie die kwaliteit levert en efficiënt werkt.' De accountantsdienst werd gepolst, hetgeen van die kant resulteerde in een groen licht en zelfs in een vrij nauwe betrokkenheid bij de verdere invulling en uitwerking van het kwaliteitsproject. Dit betekent overigens niet, zoals Hoofddirecteur Van den Goor- bergh op de algemene vergadering van de bank ook zei, dat het ISO-certificaat voor lokale banken nu 'een must' is. Er zijn immers verschillende kwaliteitspro gramma's, terwijl zeker ook van diverse interne projec ten een kwaliteitsverhogende werking uitgaat. Ronduit enthousiast is het drietal over de geweldige wijze waarop de veeleisende kwaliteitsslag door de medewerkers is opgepakt. 'Ik ben daar gewoonweg trots op', beklemtoont Vroegindewey. 'Zo'n traject valt of staat met het naar voren treden van een aantal vrijwilligers. Het had niet veel gescheeld of ik had er dertig aan m'n bureau gehad. Het kostte dus geen enkele moeite om er twaalf te vinden die de belangrijk ste deelprocessen binnen de bank voor hun rekening wilden nemen. Ook Verschoor geeft aan aangenaam verrast te zijn geweest: 'De grote vraag was natuurlijk: hoe pakken onze plannen uit, hoe doet het personeel het? Maar al snel hoor je erover en merk je dat het leeft. Iedereen is er achter gaan staan. Er is volop in de avonduren overgewerkt, let wel in eigen tijd! Het tijds- beslag is enorm geweest. Je moet wel weten waaraan je begint.' Bestuur bestuurt Nu de krachtsinspanning achter de rug is, staat de Rabobank Hoogvliet-Poortugaal op scherp. Men wil de vruchten plukken van het kwaliteitsstreven dat naar bin nen en buiten zo'n aanzienlijk effect heeft. Bewaakt door een eigen kwaliteitsmanagement, loopt nu intern alles op rolletjes. Dat er klantvriendelijker en efficiënter wordt gewerkt, zal ongetwijfeld gaan neerslaan in de resultaten. Extern gaan lucratieve deuren open die tot voor kort voor een bank als Hoogvliet-Poortugaal geslo ten bleven: 'Onder invloed van het predikaat krijgen we nu onverwachte contacten in het bedrijfsleven', zegt Vroegindewey, 'ooit waren we een overwegend agrari sche bank; nu opereert de bank met een nog toegeno men zelfvertrouwen met name in de HID-sector.' Onder invloed van die ontwikkeling was het coöperatieve func tioneren er door de jaren heen wel wat bij ingeschoten. 'Maar we hebben ons duidelijk geprikkeld gevoeld door het verhaal van Meijer', verklaart Roelse, 'en nemen nu onze coöperatieve missie weer als vanouds serieus. We ontplooien gerichte actie naar onze leden en relaties. En over één ding zijn we het hier ook wel eens: het bestuur bestuurt!' Bij alle gerichtheid op het levendige bedrijfsleven in haar omgeving, waakt de bank er overigens voor de particu liere sector te veronachtzamen. 'Het aardige is dat het ISO-predikaat ook door onze particuliere klanten wordt opgepikt', vertelt Vroegindewey. 'Mensen herkennen het en feliciteren ons, want niet zelden werken ze bij een van de vele bedrijven hier in de buurt die zelf ook zijn gecer tificeerd.' 'Heb ik teveel gezegd?', besluit voorzitter Roelse opgewekt, 'je straalt iets uit!' 22

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1996 | | pagina 22