kan door daartoe gerechtigde, certificerende bureaus worden afgegeven aan bedrijven uit de industriële sector, maar bijvoorbeeld ook aan bedrijven uit de dienstverle ningssector (code 9002). 'ISO is een begrip binnen het bedrijfsleven en ook verreweg het belangrijkste predikaat als het gaat om kwaliteitsmanagement', licht Roelse toe. 'Er is inmiddels al een netwerk ontstaan van zo'n 7000 bedrijven die het predikaat mogen voeren en elkaar daar op vinden. Je straalt iets uit. Hier in Rijnmond, waar veel van die bedrijven zijn gevestigd, zie je het predikaat zelfs zo links en rechts aan de gevels verschijnen.' Uit het ver haal van de voorzitter wordt duidelijk dat bedrijven onderling een groot gewicht toekennen aan deze wijze van kwaliteitsborging. Geen gekke gedachte Aangezien kwaliteitsmanagement overal sterk opgang doet, is het hebhen van het ISO-certificaat steeds vaker een aanbeveling voor bedrijven om tot zaken te komen. Geen gekke gedachte om daar als bank een ingang te hebben. 'Aan een bankinstelling was het certificaat hier te lande echter nog nooit afgegeven', benadrukt Vroeg- indewey. 'We hebben toen contact opgenomen met het certificerend Bureau Veritas ('sinds 1828') om te kijken of er ook voor ons mogelijkheden waren om de kwali teitsstandaard te verwerven.' Aangezien ervaringen op het terrein van het bankwezen nog geheel ontbraken, is Vroegindewey toen allereerst zelf eens bij een ander bedrijf de hele certificeringsprocedure mee gaan uit werken en toepassen. Dat zou hem beter in staat stel len dat ook binnen zijn eigen bank gestalte te geven. Het verwerven van het ISO-certificaat is over het alge meen een vrij kostbare aangelegenheid. 'Ik ben er ech ter zeker van dat ik iedere geïnvesteerde cent dubbel en dwars ga terugverdienen', zegt de ondernemende direc teur. Nu al zijn daar de tekenen van te bespeuren. Relaties die de bank 'anders niet zouden hebben zien staan' komen nu wel in beeld. 'Vergeet ook niet dat er intern door een betere efficiency en effectiviteit heel veel wordt terugverdiend. En dan laten we factoren zoals motivatie en arbeidsvreugde nog maar even bui ten beschouwing.' Geen keurslijf 'ISO-certificering betekent in de praktijk het nauwgezet beschrijven van het hele bedrijfsproces en het daarbij aangeven van kwaliteitsstandaards waaraan procedures en werkinstructies moeten voldoen. Het resultaat wordt vervolgens geverifieerd door het certificerend bureau. Er is dus geen sprake van een keurslijf dat je van buitenaf krijgt opgelegd', zegt bestuurssecretaris Verschoor, 'zaken die niet in orde zijn of bepaalde klachten dienen door de 'non-conformity-registration' met kwaliteitsfor mulieren te worden verbeterd. Om het geheel overzichte lijk te houden, zijn alle werkzaamheden binnen de bank opgedeeld in twaalf deelprocessen, zoals sparen, lenen, verzekeren, systemen, etcetera. Maar ook het functione ren van het bestuur is door de molen gegaan. Daarbij hadden we natuurlijk in de Leidraad voor bestuur en raad van toezicht een prima norm die eigenlijk naadloos aansluit op dit kwaliteitsstreven.' Is het ISO-certificaat eenmaal verworven, dan voert het certificerend hureau vervolgens twee keer per jaar een controle uit op de naleving van de aangelegde kwaliteits standaard. 'In ons geval betreft het zo'n 150 procedures en 100 werkinstructies', verduidelijkt Vroegindewey. 'In de afgelopen 10 maanden zijn daar al een kleine 1000 kwaliteitsformulieren uitgerold, waarmee we ons dus al flink hebben verbeterd.' Dit duidt erop dat er sprake is van een doorgaand proces. 'Je verbindt je inderdaad voor jaren', verklaart Roelse, 'dat is ook de bottle-neck, want het certificaat halen is nog niet eens het moeilijkst: de kunst is om het kwaliteitsborgingssysteeni te managen en er waar nodig telkens ook nieuwe dingen aan toe te voe gen.' Door constant geconcentreerd te blijven op mogelij ke verbeteringen, is er bij de Rabobank Hoogvliet-Poor- Mevr. Verschoor: 'Ook het functio neren van het bestuur is door de molen gegaan.' 1 I

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1996 | | pagina 21