een gestandaardiseerd en eenvoudig produktaanbod van zo'n 25 produkten met een goede service en scher pe prijs. Van den Broek, die in de CKV voor de laatste maal acte de présence gaf, wees op de grote conse quenties hiervan, zowel in termen van personeelsre ductie en de vereiste kwaliteitsslag als de systeemtech nische kant van het verhaal bij Rabobank Nederland. 'We koersen op een proces van zeker drie jaar', aldus Van den Broek, die daarbij sprak van een uiterste inspanning om het zittend personeel zoveel mogelijk in de slag mee te nemen. Opgemerkt werd dat de slui ting van kleine kantoren ook een coöperatieve dimen sie aan de plannen geeft. Volgens Van den Broek hoogwaardige produkten tegen een zo laag mogelijke kostprijs. Ook de funding van de lokale banken dient op die basis te geschieden, waarbij derivaten een belangrijk hulpmiddel zijn. Op de externe markt - in Nederland de grote bedrijven en instellingen, daarbui ten de dochters van Nederlandse bedrijven, de food- en agribusiness en de handelsfinancieringen - heeft het CBB een nadrukkelijke winstdoelstelling. Er bestaat volgens Visser geen spanningsveld tussen deze interne en externe resultaatgebieden, zoals vanuit de CKV werd verondersteld. Hij gaf vier redenen van bestaan voor het CBB: bijdragen aan de positionering van de Rabobank als bedrijvenbank, 'kraamkamer' zijn van hoort 'het kleine kernenbeleid' als eventueel knelpunt in de kostenreductie zeker thuis in de coöperatiedis cussie. Met het voorlezen van vier verslagen van interviews met directeuren van lokale banken begaf Hoofddirecteur drs. I'.M. Burghouts zich in 'de weerbarstige materie' van het Human Resource beleid. Hij maakte duidelijk dat de komende tijd een ommezwaai nodig zal zijn in houding en gedrag binnen de organisatie, waaraan, zo werd vanuit de CKV opgemerkt, zeker ook voor de col leges een rol is weggelegd: 'De beheerscolleges moeten eigenlijk actief meedoen, maar in ieder geval de verant woordelijkheid nemen en erop toezien dat er dingen gebeuren.' Dat laatste zou Burghouts 'al heel wat' vinden. Buitenland dient binnenland 'Het Centrale Bankbedrijf ligt goed op koers', aldus Visser bij zijn toelichting op de gang van zaken bij dit onderdeel van Rabobank Nederland. Opererend op een interne en een externe markt heeft het CBB resul taatgebieden met onderscheiden opdrachten en doel stellingen. Op de interne markt - de lokale banken en hun klanten - gaat het om het leveren van kwalitatief produkten die zijn toegesneden op het kleinschalige bedrijf van de lokale banken, bijdragen aan de solvabi liteitspositie van de organisatie en het vertegenwoordi gen van de organisatie op de geld- en kapitaalmarkten. 'Het CBB ondersteunt en verbetert het imago van de Rabobank in binnen- en buitenland', aldus Visser, die benadrukte dat het oorspronkelijke uitgangspunt van 'buitenland dient binnenland', zoals geformuleerd door mr. H.J.A.E.M. Klarenbeek, de in 1989 overleden vice- voorzitter van de Hoofddirectie, op dit alles onverkort van toepassing is. •- 17

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1996 | | pagina 17