Stafgroep coöperatie Agenda Rabobank IN HET NIEUWS 13 lezingen bij. Thans kan nog op twee lezingen worden ingeschreven, te weten: - 'Het grote ongenoegen' door prof. dr. H.R. van Gunsteren, hoogleraar Politieke Theo rieën en Rechtsfilosofie aan de Rijksuniver siteit Leiden. Deze lezing wordt bij Rabo bank Nederland gehouden op 13 en 15 februari 1996 in Eindhoven, resp. in Utrecht; - 'Organiseren in een Democratie' door prof. ir. W.L. van Dinten, bijzonder hoogleraar Organisatie Analyse en Synthese aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam en direc teur Strategie bij Rabobank Nederland. Deze lezing wordt gehouden op 13 en 14 maart 1996 in Eindhoven, resp. in Utrecht. Voor informatie RabobankAcademie/Seminars: EZ b63, tel. 040-2176545. ken en met Rabobank Nederland, en beleids adviezen hierover uitbrengen. De eerste bij eenkomst had een constituerend karakter. Er zijn enige werkafspraken gemaakt. Zo zullen nota's over coöperatie-ontwikkeling die in de organisatie aan de orde worden gesteld, steeds worden voorzien van een advies van de Begeleidingscommissie. Ook is gesproken over de positie van de Klankbordgroep Bestuurders. Besloten is dit college vooralsnog te handhaven in zijn taak de Stafgroep te ondersteunen bij haar werkzaamheden voor besturen en raden van toezicht. - De Algemene Vergadering zal plaatsvinden op donderdag 6 juni. - De Centrale Kringvergaderingen zijn gepland op 20 maart, 15 mei, 4 september en 20 november. Voor informatie over deze rubriek: telefoon (040)217 79 72of (030)216 1090 Begeleidingscommissie Coöperatie- Aangelegenheden Op 22 november 1995 vond de eerste verga dering plaats van de door de Centrale Kring vergadering van 6 september 1995 ingestelde Begeleidingscommissie Coöperatie-Aangele- Kunst van de Rabobank Velen zal het niet zijn ontgaan dat kunst - met een grote 'k' - binnen de Rabobank steeds meer naar de voorgrond komt. Het Finan- cieele Dagblad in ieder geval niet. Hoofd Kunstzaken van Rabobank Nederland, drs. genheden. Deze uit tien bestuurders en vijf directeuren bestaande Commissie onder voor zitterschap van Hoofddirectielid dr. W.M. van den Goorbergh heeft tot taak het proces van coöperatie-ontwikkeling te begeleiden. Daar toe zal zij overleg plegen met de lokale ban- Marieke van Schijndel, doet het hoe en waar om uit de doeken. 'Het is hier een analytische omgeving waarbinnen het nodig is dat men sen zo nu en dan creatief geprikkeld worden', verklaart zij onder meer. Na tien jaar verzame len wordt in het artikel een tussenbalans opgemaakt van de tot stand gekomen collec tie, die wordt aangewend ter opluistering van de kantoren van Rabobank Nederland. Maar ook wordt duidelijk dat kunst in de lokale bankhal een vaste plek begint te krijgen. Goed uit de verf komt dat Kunstzaken ook daarvoor de expertise in huis heeft. (Het Financieele Dagblad, 6 oktober 1995) Digitaal dorpsplein De Rabobank timmert stevig aan de elektroni sche snelweg. 'De Rabobank wil met het ope nen van trefpunten op de digitale snelweg de functie van het oude dorpsplein herstellen', staat te lezen in LT Journaal. Het gaat om een proef waarbij een vijftigtal banken betrokken zijn. Met deze lokale informatieplatforms wil de Rabobank Internet inzetten als lokaal bind middel voor haar relaties. 'Met de trefpunten wil de op coöperatieve leest geschoeide instelling, die ook als eerste Nederlandse bank op het Internet aanwezig was, haar betrokken heid bij de lokale gemeenschap benadrukken en zich profileren als een moderne, innovatie ve bank', slaat het artikel de spijker op de kop. (LTJournaal, 9november 1995) Weer inventief met lease-back Na de opzienbarende 'technoleases' met Philips en Fokker in 1994 heeft de Rabobank eind vorig jaar opnieuw een markt aangeboord voor zogenoemde sales-lease-back-construc- ties. Aldus meldde ook Het Financieele Dag blad. De 88 waterschappen moeten de komende jaren flinke investeringen doen in het beheer van de waterkwaliteit. Door het realiseren van fiscaal voordeel is het voor de betrokken partijen interessant om hiervoor de door de Rabobank ontwikkelde 'milieulease' toe te passen. Voor de constructie werd vooraf toestemming van het Ministerie van Financiën verkregen. (Het Financieele Dagblad, 17 november 1995) Wijffels' Eurovisie Met een zekere regelmaat zijn er van die items waarover Wijffels in de pers steevast en veel vuldig naar zijn mening wordt gevraagd. Heel begrijpelijk, zouden wij zeggen. Het nu levensgroot opgedoemde probleem van de Europese Monetaire Unie (EMU) houdt de gemoederen meer dan bezig. Wijffels brengt - waar menigeen nog het spoor bijster is - bij diverse gelegenheden schijnbaar moeiteloos leidende denkbeelden hierover te berde. In

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1996 | | pagina 13