Interne berichten Bank Bestuurder De oplettenden onder u zal het zijn opgeval len: uw vakblad heeft zijn oorspronkelijke naam terug! Bestuurder Bank heet weer Bank& Bestuurder. Begin 1995, bij de intro ductie van de nieuwe huisstijl, wilde de redac tie het centraal stellen van de mens ook door trekken naar de naamgeving van het bestuurdersblad. Dat de nieuwe naam niet lekker 'bekte' werd als een te overwinnen nadeel beschouwd. In de praktijk van alledag bleef echter vrijwel iedereen het blad bij zijn oorspronkelijke naam noemen. Bovendien klopte 'het verhaal achter' de naamswijziging niet. Het blad is bestemd voor bestuurders (en directeuren). Voor hen staat de - hun - bank centraal. De bank moet dus in de naamgeving voorop (blijven) komen. Vandaar! (Voor de redactie blijft de bestuurder overigens wel centraal.) De banderollen waarin u het blad thuis ont vangt, dragen nog de naam uit 1995. We gebruiken ze tot de voorraad op is. Abonnementen op Bank Bestuurder Als gevolg van de invoering van de nieuwe structuur voor Interne Communicatie bij Rabobank Nederland vallen vanaf 1 januari 1996 de abonnementskosten van Bank Bestuurder grotendeels onder het vaste bedrag per bank. Dit betreft de abonnemen ten voor de zittende bestuurders, benevens één abonnement per bank (het directie-exem plaar). Nieuwe bestuurders krijgen het blad dus automatisch, zodra hun gegevens bij Rabobank Nederland bekend zijn. Voor extra abonnementen - bijvoorbeeld voor niet meer actieve bestuurders of overige leden van het managementteam - wordt een abonnementsprijs van f 10,- per jaar in reke ning gebracht. Dergelijke abonnementen kun nen worden aangevraagd bij het Centraal Adressen Beheer, BC 102 A. De thans reeds lopende abonnementen van deze laatste categorie blijven bestaan. De banken worden hiervoor te zijner tijd doorbelast. Het nieuwe abonnementensysteem gaat in met de twee de aflevering van deze jaargang. Inhoudsopgave Voor de geïnteresseerde lezer is een inhouds opgave op trefwoord van de in 1995 versche nen artikelen kosteloos beschikbaar. Ook is het mogelijk een overzicht te ontvangen van alle Rabobanken die sinds de start van Bank& Bestuurder in 1992 in het blad zijn genoemd. Een telefoontje naar de redactie (030-21 61 904) volstaat. Coöperatie als inspiratie Los van de 'officiële' discussie rond onze co- operatieve structuur worden her en der in de organisatie initiatieven genomen om tot een eigentijdse invulling van de coöperatie te komen. Zo bestaat reeds geruime tijd de Beleidswei kplaats Coöperatieve Innovatie, een initiatief van de Stafgroep Strategie van Rabobank Nederland. In deze werkplaats wor den door een groep belangstellende mensen van binnen en buiten onze organisatie allerlei initiatieven bedacht die zouden kunnen pas sen in de coöperatie-ontwikkeling. De Werk plaats richt zich met name op ideeën die ondernemers kunnen helpen om bepaalde markt-imperfecties met eenvoudige middelen te overwinnen. Van meer recente datum is het initiatief van een groep bestuurders en directeuren om een soort brainstormgroep te vormen. De leden van deze groep hebben op zich genomen ieder een aantal ideeën in te brengen. Het is een informeel gezelschap dat zich ook volledig openstelt voor de ideeën van belangstellende collega's. Uit deze groep is bijvoorbeeld door mr. Wim Gaalman, lid van de raad van toezicht van de Rabobank Oldenzaal-Weerselo, het ini tiatief ontstaan bestuurders en medewerkers van banken uit te nodigen tegen een inschrijf geld van een tientje toe te treden tot de Coöperatieve Alliantie. Deze Alliantie wil prij zen beschikbaar stellen aan lokale banken die zich bijzonder innovatief met de coöperatie ontwikkeling bezighouden. In een volgende aflevering van Bank Bestuurder zullen we aan deze initiatieven aandacht schenken. (Voor inlichtingen over de Beleidswerkplaats: 0302163382; over de brainstormgroep: 030 216 1090) Raad van toezicht of ledenraad? Hoewel tijdens de coöperatieconferenties dat onderwerp nog niet aan de orde is geweest, wordt door bestuurders en directeuren van banken regelmatig gediscussieerd over het takenpakket en de positie van de raad van toezicht. Daarbij wordt de vraag gesteld of de raad van toezicht voor de toekomst behouden zou moeten blijven, of dat er aanleiding bestaat dit college te vervangen door een soort ledenraad. In de ogen van bepaalde bestuurders en directeuren lijkt de toege voegde waarde van de raad van toezicht immers af te nemen omdat het bestuur zich steeds meer op hoofdlijnen concentreert. Om daarbij geen verkeerde verwachtingen te laten ontstaan, is het wellicht goed aan te geven dat de wet de term 'ledenraad' reser veert voor een bijzondere vorm van een alge mene vergadering, namelijk een die bestaat uit afgevaardigden die door en uit de leden worden gekozen, een zogenoemde getrapte algemene ledenvergadering. Een dergelijke algemene vergadering heet dan in de wet 'ledenraad'. Een ledenraad vervangt dus in feite niet de raad van toezicht, maar de 'tradi tionele' algemene vergadering van alle leden, zoals wij die statutair kennen. Bovendien is een Raad van Toezicht volgens de wet verplicht als er sprake is van een struc tuurcoöperatie. Dat is het geval als een coöpe ratie meer dan 100 werknemers heeft, een ver mogen van ten minste 25 miljoen gulden en een Ondernemingsraad. Een coöperatie die gedurende driejaar aan deze voorwaarden voldoet, is een structuurcoöperatie met een verplichte raad van toezicht (met enigszins afwijkende bevoegdheden). Op dit moment hebben enkele tientallen Rabobanken de sta tus van structuurcoöperatie. De verwachting is dat dit aantal in de komende jaren fors zal toe nemen. Rabobank Nederland, Juridische advisering W.A.B. Winteravondlezingen De cyclus van Winteravondlezingen in het sei zoen 1995-96 onder de titel 'Democratie... Nu en in de Toekomst' ondervindt veel belang stelling. Steeds meer bestuurders wonen deze I 2

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1996 | | pagina 12