r Vullings: 'We winnen aan kwaliteit.' Unieke formule Hiermee komen we hij het derde facet van 'Vast en Zeker': de hele procesgang van de klant aan de balie naar Interpolis en vice versa. 'We maken waar het kan gebruik van elektronische mogelijkheden om processen zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen', aldus Vullings. 'Dat betekent onder meer de input eenmalig direct bij de bron vastleggen en gebruikmaken van ken nissystemen. Door de standaardisering kunnen enorme besparingen worden gerealiseerd, niet in de laatste plaats bij de lokale banken. Van de particuliere schade verzekeringen, waar we ook al het verst mee gevorderd zijn, kan 80% langs deze weg gaan verlopen.' Hier wordt volgens hem een 'unieke commerciële formule' ontwikkeld die de lokale bank in staat stelt zich als een 'direct writer' in het eigen werkgebied op te stellen. Dat zal voor een groot gedeelte ook opgaan voor de bedrij- vensector. Niet alles wat daar speelt is per definitie 'whole sale': met technologie kan ook in de bedrijven- sector veel en lucratief worden gestandaardiseerd. 'Net als wij, zijn ook de lokale banken hard aan het werk met kostenreductie, het verhogen van hun commerciële slagkracht en het daaraan aanpassen van hun organisa tie', trekt Vullings de parallel, om vervolgens te waar schuwen voor een onderwaardering van de functie van de assurantie-adviseur: 'Deze is eigenlijk vanouds het voorbeeld van commerciële slagkracht en flexibiliteit. Die specifieke kennis moet behouden blijven en is bij voorbeeld zeker niet zomaar even aan een relatiebeheer der te plakken. Maar dat laat ik graag aan de lokale bank over.' Een warme, persoonlijke uitstraling Als het nieuwe Interpolis erin slaagt de lokale banken goed mee te krijgen, is het volgens Vullings een min of meer natuurlijke ontwikkeling dat de coöperatieve ver zekeraar uitgroeit tot hun volwaardige, primaire maat schappij. 'En als we nagaan dat nu slechts één op de zes Rabobankklanten bij Interpolis zit', becijfert hij, 'is een verdubbeling van ons totale marktaandeel dus zeer wel denkbaar. Daarmee zouden we ook automatisch bij de top van de grootste verzekeraars horen.' Duidelijk is dat Vullings verandering wil in het feit dat Interpolis nu een nog relatief onbekende maatschappij is. 1 lij toont zich geen voorstander van een transformatie van Interpolis naar 'Rabopolis'. Beter is het volgens hem de bank- en verzekeringsactiviteiten in naam zoveel mogelijk geschei den te houden. Interpolis zal in 1996 het eigen imago dan ook stevig kracht gaan bijzetten met een blikvan- gend nieuw gebouw in het centrum van Tilburg en zelfs met een heel nieuw beeldmerk. 'We willen af van ons abstracte logo, en net als de Rabobank de warme, per soonlijke kant uitstralen', verklapt Vullings, 'en daarbij zoeken we ook eigentijds aansluiting bij het coöperatie ve.' De coöperatieve rol van Interpolis is voor Vullings redelijk helder: 'Zo zou Interpolis voor de lokale banken ook een instrument kunnen zijn voor het geven van een plaatselijke invulling aan hun coöperatief karakter. In het kader van de coöperatiediscussie zouden de banken samen met hun leden, voor het individueel gewin, co- operatieve proposities op verzekeringsgebied kunnen uit werken. Dus door onderling te coöpereren zorgen voor een premiereductie of gunstiger voorwaarden. Denk eens aan het effect van een onderling beveiligingsproject van winkeliers of ondernemers op een industrieterrein.' Ook hieruit blijkt dat Interpolis, zoals Vullings keer op keer benadrukt, bereid is te knokken voor een goede entree bij de lokale banken: 'Al zijn we dan familie, het is alleen maar goed dat de lokale banken zich kritisch tonen, want daar blijven wij scherp bij.' De lokale ban ken lijken verzekerd van kwaliteit en de naaste concur rentie is gewaarschuwd. Interpolis is eropuit twee vlie gen in één klap te slaan. 11

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1996 | | pagina 11