T 1 Twee vliegen in één klap Is 'Vast en Zeker' wel zo'n goed gekozen naam voor het veranderingsproces bij Interpolis? Want alles bin nen deze verzekeringsmaatschappij lijkt in beweging. Zeker is in ieder geval het vaste vertrouwen in de toe komst. Mr. J. Vullings, sinds twee jaar voorzitter van de Hoofddirectie bij deze Rabobankdochter, hoopt met alle veranderingen een dubbele slag te slaan: Interpolis maken tot verlengstuk van de Rabobanken en doorstijgen naar de top van de Nederlandse verze keraars. Ambities die er niet om liegen. Hoe is de stand van zaken? oen ik ruim twee jaar geleden aantrad', opent Vullings terugkijkend, 'was er niemand echt tevreden over Interpolis. Met een rendement op het eigen vermogen van zo'n 5,5%, aanhoudende aan merkingen vanuit het intermediair Rabobank op onze dienstverlening en een onderzoeksrapport met een laag rapportcijfer voor de stijl van leidinggeven, stond het er inderdaad matig voor.' Op de speciale personeelsbijeen komsten waar Vullings dit vertelde, was een hoge mate van herkenning. Het hesef dat er bij Interpolis iets moest veranderen, werd ruim gedeeld. 'En dan is het een stapje om in je streven naar verandering een bureau als McKinsey te hulp te roepen', vervolgt hij. Inmiddels is het toen ingezette veranderingstraject 'Vast en Zeker' alweer grotendeels achter de rug. Interpolis heeft zicht gekregen op waar het heen wil en de voorwaarden gecreëerd waaronder dat mogelijk moet zijn: als coöpe ratieve verzekeringsmaatschappij de lokale banken te ondersteunen. Tussen de oren De commerciële doelstelling van Interpolis is het ver dubbelen van haar totale marktaandeel. Dat mag gerust ambitieus heten, maar in Vullings' ogen ook vast en zeker haalbaar. 'Aan ons veranderingsproces zitten drie belangrijke facetten', zet hij uiteen, 'en om maar met het moeilijkste te beginnen: de cultuurcom ponent, dat wat 'tussen de oren' zit. Het is de overgang van het oude naar het nieuwe Interpolis. We hebben onze 'mission statement' als een persoonlijke opdracht geformuleerd in termen van verzekerd, coöperatief, lokaal, inspirerend, open en invloedrijk. Het streven is van alle Interpolismensen kleine ondernemers te maken, die daadwerkelijk gaan voor het nieuwe Inter polis. In feite valt of staat de hele operatie daarmee. Het 'oude' Interpolis was een organisatie vol rangen en standen, nu zijn er kleine units en ligt de zaak open. Hoofddirectie en management staan niet meer boven het gewoel van het operationele bedrijf, maar in de hitte van de commerciële strijd.' Er zijn dus voorwaar den geschapen voor het ontstaan van een nieuwe managementstijl hinnen Interpolis. De platte organisa tiestructuur die daarvoor het fundament vormt, is het tweede facet van het veranderingsproces dat Vullings op het oog heeft. Veel onbegrip 'We moesten zeker de helft van onze overhead kwijt zien te raken. Er zat een geweldige inefficiency in die oude piramidale structuur met zware stafafdelingen. We hebben nu zes platte business-units, die met een hoge mate van zelfstandigheid 'zakendoen' met drie concernbedrijven: het herverzekerings-, het heleggings- en het facilitair bedrijf. Zes kleine concernstaven ondersteunen de Hoofddirectie. De activiteiten van ons computercentrum hebben we uitbesteed aan Rabofacet. Deze, wat je mag noemen, commerciële oriëntatie is inmiddels afgerond en heeft al geleid tot een besparing van 42%.' Dit mooie verhaal heeft als schaduwzijde de problematiek van de honderden boventalligen die Interpolis hebben verlaten, of voor een klein deel nog moeten verlaten. 'Interpolis is - na Fuji - de tweede werkgever van Tilburg en zo'n reor ganisatie hakt erin. Daarover is ook veel onbegrip hoorbaar in de stad.' Belangrijk pluspunt van de 'harde' stroomlijning is dat er op korte termijn veel vruchten zijn geplukt. Het rendement op het eigen ver mogen loopt al op naar de 10%. Ook in voorheen traag lopende processen - een grote bron van klachten - is een aanmerkelijke versnelling opgetreden. 'Daarbij is als gevolg van de grotere efficiency en standaardise ring ook de foutkans al flink afgenomen', constateert Vullings tevreden, 'we winnen nu op alle fronten snel aan kwaliteit.' IO

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1996 | | pagina 10