Bestuurdersgoan bepaald niet uniform om met financieringen' Als er één bestuurstaak is die in de afgelopen decennia ingrijpend is veranderd, dan is dat wel de bemoeienis met financieringen. Voorheen besteedden de bestuurs colleges daaraan het merendeel van hun tijd. Inmiddels hebben de meeste banken deze taak aan hun directeur gemandateerd. Over bleef de meer beleidsmatige en toezichthoudende rol. In de nieuwe Vervolgconferentie Financieringen wordt nadrukkelijk op deze veranderen de taken ingegaan. Op een herkenbare wijze? Wij spra ken hierover met twee deelnemers. Dit najaar werd in een nieuwe vervolgconferentie voor bestuurders hun rol en verantwoordelijkheid bij het financieringsbedrijf uit de doeken gedaan. Een uitermate belangrijke conferentie over de kernactivi teit van de Rabobank. In 1994 werden gemiddeld per bank bijna 1900 leningen verstrekt. Welke rol hebben bestuurders daarbij? 'Toen ik mij inschreef voor de conferentie was ik bang dat er veel zou moeten worden gecijferd en daar zag ik eigenlijk wel een beetje tegenop', aldus mevrouw Z.G. Bunskoek-Reinders, lid van het bestuur van de Drentse Rabobank Hoogeveen. 'Gelukkig kwam van die ver wachting niets uit. We hebben een dag intensief nage dacht en gediscussieerd over onze veranderende rol bij financieringen en die rol bestaat bepaald niet uit cijfer- werk!' Haar collega-bestuurder van de Rabobank Acht- karspelen e.o., de heer W. Kaldeway, onderschrijft dit van harte: 'Ik ben bestuurder, geen financier. Het finan cieren en het daarmee gepaard gaande cijferwerk gebeurt bij de bank door onze directeur en zijn medewerkers. Onze primaire aandacht ligt bij de beleidsvaststelling, ook voor financieringen.' Jezelf scherp houden Kaldeway, ruim 10 jaar als bestuurslid aan zijn bank ver bonden en in zijn dagelijks leven directeur van de Middel bare Agrarische School in Leeuwarden, hecht grote waar de aan het volgen van bestuurdersconferenties. Kaldeway: 'Een belangrijk aspect van dergelijke conferenties vind ik de uitwisseling van ervaringen tussen bestuurders van vaak zeer uiteenlopende banken. Dergelijke conferenties houden je scherp en zijn van groot belang voor de uitvoering van je functie. Het directe leereffect van deze vervolgconferen tie vond ik minder op de voorgrond treden; voor mij was het belangrijker dat de conferentie uitdagend was om het denkproces over mijn taak als bestuurder bij financierin gen te scherpen. Ik vond het een geslaagde conferentie.' Mevrouw Bunskoek werd getroffen door de grote mate van variatie waarmee banken kennelijk omgaan met finan cieringen. 'Ik ontmoette bestuurders die nog zeer sterk zijn betrokken bij de uitvoering van het financieringsbeleid, die vrijwel alle aanvragen langs zien komen en besluiten nemen over het wel of niet verstrekken van de financierin gen. Daarnaast waren er bestuurders - waartoe ik mijzelf ook reken - die zich vrijwel uitsluitend bezighouden met de meer beleidsmatige aspecten van het financieren. Eigen lijk merkwaardig dat er zo weinig uniformiteit heerst bij een beleidsthema dat zo centraal staat', aldus mevrouw Bunskoek. Acht jaar geleden trad zij als vertegenwoordig ster van het MKB - samen met haar man exploiteert zij een automobielbedrijf - toe tot het bestuur van de Rabo bank Hoogeveen. Ook zij kijkt met plezier terug op de conferentie: 'Ik vond 'm erg afwisselend en er was veel tijd ingeruimd voor opdrachten en onderlinge discussies die sterk aansloten op de dagelijkse praktijk.' Gevoelige financieringen De banken Hoogeveen en Achtkarspelen zijn nagenoeg even groot: beide hebben een balanstotaal van ruim 14

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1995 | | pagina 14