(lelijk stellen dat voor een goed imago de allereerste aandacht natuurlijk dient uit te gaan naar de kwaliteit van je dienst verlening, naar je optreden tegenover je klanten, je produkten en je tarieven. Maar we leven in een tijd waarin onbe kend ook onbemind maakt. Goede pro dukten alleen vormen geen garantie voor een profijtelijk (bank)bedrijf; je moet ook herkenbaar zijn, de klant moet het plezierig vinden zaken met je te doen en daaraan draagt een goede huisstijl die consequent wordt toegepast, prima bij', aldus Van den Goorbergh. CENTRALE KRINGVERGADERING Geleidelijk aan is bij Rabobank Ne derland dan ook het besef ontstaan dat onze huisstijl moet worden aangepast. De beleidsvoorbereidingen zijn thans at- gerond, zodat de nieuwe huisstijl aan de organisatie kan worden gepresenteerd. De voorstellen zijn de laatste maanden voorgelegd aan diverse BVC's. De di recteuren van de lokale banken waren zeer positief, onder bestuurders waren er enige aarzelingen. De Raad van Be heer en de Hoofddirectie hebben thans besloten de voorstellen te presenteren aan de CKV van 1 8 mei aanstaande. Van den Goorbergh tenslotte: 'Ik realiseer mij heel goed dat aan dergelijke voor stellen zware financiële, maar ook emo tionele kanten zitten. Dat maakt de be handeling niet eenvoudig, ook in de Raad van Beheer en de Hoolddirecth hebben wij tijd nodig gehad om te wen nen aan de gedachte dat het moet. Maar de reacties tot nu toe geven mij het ge voel dat we op de goede weg zitten. Ik heb er vertrouwen in!' INTERNE BERICHTEN HOOFDDIRECTIE De heer F.H. Schreve heeft per 1 mei jl. zijn functie als lid van de Hoofddirectie neergelegd. Met ingang van dezelfde da tum is hij in dienst getreden bij Koninklij ke Nijverdal-Ten Cate, waar hij op 1 janu ari 1995 de functie van voorzitter van de Raad van Bestuur zal gaan bekleden. De heer Schreve is drie jaar lid van de Hoofd directie geweest. Onder zijn leiding heeft het Centrale Bankbedrijf qua professiona liteit, kwaliteit en rendement een belang rijke ontwikkeling doorgemaakt. PROJECT SALARISSYSTEEM DIRECTEUREN In Bank Bestuurder 1 van januari jl. is aan de hand van een interview met ir. J. Hidding het nieuwe salarisstvsteem voor directeuren toegelicht. Inmiddels zijn met het Project Salarissysteem Di recteuren Plaatselijke Banken flinke vor deringen gemaaktHet op de Rabobank aangepaste HAY-systeem zal per 1 janu ari 1995 in werking kunnen treden. Na advies van de Commissie Arbeidsvoor waarden Directeuren, de CAD, en be sluitvorming in de Raad van Beheer, is de ontwikkelde vragenlijst in april naar iedere plaatselijke bank gestuurd. Aan de hand daarvan kan worden vastgesteld welke aspecten relevant en onderschei dend zijn voor de zwaartebepaling van de functies van (onder)directeuren. De lijsten dienen door iedere (onder)direc- teur te worden ingevuld en uiterlijk be gin juni, mede ondertekend door de voorzitter, naar Rabobank Nederland te worden gezonden. De antwoorden zul len worden gebruikt voor de vaststelling van de functiezwaarte. Het resultaat zal in de vorm van een indelingsadvies eind september aan bestuur en directie wor den toegezonden. Op basis hiervan zal per 1 januari volgend jaar inschaling van (onder)directeuren conform de bij Rabo bank Nederland gehanteerde salaris schalen kunnen plaatsvinden. RABOBANK ALLFINANZ: STRATEGIEBEPALING Een belangrijk onderwerp op de CKV van 23 maart jl. was een voorstel voor een nieuwe strategie voor de 1'ar ticulierenmarkt. Vier knelpunten dwin gen de Rabobank in die richting. De ver krijgingsprijs voor creditgelden is fors toegenomen, er is een belangrijk verlies op het particuliere betalingsverkeer, de distributiekosten zijn veel te hoog en de commerciële slagkracht is onvoldoende. De nu ontwikkelde strategie heeft een aantal belangrijke uitgangspunten. Zo zal de dominante positie van de Rabo bank op de Particulierenmarkt moeten worden behouden door het aanbieden van een totaalpakket van financiële dien sten. Gerelateerd aan de volumegroei zullen hierbij duidelijke rendements eisen worden gehanteerd. Drie facetten zijn bepalend voor de voorgestelde strategische aanpak. In de eerste plaats wordt de marktbenadering gebaseerd op drie duidelijk te onder scheiden behoeftesegmenten met ieder eigen resultaatdoelstellingen, te weten een segment 'basisvoorziening', een segment 'aanschaf eigen huis' en een segment 'toekomstvoorziening'. Ten tweede zullen per behoeftesegment al- zonderlijke marketing- en distributie formules moeten worden gehanteerd. In de derde plaats zal een en ander gepaard dienen te gaan met een organisatorische invulling per segment. AGENDA De eerstvolgende Centrale Kringvergadering vindt plaats op 18 mei a.s. bij Rabobank Nederland aan de Croeselaan te Utrecht. Tijdens deze vergadering zal het eindoordeel worden gevraagd over de Signatuur van de Rabobank, naar aanleiding van de brochure die in de voorjaars kringvergaderingen aan de orde is gesteld. Voorts zal de CKV worden gevraagd advies uit te brengen over een aantal zaken waarover ook in de eerste CKV van dit jaar al is gedis cussieerd. Hierbij is te denken aan de nieuwe financiële verhoudingen (en de daarmee verband houdende wijziging van de statuten) en de Al- lianz-strategie voor de Particulie renmarkt. Ook zal advies worden gevraagd over twee voorgenomen benoemingen in de Raad van Beheer en een voorgenomen benoeming in de Raad van Toezicht. Met de CKV zal van gedachten worden gewisseld over de nieuwe huisstijl. Ten slotte wordt de CKV gevraagd advies uit te brengen over de samenvoeging en opdeling van een aantal kringen in de regio's Rotterdam, Roermond en Eindhoven per I januari 1995. BankécBestuurder 3c jaargang nummer 3 13

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1994 | | pagina 13