Het identiteitsonderzoek nader bekeken n een tijd waarin de dag van morgen op lange na geen kopie is van de dag van vandaag, staat een organisatie als de onze voor moeilijke beslissingen. Van de mensen wordt veel geëist. Zorgvul dig moet steeds opnieuw worden nage gaan of de ingezette instrumenten ge richt blijven op het bereiken van de gestelde doelen en of die doelen duide lijk en vooral inspirerend zijn voor de genen die daarbij een rol spelen. Onze organisatie maakt geen gemakkelijke tijd door. Bakens worden verzet, nieuw en gewijzigd beleid worden ingezet, waar bij het succes van de operatie sterk at- hankelijk is van de inzet en bereidheid van bestuurders en medewerkers. Het is daarom een goede gedachte geweest om elkaar eens door middel van een onderzoek heel nadrukkelijk de spie gel voor te houden. Een spiegel verhult immers niets, maar vestigt juist de aan dacht op zaken die nadere zorg behoe ven. In het afgelopen jaar hebben veel bestuurders en medewerkers deelgeno men aan een breed opgezet identiteits- onderzoek; noem het een spiegel van het beeld dat de organisatie van zichzelf heeft. De resultaten van dat onderzoek, die op deze pagina's uit de doeken wor den gedaan, geven ons stof tot naden ken. Maar allereerst noopt dat onder zoek ons tot enkele kanttekeningenHet onderzoek vond plaats op een moment dat onze organisatie zich midden in een proces van heroriëntatie bevond. Begin 1993 hadden we, zo zou ik het willen uitdrukken, nog maar net de storm van de tarifering van het betalingsverkeer over ons heen gekregen. Het jaar 1993 stond ook in het teken van een scherpe kostenreductie-operatie, reorganisaties, een toenemende concurrentie en voor het eerst wellicht een gevoel dat de Ruimte maken in onze agenda 's. In het vorig najaar is voor de eerste maal breed onderzocht hoe bestuurders 'de Rabobank' nu eigenlijk beleven. Een soortgelijk onderzoek naar de identiteitsbeleving was eerder al in 1989 en 1993 verricht onder de medewerkers, met inbegrip van het management van de Rabobankorganisatie. Daarbij kwam naar voren dat de medewerkers in de beleving van de identiteit kritischer zijn geworden. Een aantal uitkomsten uit de identiteitsonderzoeken bij bestuurders en medewerkers. GOEDE RESPONS Voor het schriftelijke onderzoek werd een representatieve steekproef van 600 bestuurders benaderd. Van hen re tourneerden 407 (68%) de vragenlijst. Dat is een tevredenstellende respons. Net als bij de personeelsenquête werd gevraagd naar de algemene beleving van de Rabobank en meer specifiek naar de beleving van de Rabobank als bank voor bedrijven, als bank voor particulieren en B a n k£_B e s t u u r d e r 3 c jaargang nummer 2 4

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Bank & Bestuurder' | 1994 | | pagina 4